Класифікаційні ознаки ненаселених прив’язних підводних систем як складова підвищення ефективності їх проєктування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Блінцов, В. С.
Клочков, О. П.
Куценко, П. С.
Блинцов, В. С.
Клочков, А. П.
Куценко, П. С.
Blintsov, V. S.
Klochkov, O. P.
Kucenko, P. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стадія проєктування є досить ресурсомісткою у загальному процесі створення засобів морської робототехніки. Тому актуальною є прикладна наукова задача зниження ресурсних витрат таких процесів, зокремаі й завдяки скороченню витрат часу на виконання проєктних робіт шляхом визначення проєктних характеристик уже на ранніх стадіях проєктування. Запропонований підхід до зниження таких витрат передбачає структуризацію класифікаційних ознак прив’язних підводних систем таким чином, щоб максимально спростити вибір та обґрунтування проєктних рішень на стадії ескізного проєктування. Для проєктувальників підводної техніки запропоновано перелік класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем, який ґрунтується на системному підході і структурований відповідно до матеріальних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних (функціональних) критеріїв. Це дає змогу виконувати порівняльну оцінку наявних систем за ключовими показниками та формалізувати процеси їх синтезу на ранніх стадіях проєктування. Для демонстрації можливостей системного підходу розроблено узагальнений алгоритм організації проєктних робіт із застосуванням запропонованої системи класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем на ранніх стадіях їх проєктування. Алгоритм передбачає формування та структуризацію множини класифікаційних ознак таких систем, як первинний етап процесу прийняття ефективних конструкторських рішень на ранніх стадіях проєктування засобів підводної робототехніки. Показано, що використання запропонованих класифікаційних ознак дає змогу з мінімальними витратами проєктних ресурсів звернутися до відповідних баз даних і вибрати раніше створені артефактні проєкти та обрати доступні на ринку підводної техніки вузли і деталі підводних систем, які задовольняють вимоги технічного завдання на створення прив’язних підводних систем. Це суттєво знижує собівартість проєктних робіт і підвищує конкурентоздатність вітчизняних наукоємних розробок на ринках морської робототехніки.

Опис

Блінцов, В. С. Класифікаційні ознаки ненаселених прив’язних підводних систем як складова підвищення ефективності їх проєктування = Classification characteristics of unmanned tethered underwater systems as a component of improving the efficiency of their design / В. С. Блінцов, О. П. Клочков, П. С. Куценко // Наук. вісн. ХДМА. – Херсон, 2020. – № 1 (22). – С. 86–98.

Ключові слова

прив’язна підводна система, проєктування, системний підхід, класифікаційні ознаки, привязная подводная система, проектирование, системный подход, классификационные признаки, tethered underwater system, design, system approach, classification features

Бібліографічний опис