Аналіз та прогнозування фінансової звітності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Агаджанов, С. Я.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Основна діяльність більшості суб’єктів господарювання пов’язана з виробництвом продукції, виконанням роботи чи наданням послуг з метою їх реалізації та отримання прибутку. Саме результати основної чи виробничої діяльності є визначальними для забезпечення фінансової рівноваги та конкурентоспроможності підприємств у нестабільному ринковому середовищі. Сучасний економічний процес в Україні зумовлює необхідність комплексного дослідження і розв’язання проблеми підвищення діяльності підприємств за специфічних умов розвитку ринкових відносин. Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою – від власників приватного підприємства до керівників держави. У процесі виробництва відбувається свідоме і планомірне комбінування різноманітних виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, технічних, технологічних, організаційних) і створення нових продуктів. Для економічного розвитку як окремих суб’єктів господарювання, так і економіки держави загалом, необхідно щоб процес виготовлення продукції був ефективним, тобто здійснювався при оптимальному витрачанні виробничих ресурсів, мінімальних витратах та максимальній прибутковості виробництва. Але в умовах економічної та суспільної кризи бізнесмени і менеджери підприємств зустрічаються з низкою проблем: як раціонально організувати економічну діяльність підприємства для його подальшого процвітання; наскільки правильно підприємство використовувало ресурси протягом певного періоду; які перспективи у підприємства на ринку. На ці і багато інших життєво важливих для підприємств питань може дати відповідь економічна діагностика діяльності підприємства, тому що її результати характеризують результативність господарської діяльності за кілька періодів, визначають фактори, які позитивно чи негативно вплинули на неї, оцінюють фінансову стійкість підприємства в цілому та окремі аспекти його платоспроможності, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Тому вважаємо актуальним продіагностувати результативність діяльності підприємства та запропонувати шляхи її підвищення. Бо результати економічної діагностики діяльності підприємства допомагають ефективніше використовувати активи підприємства і при необхідності коректувати стратегію і тактику поводження на ринку. В кваліфікаційній роботі поставлено за мету провести діагностику фінансових результатів діяльності ПАТ «Миколаївський ДБК» та розробити на цій основі деякі шляхи щодо її підвищення. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи 109 аркушів. У даній роботі містяться 30 таблиць, 8 рисунків. Список використаної літератури налічує 51 джерело. В першому розділі даної роботи висвітлюється сутність і значення результативності діяльності підприємства, описується класифікація результатів підприємства та встановлюється зв'язок між «результативністю» та «ефективністю». Також тут оглядається сутність, завдання та методика проведення економічної діагностики результативності підприємства. Далі наводимо фактори підвищення результативності діяльності підприємства. В другому розділі дається характеристика ПАТ «Миколаївський ДБК», основна діяльність якого пов’язана з будівництвом всіх типів будівель. Проводиться експрес-діагностика діяльності підприємства. Далі діагностуємо ресурсні складові підприємницької діяльності, а саме формування, динаміку та структуру ресурсів. Також робимо детальну оцінку фінансових результатів підприємницької діяльності та аналізуємо фінансовий стан підприємства. Після цього робимо загальний висновок щодо стану підприємства. В третьому розділі виявляємо фактори, які вплинули на рентабельність підприємства за моделлю фірми «Дюпон», провели аналіз чутливості показника рентабельності. Після цього запропоновано ряд шляхів щодо підвищення результативності діяльності підприємства. Далі розрахували прогнозний баланс, також зробили висновок щодо прогнозної оцінки результативності діяльності підприємства. В четвертому розділі розглядаємо стан охорони праці на ПАТ «Миколаївський ДБК», дається характеристика та аналіз потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів у відділі підприємства, а також наводимо розрахунки освітлення приміщення у бухгалтерії.

Опис

Агаджанов, С. Я. Аналіз та прогнозування фінансової звітності підприємства : бакалаврська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / С. Я. Агаджанов ; наук. кер. А. І. Зінченко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 80 с.

Ключові слова

фінансові результати підприємства, прибуток, збиток, ліквідність, платоспроможність, прогнозний баланс, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", financial results of the enterprise, profit, loss, liquidity, solvency, forecast balance

Бібліографічний опис