Маркетингова стратегія підприємства на зовнішньому ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бондаренко, Т. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми. У сучасній ринковій економіці підприємства змушені гнучко реагувати на можливі зміни довкілля та адаптуватися до її тенденцій, щоб повною мірою задовольнити запити споживачів та протистояти конкурентам. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація економіки, зростання інформаційної культури споживача потребує збільшення присутності підприємств у віртуальному просторі та докорінної трансформації методів та прийомів маркетингу, що обумовлює необхідність коригування маркетингових планів щодо залучення нових та підтримки існуючих клієнтів. Зовнішні ринки надають нові можливості для торгових підприємств, що виявляються у доповненні традиційного маркетингового інструментарію мережевими інтернет-комунікаціями та прийомами цифрового маркетингу, використання нових способів збирання інформації про споживчі переваги, спрощення бізнес-процесів та моделювання ризикових ситуацій. У світовій практиці істотно зростає кількість споживачів, які звертають увагу на зручність та привабливість здійснення покупок. Ситуація, що склалася в Україні, пов'язана з агресією з боку росії, запровадження економічної, транспортної блокади та низки інших обмежень призвело до необхідності заново будувати систему торгівлі. У той же час потенціал розвитку торгівлі на зовнішніх ринках, що дозволяє як задовольняти потреби населення, а й розвивати сферу торгівлі, ще недостатньо вивчений, і зумовлює актуальність теми дослідження. Під час написання дисертації визначення міжнародного маркетингу розглядали такі вчені як: П. Гаурі, Ф. Катеора, В. А. Алексунін, Л. І. Матвейчук, Є. Ф. Жуков. При написанні роботи були використані основні праці зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців з міжнародного маркетингу. Використано інформацію, опубліковану в періодичних виданнях, спеціальній літературі, статистичних виданнях. Однак слід зазначити, що відсутній єдиний підхід до розробки маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках, недостатньо 4 розкрито можливості використання інструментарію підприємствами, недостатньо опрацьованими, залишаються питання формування механізму реалізації маркетингової стратегії на зовнішніх ринках, що зумовило вибір теми та мету роботи. Метою кваліфікаційної роботи Метою дослідження є вивчення теоретичних та розробка практичних рекомендацій щодо формування міжнародної маркетингової стратегії для реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку на прикладі онлайн-школи «Альтернатива». В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: — вивчити поняття та сутність маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі; — охарактеризуйте діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати операційну діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — аналіз і критична оцінка досвіду міжнародної діяльності онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати маркетингову стратегію онлайн-школи «Альтернатива»; — розробка програми вдосконалення управління міжнародною діяльністю та створення міжнародної маркетингової стратегії в процесі інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива», проведення розрахунків та оцінки його ефективності; — обґрунтування рекомендацій щодо реалізації програми вдосконалення створення та реалізації міжнародної маркетингової стратегії онлайн-школи «Альтернатива». Об’єктом дослідження є процес розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти розробки маркетингової стратегії підприємства в процесі реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження: 5 — метод аналізу фінансової звітності – аналіз коефіцієнтів. Коефіцієнти використовуються для визначення фінансового стану організації з різних поглядів; — порівняльний метод. Діагностику підприємства проводили протягом 3 років, після чого порівнювали та аналізували отримані показники; — побудова системи показників. У роботі проведено розрахунки ряду показників, результати яких згруповано в системи за напрямком дослідження; — побудова системи аналітичних таблиць. Усі розрахунки для зручності, конкретності та точності наведено на діаграмах. Наукова новизна. Уточнено та поглиблено теоретичні положення щодо розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації; розроблено практичні рекомендації щодо процесу розробки та реалізації міжнародної маркетингової стратегії сучасного цифрового підприємства. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у магістерській роботі проект був представлений керівництву онлайн-школи «Альтернатива», де визначено напрямки розвитку компанії в міжнародному середовищі, представлено заходи щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії, а також конкретні були передбачені заходи щодо подальшого просування продукту компанії на міжнародні ринки. Тому практична значущість отриманих результатів полягає у розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії під час інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива». Результати дослідження є актуальними для сучасних цифрових підприємств і можуть бути використані в процесі розробки маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки, що є передумовою успішного освоєння компаніями зовнішніх ринків і продажу їх продукції/послуг. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської дисертації обговорювались на Всеукраїнських 6 наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст No12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списків використаної літератури. Обсяг роботи становить 96 стор. тексту, який містить 30 таблиць і 17 рисунків, 2 додатків. Список використаної літератури налічує 37 найменувань.

Опис

Бондаренко, Т. В. Маркетингова стратегія підприємства на зовнішньому ринку = Marketing strategy of the company in the foreign market : магістерська робота ; спец. 051 '' Економіка'' / Т. В. Бондаренко ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 95 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зібрання