Регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin, та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кузнецова, А. С.
Kuznetsova, Anastasiia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 112 стор., 22 табл., 21 рис., 20 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи. Під час розробки мобільних застосунків необхідним є етап планування, а саме процес оцінювання розміру програмного забезпечення, який є першим кроком та основою для подальшого розрахунку трудомісткості та ресурсів, необхідних для реалізації проекту. Вагомий вплив на трудомісткість має розмір мобільних застосунків. Проте не існує моделей для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Таким чином, удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру мобільних застосунків на Kotlin є актуальним завданням. Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin, та розробка програмного забезпечення для її реалізації. Завдання дослідження: провести аналіз існуючих методів та моделей для оцінювання розміру мобільних застосунків; обґрунтувати необхідність удосконалення математичної моделі; удосконалити нелінійну регресійну модель; розробити програмне забезпечення для оцінювання розміру мобільних застосунків на Kotlin. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей, математичної статистики та регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, які створюються мовою Kotlin, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру мобільних застосунків у порівнянні з лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення мовою програмування C# для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у роботі, були апробовані на ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" (м. Херсон, 30 листопада 2021 р.).

Опис

Кузнецова, А. С. Регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin, та розробка програмного забезпечення для її реалізації = Regression model for estimating the size of mobile applications created using Kotlin and developing a software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / А. С. Кузнецова ; наук. кер. І. В. Устенко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 113 с.

Ключові слова

нелінійна регресійна модель, нормалізуюче перетворення, оцінювання розміру, мобільний застосунок, мова програмування Kotlin, 121 "Інженерія програмного забезпечення", nonlinear regression model, normalizing transformation, size estimation, mobile application, Kotlin programming language

Бібліографічний опис