Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ігіна О. В. "Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Робота присвячена розробці рекомендацій щодо удосконалення напрямків ефективного управління фінансовими ресурсами. Розглянуті економічна сутність, зміст, політика та джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Представлена структура власного капіталу підприємства та схема прогнозу показників фінансової звітності. Проведено аналіз показників ліквідності, абсолютної ліквідності, концентрації власного і позикового капіталу та їх співвідношення, оборотності запасів, активів, дебіторської і кредиторської заборгованості; рентабельність продажу, активів та власного капіталу за 2020–2022 рр. на ТОВ «Виноконьячний завод «Ольвія». З метою підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів, запропоновані й обґрунтовані заходи, що дозволять значно підвищить ділову активність, платоспроможність, ліквідність та рентабельність активів.

Опис

Ігіна, О. В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства = Improving the system of financial resources management of the enterprise : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / О. В. Ігіна ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2023. – 113 с.

Ключові слова

фінанси, формування та використання фінансових ресурсів, показники оцінки фінансового стану, прогнозування фінансових показників, 073 ''Менеджмент'', the finance, formations and uses of financial resources, indicators of an estimation of a financial condition, forecasting of financial indicators

Бібліографічний опис