Регресійна модель для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3, та розробка програми для її реалізації.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Котула, В. С.
Kotula, Victor

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 80 стор., 20 табл., 14 рис., 23 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи. Оцінювання трудомісткості усіх процесів розробки програмного забезпечення, включаючи виправлення недоробок розробниками, особливо для нових інноваційних фреймворків таких як Yii3 є актуальною задачею. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1) проаналізувати існуючі алгоритми та методи оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3, сформулювати постановку задачі; 2) удосконалити математичну модель оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3; 3) розробити програмне забезпечення для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Об’єктом дослідження є процес оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Предметом дослідження є регресійна модель оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні багатофакторної регресійної моделі для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3 на основі нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму. Це дозволяє підвищити достовірність оцінювання трудомісткості виправлення недоробок розробниками програмного забезпечення, що створюють його за допомогою Yii3. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програмного забезпечення для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень викладені у роботі, були оприлюднені у Матеріалах II Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2021)". Публікації. Опубліковано тези доповіді на II Всеукраїнській науково- практичній інтернет конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2021)".

Опис

Котула, В. С. Регресійна модель для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3, та розробка програми для її реалізації = A regression model for estimating the effort of fixing the bugs of web applications created using the Yii3 framework and developing the software for its implementation: магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / В. С. Котула ; наук. кер. В. С. Пономаренко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 80 с.

Ключові слова

багатофакторна регресійна модель, нормалізуюче перетворення, трудомісткість виправлення недоробок, Yii3, веб-застосунок, 121 "Інженерія програмного забезпечення", regression model, normalizing transformation, bugfix effort, Yii3 framework, web application

Бібліографічний опис