Наукові основи проектування та підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів = Scientic foundations of the design and the enhancement of rotection level of radioactive cargoes vessels’ elements by metal-glass materials

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Казимиренко, Ю. О.
Kazymyrenko, Y. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано, теоретично обґрунтовано та досліджено вирішення науково-технічної проблеми розробки принципово нового наукового підходу до проектування елементів суден і плавучих споруд для радіоактивних вантажів (РАВ), в основу якого покладено дотримання умов теплової безпеки та теорію захисту конструкцій на основі фізико-хімічних процесів створення нових композицій з полі- та ультрадисперсною структурою шляхом поєднання скляних мікросфер і порошків з металами методами спікання та електродугового напилення. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість спікання порожніх скляних мікросфер системи Na2O–B2O3–SiO2 з порошками алюмінію = The solution of the scientific and technical problem of develoment of fundamentally new scientic aroach to the design of elements of vessels and floating facilities for radioactive cargoes has been roosed, theoretically substantiated and researched. It is based on comliance with conditions of thermal safety and the theory of rotection of constructions on the basis of hysical and chemical rocesses of creation of new comositions with oly- and ultra-disersed structure by combining glass microsheres and metal owders with the use of sintering and electricarc sraying methods. The ossibility of sintering the hollow glass microsheres of the Na2O–B2O3–SiO2 system with owder and aluminum owder has been theoretically substantiated and exerimentally conrmed.

Опис

Казимиренко, Ю. О. Наукові основи проектування і підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів : автореф. дис. … д-р техн. наук : 05. 08.03 / Ю. О. Казимиренко ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. консультант О. М. Дубовий. – Миколаїв, 2019. – 50 с.

Ключові слова

елементи суден і плавучих споруд, радіоактивні вантажі, проектування, конструювання, оцінювання технічного стану, технологія, скляні порошки і мікросфери, аморфний і кристалічний стан, спікання, метал-скляні матеріали і покриття, електродугове напилення, elements of vessels and floating facilities, radioactive cargoes, design, construction, evaluation of technical state, technology, glass powders and microspheres, amorphous and crystalline state, sintering, metal-glass materials and coatings, electric-arc spraying

Бібліографічний опис

Зібрання