Класифікаційні ознаки ненаселених прив’язних підводних систем як складова підвищення ефективності їх проєктування

dc.contributor.authorБлінцов, В. С.
dc.contributor.authorКлочков, О. П.
dc.contributor.authorКуценко, П. С.
dc.contributor.authorБлинцов, В. С.
dc.contributor.authorКлочков, А. П.
dc.contributor.authorКуценко, П. С.
dc.contributor.authorBlintsov, V. S.
dc.contributor.authorKlochkov, O. P.
dc.contributor.authorKucenko, P. S.
dc.date.accessioned2022-02-18T11:37:25Z
dc.date.available2022-02-18T11:37:25Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionБлінцов, В. С. Класифікаційні ознаки ненаселених прив’язних підводних систем як складова підвищення ефективності їх проєктування = Classification characteristics of unmanned tethered underwater systems as a component of improving the efficiency of their design / В. С. Блінцов, О. П. Клочков, П. С. Куценко // Наук. вісн. ХДМА. – Херсон, 2020. – № 1 (22). – С. 86–98.uk_UA
dc.description.abstractСтадія проєктування є досить ресурсомісткою у загальному процесі створення засобів морської робототехніки. Тому актуальною є прикладна наукова задача зниження ресурсних витрат таких процесів, зокремаі й завдяки скороченню витрат часу на виконання проєктних робіт шляхом визначення проєктних характеристик уже на ранніх стадіях проєктування. Запропонований підхід до зниження таких витрат передбачає структуризацію класифікаційних ознак прив’язних підводних систем таким чином, щоб максимально спростити вибір та обґрунтування проєктних рішень на стадії ескізного проєктування. Для проєктувальників підводної техніки запропоновано перелік класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем, який ґрунтується на системному підході і структурований відповідно до матеріальних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних (функціональних) критеріїв. Це дає змогу виконувати порівняльну оцінку наявних систем за ключовими показниками та формалізувати процеси їх синтезу на ранніх стадіях проєктування. Для демонстрації можливостей системного підходу розроблено узагальнений алгоритм організації проєктних робіт із застосуванням запропонованої системи класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем на ранніх стадіях їх проєктування. Алгоритм передбачає формування та структуризацію множини класифікаційних ознак таких систем, як первинний етап процесу прийняття ефективних конструкторських рішень на ранніх стадіях проєктування засобів підводної робототехніки. Показано, що використання запропонованих класифікаційних ознак дає змогу з мінімальними витратами проєктних ресурсів звернутися до відповідних баз даних і вибрати раніше створені артефактні проєкти та обрати доступні на ринку підводної техніки вузли і деталі підводних систем, які задовольняють вимоги технічного завдання на створення прив’язних підводних систем. Це суттєво знижує собівартість проєктних робіт і підвищує конкурентоздатність вітчизняних наукоємних розробок на ринках морської робототехніки.uk_UA
dc.description.abstract1The design stage is considered to be rather resource-intensive in the entire process of creating marine robotic technology. Therefore, the applied scientific task of reducing the resource costs for those processes is of high interest. Among other things, the time consumed for design stage has to be reduced by determining the design characteristics at an early stage of design. The approach considered to reduce such costs involves structuring the classification features of tethered underwater systems in such a way as to simplify the selection and justification of design solutions at the stageof preliminary system design. For design engineers of underwater equipment, the list of classification features of tethered self-propelled and those towed underwater systems has been suggested. The list is based on a system approach and is structured according to material, energy, information and operational (functional) criteria. All of that enables performing the comparative assessment of existing systems upon key indicators and formalizing the processes of their synthesis at early stages of design. To demonstrate the capabilities of the system approach, the generalized algorithm for the organization of design works using the system of classification features of tethered self-propelled and towed underwater systems at the early stages of their design. The algorithm involves the formation and structuring of many classification features of such systems as the initial stage of the process of making effective design decisions in the early stages of design of underwater robotics. It has been revealed that putting in use the classification features system in question, enables deploying minimal project resources to make reference to the relevant databases and decide on already-existing artifact projects and select out of those available in the underwater equipment market key components and parts of underwater systems which would satisfy the requirements of the technical task of implementing the tethered underwater systems. That woulThe design stage is considered to be rather resource-intensive in the entire process of creating marine robotic technology. Therefore, the applied scientific task of reducing the resource costs for those processes is of high interest. Among other things, the time consumed for design stage has to be reduced by determining the design characteristics at an early stage of design. The approach considered to reduce such costs involves structuring the classification features of tethered underwater systems in such a way as to simplify the selection and justification of design solutions at the stageof preliminary system design. For design engineers of underwater equipment, the list of classification features of tethered self-propelled and those towed underwater systems has been suggested. The list is based on a system approach and is structured according to material, energy, information and operational (functional) criteria. All of that enables performing the comparative assessment of existing systems upon key indicators and formalizing the processes of their synthesis at early stages of design. To demonstrate the capabilities of the system approach, the generalized algorithm for the organization of design works using the system of classification features of tethered self-propelled and towed underwater systems at the early stages of their design. The algorithm involves the formation and structuring of many classification features of such systems as the initial stage of the process of making effective design decisions in the early stages of design of underwater robotics. It has been revealed that putting in use the classification features system in question, enables deploying minimal project resources to make reference to the relevant databases and decide on already-existing artifact projects and select out of those available in the underwater equipment market key components and parts of underwater systems which would satisThe design stage is considered to be rather resource-intensive in the entire process of creating marine robotic technology. Therefore, the applied scientific task of reducing the resource costs for those processes is of high interest. Among other things, the time consumed for design stage has to be reduced by determining the design characteristics at an early stage of design. The approach considered to reduce such costs involves structuring the classification features of tethered underwater systems in such a way as to simplify the selection and justification of design solutions at the stageof preliminary system design. For design engineers of underwater equipment, the list of classification features of tethered self-propelled and those towed underwater systems has been suggested. The list is based on a system approach and is structured according to material, energy, information and operational (functional) criteria. All of that enables performing the comparative assessment of existing systems upon key indicators and formalizing the processes of their synthesis at early stages of design. To demonstrate the capabilities of the system approach, the generalized algorithm for the organization of design works using the system of classification features of tethered self-propelled and towed underwater systems at the early stages of their design. The algorithm involves the formation and structuring of many classification features of such systems as the initial stage of the process of making effective design decisions in the early stages of design of underwater robotics. It has been revealed that putting in use the classification features system in question, enables deploying minimal project resources to make reference to the relevant databases and decide on already-existing artifact projects and select out of those available in the underwater equipment market key components and parts of underwater systems which would satisfy the requirements of the technical task of implementing the tethered underwater systems. That would significantly reduce the prime cost of design works and enhance the competitiveness of domestic science-based achievements in the markets of marine robotics. fy the requirements of the technical task of implementing the tethered underwater systems. That would significantly reduce the prime cost of design works and enhance the competitiveness of domestic science-based achievements in the markets of marine robotics. d significantly reduce the prime cost of design works and enhance the competitiveness of domestic science-based achievements in the markets of marine robotics.uk_UA
dc.description.abstract2Стадии проектирования достаточно ресурсоемкие в общем процессе создания средств морской робототехники. Поэтому актуальной является прикладная научная задача снижения ресурсных затрат таких процессов, в том числе и за счет сокращения затрат времени на выполнение проектных работ путем определения проектных характеристик уже на ранних стадиях проектирования. Предложенный подход к снижению таких расходов предусматривает структурирование классификационных признаков привязных подводных систем таким образом, чтобы максимально упростить выбор и обоснование проектных решений на стадии эскизного проектирования. Для проектировщиков подводной техники предложен перечень классификационных признаков привязных самоходных и буксируемых подводных систем, основанный на системном подходе и структурированный в соответствии с материальными, энергетическими, информационными и эксплуатационными (функциональными) критериями. Это позволяет выполнять сравнительную оценку существующих систем по ключевым показателям и формализовать процессы их синтеза на ранних стадиях проектирования. Для демонстрации возможностей системного подхода разработаны обобщенный алгоритм организации проектных работ с применением предложенной системы классификационных признаков привязных самоходных и буксируемых подводных систем на ранних стадиях их проектирования. Алгоритм предусматривает формирование и структурирование множества классификационных признаков таких систем, как первичный этап процесса принятия эффективных конструкторских решений на ранних стадиях проектирования средств подводной робототехники. Показано, что использование предложенных классификационных признаков позволяет с минимальными затратами проектных ресурсов обратиться в соответствующие базы данных и выбрать ранее созданные артефактные проекты и выбрать доступные на рынке подводной техники узлы и детали подводных систем, удовлетворяющие требованиям технического задания на создание привязных подводных систем. Это существенно снижает себестоимость проектных работ и повышает конкурентоспособность отечественных наукоемких разработок на рынках морской робототехники.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-18T11:35:38Z No. of bitstreams: 1 Blintsov 10.pdf: 562263 bytes, checksum: 8d8e6f02c17f406c2cbc78196325eda0 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-18T11:36:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Blintsov 10.pdf: 562263 bytes, checksum: 8d8e6f02c17f406c2cbc78196325eda0 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-18T11:36:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Blintsov 10.pdf: 562263 bytes, checksum: 8d8e6f02c17f406c2cbc78196325eda0 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-02-18T11:37:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Blintsov 10.pdf: 562263 bytes, checksum: 8d8e6f02c17f406c2cbc78196325eda0 (MD5)en
dc.identifier.govdocDOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.086-098
dc.identifier.issn2313-4763
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5157
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries629.584uk_UA
dc.subjectприв’язна підводна системаuk_UA
dc.subjectпроєктуванняuk_UA
dc.subjectсистемний підхідuk_UA
dc.subjectкласифікаційні ознакиuk_UA
dc.subjectпривязная подводная системаuk_UA
dc.subjectпроектированиеuk_UA
dc.subjectсистемный подходuk_UA
dc.subjectклассификационные признакиuk_UA
dc.subjecttethered underwater systemuk_UA
dc.subjectdesignuk_UA
dc.subjectsystem approachuk_UA
dc.subjectclassification featuresuk_UA
dc.titleКласифікаційні ознаки ненаселених прив’язних підводних систем як складова підвищення ефективності їх проєктуванняuk_UA
dc.title1Classification characteristics of unmanned tethered underwater systems as a component of improving the efficiency of their designuk_UA
dc.title22020
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Blintsov 10.pdf
Розмір:
549.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: