Математична модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Чичерін, В. О.
Chycherin, Volodymyr

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 84 стор., 7 табл., 5 рис., 18 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру плагінів для системи керування вмістом WordPress є актуальною задачею, виходячи з поширеності цієї системи керування вмістом. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; аргументувати необхідність побудови моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; побудувати нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; розробити програмне забезпечення, що реалізує побудовану модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Предметом дослідження є нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Методи дослідження: методи теорії ймовірності, математичного моделювання, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволить підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ в порівнянні з існуючими лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP.

Опис

Чичерін В. О. Математична модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації = A mathematical model for estimating the size of Wordpress plugins in PHP and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / В. О. Чичерін ; наук. кер. Пухалевич А. В. – Миколаїв : НУК, 2021. – 85 с.

Ключові слова

нормалізуюче перетворення, оцінювання розміру плагінів, рівняння регресії, розробка програмного забезпечення, WordPress, 121 "Інженерія програмного забезпечення", normalizing transformation, estimating plugin size, regression equation

Бібліографічний опис