Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Приходько, А. С.
Prykhodko, A. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 103 стор., 6 табл., 13 рис., 32 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, є актуальною задачею, виходячи з популярності та поширеності цього фреймворку. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, за допомогою нелінійної регресійної моделі. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Предметом дослідження є нелінійні регресійні моделі для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного программування, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, на основі десяткового логарифму. Це дає змогу здійснити підвищення достовірності відповідного оцінювання у порівнянні з лінійною регресійною моделлю. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Програму створено на мові програмування Python. Програму, що розроблено, можна використовувати для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, на ранніх стадіях їх проектування. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень, викладені у роботі, були оприлюднені на чотирьох конференціях Публікації. Результати роботи викладені у 3 публікаціях.

Опис

Приходько, А. С. Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, та розробка програми для її реалізації = A nonlinear regression model for estimating the size of web applications created using CakePhp framework and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / А. С. Приходько ; наук. кер. Л. М. Макарова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 104 с.

Ключові слова

оцінка кількості строк коду програмного забезпечення, web-застосунок, нелінійна регресійна модель, CakePhp, 121 "Інженерія програмного забезпечення", LOC estimation, Web app, nonlinear regression model, CakePhp

Бібліографічний опис