Математична модель для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java та створення програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Цуман, Дмитро Станіславович
Tsuman, Dmytro

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 102 стор., 7 таблиць, 19 рисунків, 19 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. Застосування методів та моделей оцінювання трудомісткості розробки програмного забезпечення є одним з головних аргументів при технікоекономічному обгрунтуванні вартості розробки. Але відомо, що не існує універсальних методів чи моделей, які є оптимальними для всіх типів програмного забезпечення і середовищ розробки. Тому існує необхідність удосконалювати існуючі та розробляти нові методи та моделі оцінювання трудомісткості розробки програмного забезпечення обраних типів, зокрема скраперів на Java. Це дозволить підвищити точність оцінювання, що робить задачу побудови математичної моделі для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java актуальною. Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення достовірності оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java. До завдань необхідно віднести: аналіз існуючих методів та моделей оцінювання трудомісткості розробки програмного забезпечення, удосконалення математичної моделі для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java, розробку програмного забезпечення для її реалізації. Об’єкт дослідження: процес оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, а також регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні регресійної моделі для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java з використанням нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму, що дозволило отримати більш точну оцінку. Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в рамках кваліфікаційної роботи модель, алгоритм та програма оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java дають можливість скоротити час оцінювання та підвищити його точність та достовірність. Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS–2020)» (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2020 р.).

Опис

Цуман, Д. С. Математична модель для оцінювання трудомісткості розробки скраперів на Java та створення програмного забезпечення для її реалізації = Mathematical model for estimating the complexity of developing scrapers in Java and creating software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / Д. С. Цуман ; наук. кер. Л. О. Латанська. – Миколаїв : НУК, 2020. – 103 с.

Ключові слова

математична модель, оцінювання трудомісткості, скрапери на Java, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, mathematical model, estimation of hard work, scrapers in java

Бібліографічний опис