Актуальні проблеми економічної політики Європейського Союзу та шляхи їх розв’язання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Рєджєпов П. Б.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми. Посилення взаємозалежності економік країн та інтенсифікація інтеграційних процесів у глобальних умовах розвитку зумовили трансформацію їх зовнішньоекономічних відносин. Сьогодні інтеграційні процеси стали предметом дослідження багатьох науковців. Особливу увагу приділяють європейській інтеграції, яка стала наочним прикладом вражаючих успіхів країн-членів Європейського Союзу. Після останнього розширення Євросоюз охоплює 27 країн, об'єднавши більшу частину Європи. На міжнародній арені ЄС виступає потужним економічним центром нарівні зі Сполученими Штатами Америки та Японією. Динамізм євроінтеграційних процесів ставить перед політичною елітою Європи нові виклики, а перед наукою – нові завдання. Ключові з них – на чому ґрунтується успішність інтеграційних процесів, які ідейні засади спонукають країни вливатися до лав Євросоюзу. Більше того, досить часто фахівці-міжнародники дебатують з приводу проблемності європейської інтеграції, адже існує дилема – європейська інтеграція не завжди успішна, але, з іншого боку, ЄС розширюється територіально, нарощує свою економічну та політичну міць. Стратегічний вибір України щодо інтеграції до ЄС визначає необхідність розробки відповідних механізмів для реалізації даного вибору. Особливо важливим у цьому контексті є економічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом, що передбачає функціонування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, взаємовідкриття ринків, регуляторне та інституційне наближення України до економічних стандартів ЄС, реалізацію економічної складової Угоди про асоціацію. Це дасть можливість вивести співпрацю між Україною та ЄС на якісно новий рівень, суттєво наблизити економічну систему України до економічної системи Євросоюзу на основі взаємної лібералізації, вільного руху товарів, капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких будуються галузеві політики, закріпити Україну як конкурентоспроможного та інвестиційно привабливого учасника глобальної економіки. В даний час економічне співробітництво України та країн ЄС не відповідає їхньому потенціалу і в основному обмежується зовнішньою торгівлею товарами традиційної структури та певною кількістю спільних інвестиційних проектів. Але Україна вже стала кандидатом в члени ЄС. Тому вивчення діяльності ЄС є дуже важливою і актуальною темою. Дослідженням теоретичних питань міжнародної економічної інтеграції, регіоналізації, європейської інтеграції, історії ЄС, його економіки та проблематики займалися такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як Трихліб К. О., Костенко А. М., Готра В. В., Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В., Дугієнко Н., Дугієнко О., Бутко М. П., Сідоров В. І., Матюшенко І. Ю., Беренда Х. В., Рєзніков В. В., Батаренко А. О., Шнирков О. І., Гавриленко Н. М., Ус І. В., Широкий Г. М., Carter B., Колінець Л. Б. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних основ міжнародних інтеграційних процесів, ЄС як прикладу регіонального економічного і політичного союзу, оцінки стану його економіки, економічної політики, проблематики та методичного інструментарію вирішення проблем. Для досягнення поставленої мети ми сформулювали та вирішили такі завдання: визначити сутність та етапи міжнародної економічної інтеграції; відслідкувати історичні етапи західноєвропейської інтеграції та формування Європейського Союзу; виявити економічні складові та принципи функціонування ЄС; дослідити основні показники діяльності Європейського Союзу; встановити й дослідити місце Європейського Союзу у світовій економіці; охарактеризувати європейську економічну політику; описати актуальні проблеми економічної політики ЄС; висвітлити аспекти антикризової політики ЄС; проаналізувати основні напрямки економічної політики ЄС у 2023 році. Об’єктом дослідження є економічна політика ЄС як основа планування та здійснення економічної діяльності Союзу, його співпраці з іншими країнами світу і позиціювання ЄС як важливого суб’єкта міжнародної діяльності. Предметом дослідження є проблеми, які виникають в ході реалізації економічної політики ЄС на сучасному етапі розвитку, та способи їх вирішення. Теоретичну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань міжнародної економічної інтеграції та функціонування інтеграційних утворень. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, логічного висновку, системного підходу тощо. Для вирішення певних завдань застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел, практики економічних процесів; теоретичне узагальнення, порівняння та аналогії – для розкриття сутності економічної політики; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та їх обґрунтування; статистичні – для аналізу структури та динаміки ВВП, експорту, імпорту та інших показників ЄС. Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти ЄС, офіційні дані Eurostat, Світового банку та ін. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 63 сторінки. Робота містить 4 таблиці та 22 рисунки. Список використаних джерел налічує 55 найменування на 6 сторінках.

Опис

Рєджєпов, П. Б. Актуальні проблеми економічної політики Європейського Союзу та шляхи їх розв’язання = Actual problems of the economic policy of the European Union and ways to solve them : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / П. Б. Рєджєпов ; наук. кер. С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2023. – 63 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис