Основні чинники антропогенної деструкції степових екосистем Миколаївської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Марін, М. М.
Marin, M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дипломної роботи є дослідження чинників, особливостей їх впливу та екологічних наслідків антропогенних деструкцій степових екосистем Миколаївської області. В першому розділі висвітлено загальну характеристику степу, проблеми збереження екосистем степу. У другому розділі роботи подано загально еколого-географічну характеристику зони дослідження та методи досліджень. В третьому розділі показано екологічну сутність деструкційних явищ у степовому біомі, закономірності динаміки структури фітоугрупувань та обсяги антропогенної деструкції степів Миколаївщини. Четвертий розділ присвячено економічним аспектам деструкції природного середовища. В п’ятому розділі показано розробку заходів щодо зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів та розрахунок зменшення впливів шкідливих та небезпечних факторів. Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 91 сторінці комп’ютерного тексту, у тому числі 4 рисунка, 6 таблиць, список використаних джерел із 80 найменувань. В роботі надано результати, які свідчать про прогресуюче зростання антропогенної деструкції степових екосистем на території Миколаївської області. Проведені ретроспективні узагальнюючі дослідження літературних та звітних даних щодо формування, існування та деструкційних змін екосистем степів Північного Причорномор’я.

Опис

Марін, М. М. Основні чинники антропогенної деструкції степових екосистем Миколаївської області = Main factors of anthropogenic destruction of steppe ecosystems of the Mykolaiv region : магістерська робота ; спец. 101 “Екологія“ / М. М. Марін ; наук. кер. І. В. Наконечний. – Миколаїв : НУК, 2020. – 92 с.

Ключові слова

деструкція, ландщафтна зона, дослідження, економічний аспект, степи, екосистема, 101 “Екологія“, destruction, landscape zone, research, economic aspect, steppes, ecosystem

Бібліографічний опис