Створення ймовірнісної моделі для оцінювання ризиків при розробці програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2 та створення програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Запотоцький, Д. О.
Zapotockij, Dmytro

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 106 стор., 25 табл., 19 рис., 17 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання ризиків при розробці програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2 за допомогою ймовірнісної графової моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання ризиків при розробці програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2; удосконалити регресійну модель для оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2; розробити програму для оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2. Об'єктом дослідження є процес оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2. Предметом дослідження є регресійні моделі для оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, сценарний підхід. Наукова новизна одержаних результатів. Науковою новизною роботи є те, що завдяки використанню не тільки інформації про ймовірність настання конкретного ризику, а й інформації про ймовірність настання того чи іншого сценарію розвитку інноваційного проекту, відповідного цьому ризику ми знаходимо ймовірнісну модель оцінки інноваційних ризиків, яка дає змогу оцінити не тільки всі інноваційні ризики підприємства, що здійснює інноваційну діяльність окремо, але також загальну ймовірність усіх інноваційних ризиків та сценаріїв для подальшого розвитку. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання ризиків розробки програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2, що дозволило надати особі, що приймає рішення з врахуванням ймовірнісного графу що побудований на базі минулих різиків подібних проектів, що у свою чергу дає можливість більш достовірного оцінювання ризиків. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень, основні положення викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”. Публікації. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковано у 1 науковій праці – тезах конференції.

Опис

Запотоцький, Д. О. Створення ймовірнісної моделі для оцінювання ризиків при розробці програмного забезпечення за допомогою фреймворку Yii2 та створення програми для її реалізації = Improving the regression model to estimate the efforts of Web applications and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / Д. О. Запотоцький ; наук. кер. Т. В. Пономаренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 106 с.

Ключові слова

ймовірністна модель ризиків, управління ризиками, програмне забезпечення на базі фреймворку Yii2, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, probability model, risk management, software based on framework YII2

Бібліографічний опис