Управління портфелем проектів розвитку металургійного підприємства = Development project portfolio management of metallurgical enterprises

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Мазов, М. М.
Mazov, M. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі, яка полягає в розробці та дослідженні моделей управління сталим розвитком металургійних підприємств через портфелі проектів. У роботі поглиблено теоретичні засади управління портфелями сталого розвитку металургійних підприємств, розкрито особливості застосування дивергентного методу для урахуванням сценаріїв розвитку ринку металопродукції = The thesis is devoted to solution of important scientific and practical task – to develop and study management models of sustainable development of metallurgical enterprises through portfolios of projects. The work deepened the theoretical basis for the management of sustainable development portfolios of metallurgical enterprises, the features of the application of divergent method for given development scenarios of the steel market.

Опис

Мазов, М. М. Управління портфелем проектів розвитку металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / М. М. Мазов ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. керівник В. О. Петренко. – Миколаїв, 2018. – 21 с. + електрон. копія.

Ключові слова

сталий розвиток металургійного підприємства, формування портфеля проектів, метод аналізу ієрархій, архетип стратегії розвитку, дивергентна трансформація портфеля проектів, sustainable development of metallurgical enterprises, formation of projects portfolio, the hierarchies analysis method, archetype of development strategy, divergent transformation of projects portfolio

Бібліографічний опис

Зібрання