Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірнокулачковим механізмом перетворення руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Митрофанов, О. С.
Mytrofanov, O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Митрофанов О. С. Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу стиснутого робочого тіла шляхом раціональної організації робочого процесу перетворення потенційної енергії в механічну роботу, а саме забезпеченням збільшення повноти розширення, зменшенням зворотного стиснення та газодинамічних втрат робочого тіла у машинах об’ємної дії в енергетичних установках на їх базі. За результатами проведених науково-технічних досліджень розроблено концепцію підвищення ефективності перетворення низькопотенційної енергії стиснутого робочого тіла у механічну роботу машин об’ємної дії шляхом поєднання переваг організації робочого процесу ротаційних та поршневих двигунів, а саме забезпеченням регулювання початку й тривалості процесу наповнення, збільшенням повноти розширення робочого тіла та зниженням мертвого об’єму й газодинамічних втрат при газообміні, що реалізується за рахунок застосування нових конструктивних рішень механізму руху і газообміну у вигляді шарнірно-кулачкового механізму руху. Це дало змогу зменшити питому масу на 17…50 %, збільшити відношення пускового крутного моменту до номінального на 11 %, зменшити питому витрату робочого тіла на 15…24 % у порівнянні із серійними поршневими машинами об’ємної дії із золотниковим газорозподілом та кривошипно-шатунним механізмом руху. Наукове значення отриманих результатів полягає у розвитку основ та принципів перетворення низькопотенційної енергії стиснутого робочого тіла в механічну роботу за рахунок поєднання особливостей і переваг організації робочого процесу різних типів двигунів, що є теоретичною базою для реалізації концепції підвищення ефективності машин об’ємної дії. Практичне значення виконаної роботи полягає в нових розроблених і науково-обґрунтованих основах проектування та створення високоефективних роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом руху, а також енергетичних установок різного призначення на їх базі, що має істотне значення для розвитку промисловості. Отримані результати є теоретичною основою подальших наукових досліджень різних енергетичних установок на базі роторно-поршневих двигунів, технічного вдосконалення та підвищення енергоефективності, а розроблені загальні основи конструювання роторно-поршневих двигунів дають можливість створення високоефективних двигунів різного цільового призначення.

Опис

Митрофанов, О. С. Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірнокулачковим механізмом перетворення руху = The efficiency of rotary-piston engines with hinge-cam motion conversion mechanism : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03 / О. С. Митрофанов ; наук. консультант Б. Г. Тимошевський ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 43 с.

Ключові слова

роторно-поршневий двигун об’ємної дії, шарнірно-кулачковий механізм руху, механізм газорозподілу, стиснуте робоче тіло, робочий процес, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки", роторно-поршневой двигатель объемного действия, шарнирно-кулачковый механизм движения, механизм газораспределения, сжатое рабочее тело, рабочий процесс, rotary-piston volumetric engine, hinge-cam motion mechanism, gas distribution mechanism, compressed working fluid, working process

Бібліографічний опис

Зібрання