Математична модель для оцінювання розміру динамічних web-застосунків, що створюються на PHP, та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Біла, В. В.
Bila, Viktoriia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 109 стор., 12 таблиць, 15 рисунків, 25 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми: Отримання ефективної системи оцінювання кількості рядків коду в даний час є важливим завданням, що вимагає удосконалення існуючих методів. Адже саме ефективність оцінювання розміру програм може стати відправною точкою для успіху або невдачі проекту на ранньому етапі розробки. Таким чином, побудова нелінійної регресійної моделі із використанням нормалізуючого перетворення для збільшення точності прогнозування кількості рядків динамічних web-додатків на PHP і створення на її основі інформаційної технології переробки інформації є актуальною. Мета і завдання дослідження. Мета кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні достовірності оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні задачі: аналіз та порівняння наявних методів та моделей для оцінювання розміру ПЗ; обґрунтування необхідності розробки та побудова нелінійної регресійної моделі оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Об’єктом досліджень є процес оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Предметом досліджень є математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP. Методи дослідження. При розв’язанні сформульованих завдань будуть використовуватися методи обробки статистичних даних, математичного моделювання і порівняння. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: удосконалена математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP за рахунок нормалізації десятковим логарифмом, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру динамічних web-додатків на PHP порівняно з лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. ПЗ для оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP, яке розроблено в рамках кваліфікаційної роботи, дозволить автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень: Основні положення кваліфікаційної роботи були оприлюднені на XIII Міжнародній науково-практичній конференції "Free and open source software" (FOSS-2021) (м. Харків, 16-18 листопада 2021).

Опис

Біла, В. В. Математична модель для оцінювання розміру динамічних web-застосунків, що створюються на PHP, та розробка програмного забезпечення для її реалізації = A mathematical model for estimating the size of dynamic web-applications created in PHP and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / В. В. Біла ; наук. кер. І. В. Устенко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 110 с.

Ключові слова

оцінювання розміру, динамічні web-додатки, мова програмування PHP, математична модель, 121 "Інженерія програмного забезпечення", size estimation, dynamic web-applications, PHP programming language, mathematical model

Бібліографічний опис