101 "Екологія"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Дослідження сакральних місць Миколаївщини, як територій геоаномальних зон
  (2020) Ніцак, А. А.; Nicак, A. A.; Маркіна Л. М.
  Основною метою цієї роботи є визначення сакральних місць Миколаїва як територій геоаномальних зон та визначення впливу геопатогенних зон на біоту та навколишнє середовище.Дипломна робота складається з 5 розділів та графічної частини у вигляді презентації.У першому розділі досліджено фізичну природу земного випромінювання, визначено поняття геопатогенних зон, проаналізовано геопатогенні природні зони та зони техногенного характеру. Визначено геоаномальні зони України та світу. У другому розділі дана характеристика фізико-географічних, кліматичних, гідрологічних та гідрографічних умов місцевості регіону Миколаєва. У третьому розділі проведено аналіз сакральних місць Миколаївщини. Досліджено основні енергетичні місця сили м. Миколаїв. Досліджено катакомби Миколаєва, як геопатогенної зони. Складена географічна карта сакральних місць м. Миколаїв. У четвертому розділі досліджено вплив геоаномальних зон на біологічну складову. Визначені методи виявлення геопатогенних зон. Досліджено вплив енергії геопатогенних зон на виникнення надзвичайних ситуацій на прикладі Чернівецької області. Проведено дослідження впливу природних та техногенних геопатогенних зон на довкілля. Досліджено методи захисту та можливості зменшення негативного впливу дії геопатогенних та технопатогенних зон. У пятому розділі визначені правила та норми охорони праці для фахівців і робітників, що виконують топографо-геодезичні роботи. Дипломна робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження сучасного стану поводження з відходами на полігоні твердих побутових відходів міста Миколаєва
  (2020) Кулічкова, А. О.; Kulichkova, A. A.; Маркіна Л. М.
  Україна являється однією з країн, де високий рівень урбанізації, в наслідок чого все більш актуальною становиться проблема поводження з відходами. Діючі полігони та звалища ТПВ представляють собою значну екологічну небезпеку, забруднюючи літосферу, атмосферу та гідросферу. Враховуючи те, що на сьогоднішній день все більш інтенсивно зростають обсяги твердих побутових відходів, тому проблема поводження з відходами на полігонах є надзвичайно актуальною та потребує дієвих механізмів її вирішення. Метою роботи є дослідити сучасний стан поводження з відходами на полігонах ТПВ, розглянути поняття «рекультивація», проаналізувати напрямки та способи рекультивації, розробити рекомендації щодо закриття та рекультивації полігону твердих побутових відходів Миколаївської області.Об’єкт дослідження – полігон ТПВ міста Миколаєва.В першому розділі проаналізовано сучасний стан поводження з відходами на полігонах твердих побутових відходах та умови експлуатації полігону. У другому розділі розглянуто поняття «рекультивація», проаналізовано напрями, способи та етапи рекультивації полігонів ТПВ. У третьому розділі досліджено сучасний стан поводження з відходами на полігоні ТПВ міста Миколаєва, розроблено рекомендації щодо рекультивації полігону ТПВ та схему моніторингу в після рекультиваційний період. У четвертому розділі розраховано еколого-економічну ефективність проведення рекультивації на полігоні ТПВ міста Миколаєва. У п’ятому розділі розглянуто правила охорони праці та техніки безпеки під час проведення робіт з рекультивації полігону твердих побутових відходів. Структура та об’єм роботи: дипломна робота представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 103 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 1. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаної літератури. У роботі використано 27 таблиць, 25 рисунків, список використаної літератури містить 57 джерел.
 • Документ
  Аналіз фізико-хімічних показників мінеральної води асортименту супермаркетів Миколаївської області
  (2020) Матяшова, А. Д.; Matyashova, A. D.; Трохименко Г. Г.
  Магістерська дипломна робота на тему "Аналіз фізико-хімічних показників мінеральної води асортименту супермаркетів Миколаївської області" представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 94 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів 19. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновками та списком використаних джерел. У роботі використано 20 таблиць та 11 рисунків, список використаної літератури містить 44 джерела. Об’єктом дослідження є минеральна вода, що реалізується у м. Миколаєві. Предметом дослідження є товарознавча характеристика, якість, безпечність та формування асортименту минеральної води. У вступі обґрунтована актуальність та практична цінність обраної теми. У першому розділі магістерської роботи дана загальна характеристика мінеральних вод.У другому розділі роботи розглянуто класифікація та значення мінеральних водойм.Третій розділ дипломної роботи присвячений виробництву мінеральної води на підприємстві.У четвертому розділі розглянутий економічний аналіз ринку мінеральних вод. П’ятий розділ роботи присвячений питанням охорони праці на підприємстві, також надано інформацію щодо безпеки праці при різних видах робіт у хімічній лабораторії. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення і з успіхом можуть бути використані для подальшої оцінки впливу на здоров'я людини.Магістерська робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Основні чинники антропогенної деструкції степових екосистем Миколаївської області
  (2020) Марін, М. М.; Marin, M.; Наконечний І. В.
  Метою дипломної роботи є дослідження чинників, особливостей їх впливу та екологічних наслідків антропогенних деструкцій степових екосистем Миколаївської області. В першому розділі висвітлено загальну характеристику степу, проблеми збереження екосистем степу. У другому розділі роботи подано загально еколого-географічну характеристику зони дослідження та методи досліджень. В третьому розділі показано екологічну сутність деструкційних явищ у степовому біомі, закономірності динаміки структури фітоугрупувань та обсяги антропогенної деструкції степів Миколаївщини. Четвертий розділ присвячено економічним аспектам деструкції природного середовища. В п’ятому розділі показано розробку заходів щодо зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів та розрахунок зменшення впливів шкідливих та небезпечних факторів. Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 91 сторінці комп’ютерного тексту, у тому числі 4 рисунка, 6 таблиць, список використаних джерел із 80 найменувань. В роботі надано результати, які свідчать про прогресуюче зростання антропогенної деструкції степових екосистем на території Миколаївської області. Проведені ретроспективні узагальнюючі дослідження літературних та звітних даних щодо формування, існування та деструкційних змін екосистем степів Північного Причорномор’я.
 • Документ
  Дослідження рівня екологічної безпеки м'ясопереробного приватного підприємства Продовольчої компанії «Золотой теленок»
  (2020) Кравченко, М. В.; Kravchenko, M. V.; Трохименко Г. Г.
  Дипломна робота магістра на тему «Дослідження рівня екологічної безпеки м'ясопереробного приватного підприємства Продовольчої компанії "Золотой теленок". Робота представлена пояснювальною запискою на 102 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 17. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновком та списком літератури. У роботі використано 14 таблиць та 9 рисунків, список використаних джерел містить 25 найменувань. У вступі поставлена мета, актуальність теми, об’єкт, предмет та завдання. У першому розділі магістерської роботи розглянута загальна характеристика об’єкта дослідження, наведені основні технологічні процеси, що проводяться на виробництві в м’ясній промисловості, ресурсоспоживання та утворення відходів при переробці м’яса. У другому розділі наведена оцінка впливу підприємства на навколишне середовище, зроблені розрахунки валових викидів забруднюючої речовини в атмосферне повітря. У третьому розділі описані засоби очищення стічних вод на м’ясокомбінаті. У четвертому розділі дипломної роботи наведено положення з охорони праці в м’ясній промисловості, проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів праці на м’ясокомбінаті. У п’ятому розділі проведений аналіз економічного збитку, заподіяного викидами в атмосферне повітря від роботи котлів BALI RTN E70. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення та можуть бути використані на інших виробництвах з переробки м’яса в Україні. Магістерська робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Сучасний стан біорізноманіття та оптимальні межі рекреаційного навантаження на екосистеми регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»
  (2020) Бродовська, А. В.; Brodovska, A.; Наконечний І. В.
  Метою дипломної роботи є дослідження впливу рекреаційного навантаження на біорізноманіття регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». В першому розділі висвітлено загально-географічну ландшафтну характеристику парку та теоретичні засади рекреаційного використання території РЛП «Гранітно-степове Побужжя». У другому розділі роботи подано принципи регуляції рекреаційного навантаження на території РЛП, подані матеріали та методи досліджень. В третьому розділі показано біорізноманіття території парку «Гранітно-степове Побужжя» та антропогенний тиск на біотипи території ландшафтного парку. Четвертий розділ присвячено економічно-рекреаційним аспектам діяльності РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та організаційно-економічному механізму регулювання рекреації. В п’ятому розділі показано розробку заходів щодо зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів та розрахунок зменшення впливів шкідливих та небезпечних факторів. Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 79 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 6 рисунків, 4 таблиц, списка використаних джерел із 92 найменувань. В роботі показано багаторічні середні показники сезонного розподілу відвідувань та відповідного впливу на біорізноманіття парку, які вказують на чітку весняну та осінню сезонність, на які припадає майже 85 % всіх відвідувачів. Також проведено дослідження, яке показало рівень антропогенного впливу із його рекреаційною спрямованістю на стан біоценозів території РЛП «Гранітно-степове Побужжя», який свідчить про відносну стабільність місцевих екосистем та елементів їх біорізноманіття.
 • Документ
  Екологічне обгрунтування підвищення ефективності функціонування пасажирського транспорту та його інфраструктури в місті Миколаєві
  (2020) Доргаліс, М. В.; Дорогаліс, О. В.; Dorgalis, M.; Dorgalis, J.; Літвак О. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є аналіз шляхів удосконалення і розвитку системи пасажирського транспорту та його інфраструктури в м. Миколаєві з метою підвищення екологічної стійкості міста. В першому розділі наведено види впливу на навколишнє природне середовище при експлуатації міських транспортних засобів. Вивчено екологічні особливості транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. У другому розділі проаналізовано види та джерела впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище. Розглянуто проблеми дорожньо-транспортних подій і безпеки руху автомобілів в контексті сталої мобільності міста. У третьому розділі висвітлено сучасні тенденції розвитку міського громадського пасажирського транспорту в Україні. Обгрунтовано переваги та недоліки міського електричного пасажирського транспорту. Четвертий розділ присвячено дослідженню проблем функціонування системи громадського транспорту м. Миколаєва. Визначено шумові характеристики потоків трамваїв м. Миколаєва. Виконано розрахунки еквівалентного рівня шуму на автомобільній дорозі в межах міської території. У п’ятому розділі обґрунтовано напрями удосконалення мережі громадського пасажирського транспорту м. Миколаєва. Визначено переваги та недоліки різних типів живлення громадського транспорту з урахуванням екологічної складової. В шостому розділі наведено напрями розвитку екологічно безпечної альтернативної транспортної інфраструктури м. Миколаєва з метою сталого розвитку міста. У сьомому розділі визначено економічні інструменти зниження негативного впливу транспортного комплексу на навколишнє середовище. Економічно обґрунтовано заходи удосконалення мережі громадського електротранспорту міста Миколаєва. Восьмий розділ присвячено питанням охорони праці. Розглянуто шкідливі і небезпечні виробничі фактори при роботі водіїв громадського пасажирського транспорту та наведено вимоги безпеки праці водіїв тролейбусів. Кваліфікаційна робота складається із вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 206 сторінках, у тому числі – 49 рисунків, 41 таблиц. Список використаної літератури – 101 джерело.
 • Документ
  Оцінка впливу на основні компоненти довкілля будівництва та експлуатації вітроенергетичних об’єктів в умовах степу півдня України
  (2020) Грубий, М. В.; Тимченко І. В.
  В роботі представлено процедуру оцінки впливу на основні компоненти довкілля при планованому будівництві вітроелектростанції в умовах південного степу на основі екосистемного підходу. Проведена оцінка за даною процедурою потенційно планованої вітроелектростанції на прикладі Березанської громади Миколаївської області. Проведено аналіз сучасного стану вітроенергетики України, зокрема, розглянуто особливості будівництва ВЕС, проведено картографічний аналіз природоохоронної території за космічними знімками та досліджено поточний стан довкілля та динаміку його зміни. Проведено аналіз наслідків впливу на основні компоненти довкілля при будівництві ВЕС, зокрема, на флору та фауну, природозаповідні території. Досліджено правила охорони праці при будівництві та експлуатації ВЕС.
 • Документ
  Розробка заходів зі зниження рівня пилових викидів на шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу
  (2019) Котова, М. С.
  Об'єктом дослідження є вплив Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) на довкілля, предметом – зниження рівня пилових викидів на шламосховищах МГЗ. Розглянуті процеси вітрової ерозії. Надана характеристика впливу МГЗ на довкілля та його шламосховищ на атмосферне повітря регіону. Розраховано: викиди шламового пилу в процесі його зберігання та транспортування на шламове поле; залежність вітрової ерозії на шламосховищі від гранулометричного складу за моделлю Догілевича М. І. та Чемпіла У. Проаналізовані існуючі на МГЗ практики зниження пилових викидів. Розглянуті можливості використання вітрового бар'єру "Dust Tamer" та жорстких покриттів. На перспективу запропоновано будівництво контейнерного терміналу на місці шламосховища № 1. Розглянуті питання охороні праці при експлуатації шламових господарств.
 • Документ
  Еколого-економічна ефективність використання дощувальної машини "Фрегат" на поливних землях півдня України
  (2019) Кондратьєва, В. Ф.
  Об'єктом дослідження є еколого-економічна ефективність використання дощувальних машин (ДМ) на поливних землях півдня України, предметом досліджень – розробка моделі підвищення еколого-економічної ефективності використання ДМ "Фрегат". В роботі обґрунтована актуальність обраної теми. Наведені характеристики основних способів поливу. Обґрунтована доцільність поливу способом дощування. Розглянуті особливості ДМ "Фрегат", сформульовані екологічні вимоги до них та запропоновані засоби підвищення їх ефективності. За результатами моделювання еколого-економічної ефективності використання ДМ "Фрегат" виконано оцінку ефективності використання ДМ "Фрегат" на півдні України. Розглянуті також питання охороні праці та безпеки використання ДМ "Фрегат". Результати роботи можуть бути використані у південних та інших регіонах України, де застосовуються дощувальні машини "Фрегат".