Bibliometric analysis of the development of the direction "dredging" in world practice

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Kostyrko, T. M.
Korolyova, T. D.
Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

The study is aimed at obtaining new up-to-date knowledge and analysis of already existing one about the development of the "Dredging" direction in the world scientific space using the products and services of the Scopus scientometric database. Therefore, the chronological framework of the scientific articles under study is limited only by their availability in the Scopus database. Methods. In order to obtain relevant empirical data, the authors of the study reviewed the world scientific literature on the topic "Dredging" using the resources of the international reference and scientometric database of peer-reviewed literature Scopus. The algorithm of "step by step" actions in the Scopus database is considered: 1. Forming the circle of the most cited publications; 2. Defining the most relevant topics; 3. Identifying the most productive authors; 4. Determining the level of representation in the Scopus database of publications of Ukrainian scientists by the research topic. Results. During the study the authors have proved: 1. The main topics of the “Dredging” direction are: the impact of dredging on the ecology of the aquatic environment and marine life; models and algorithms for assessing and minimizing the risks associated with dredging; application of bottom sediments after dredging and their disposal in open waters; dredging fleet maintenance; 2. Scientists of our country are very slowly joining the world processes of exchange of scientific information in the "Dredging" direction; 3. The most intellectually productive authors of scientific articles in this field are scientists from the USA, Spain, Great Britain and Australia. Conclusions. For the first time in Ukraine, the authors conducted a bibliometric study in the field of water transport (subject area "Dredging") on the basis of products and services of the Scopus scientometric database. The results obtained can be used for further scientific research on this and related topics, as well as applied in the dredging discipline teaching process.
Дослідження спрямовано на отримання нових сучасних та аналіз вже існуючих знань про розвиток напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у світовому науковому просторі з використанням продуктів і сервісів наукометричної бази даних Scopus. Тому, хронологічні рамки досліджуваних наукових статей обмежуються тільки їх наявністю у базі даних Scopus. Методика. З метою отримання релевантних емпіричних даних авторами дослідження проведений огляд світової наукової літератури за темою «Днопоглиблювальні роботи» з використанням ресурсів міжнародної реферативної та наукометричної бази рецензованої літератури Scopus. Розглянуто алгоритм «покрокових» дій у базі даних Scopus щодо: 1. Формування кола найбільш цитованих публікацій; 2. Визначення найбільш актуальних тем; 3. Виявлення найбільш продуктивних авторів; 4. Визначення рівня представництва в базі даних Scopus публікацій українських вчених за темою дослідження. Результати. Під час дослідження авторами доведено: 1. Основними темами напрямку «Днопоглиблювальні роботи» є: вплив днопоглиблювальних робіт на екологію водного середовища та морських мешканців; моделі і алгоритми для оцінки та мінімізації ризиків, пов'язаних з днопоглиблювальними роботами; застосування донних відкладень після проведення днопоглиблення та їх утилізації у відкритих водах; технічне обслуговування днопоглиблювального флоту; 2. Вчені нашої країни дуже повільно долучаються до світових процесів обміну науковою інформацією з напрямку «Днопоглиблювальні роботи»; 3. Найбільш інтелектуально продуктивними авторами наукових статей з цього напрямку є вчені США, Іспанії, Великобританії та Австралії. Висновки. Авторами вперше в Україні було проведено бібліометричне дослідження в галузі водного транспорту (предметний напрямок «Днопоглиблювальні роботи») на основі продуктів і сервісів наукометричної бази даних Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень з даної та суміжних тем, а також застосовувати в процесі викладання дисциплін з днопоглиблювальних робіт.

Опис

Kostyrko, T. M. Bibliometric analysis of the development of the direction "dredging" in world practice / T. M. Kostyrko, T. D. Korolyova // University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. – Dnipro, 2019. – No IV. – P. 22–28.

Ключові слова

bibliometry, scientometric analysis, scientometric database, Scopus, dredging operations, бібліометрія, наукометричний аналіз, наукометрична база даних, Scopus, днопоглиблювальні роботи

Бібліографічний опис