Удосконалення математичної моделі для оцінювання розміру коду веб-застосунків, написаних з використанням фреймворку Django та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Дікопольцев, І. О.
Dikopoltsev, Ivan

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв, 2020р. Обсяг роботи. 126 стор., 22 табл., 11 рис., 46 використаних джерел, 6 додатків. Актуальність теми роботи. Підвищення достовірності оцінювання кількості рядків коду програмного забезпечення веб-застосунків в даний час є важливим завданням, яке потребує удосконалення існуючих математичних моделей, оскільки ефективність оцінювання розміру програмного забезпечення може стати точкою для успіху або ж невдачі проекту на ранньому етапі розробки. Мета дослідження. Підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих за допомогою фреймворку Django. Об’єкт дослідження. Процес оцінювання розміру веб-застосунків з відкритим кодом, реалізованих за допомогою фреймворку Django, та розробка програмного забезпечення для її реалізації. Предметом дослідження є математична модель для оцінювання розміру веб-застосунків з відкритим кодом, реалізованих за допомогою фреймворку Django. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об’єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів. Отримана однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків з відкритим кодом, написаних за допомогою фреймворку Django, дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру веб-застосунків з відкритим кодом, реалізованих за допомогою фреймворку Django, в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів. Програма для оцінювання розміру веб-додатків з відкритим кодом, реалізованих за допомогою фреймворку Django, яка розроблена в рамках магістерської роботи, дозволить автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у магістерській роботі, пройшли апробацію на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» 30 листопада 2020 року за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні». Публікації. За результатами досліджень було опубліковано 1 друковану роботу у збірнику тез конференції.

Опис

Дікопольцев, Удосконалення математичної моделі для оцінювання розміру коду веб-застосунків, написаних з використанням фреймворку Django та розробка програмного забезпечення для її реалізації = Improving the mathematical model for estimating the code size of web applications written using the Django-framework and software development for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / І. О. Дікопольцев ; наук. кер. В. К. Кошкін. – Миколаїв : НУК, 2020. – 127 с.

Ключові слова

програмне забезпечення, математичне моделювання, ефективність оцінювання, відкритий код, регресійний аналіз, теорія ймовірностей та математичної статистики, фреймворк Django, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, Software, mathematical modeling, estimated efficiency, open source, regression analysis, probability theory and mathematical statistics, Django framework

Бібліографічний опис