Вибір оптимальних характеристик составних суден і барже-буксирних составів змішаного плавання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-01-04

Автори

Єгоров, О. Г.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дисертаційної роботи є розробка методу визначення оптимальних головних розмірень і характеристик барже-буксирних составів і составних суден змішаного плавання (ББС і СС ЗП), у тому числі для експлуатації в річковій і морській воднотранспортних системах України. Для досягнення цієї мети на основі застосування методів корекційно-регресійного аналізу й спеціально поставленого авторського експерименту розроблена математична модель інженерних і навігаційних властивостей ББС і СС ЗП, у тому числі для використання в річковій і морській воднотранспортних системах України, яка зв'язує ці властивості із оптимальними головними розміреннями й основними характеристиками, які визначаються для розглянутих об'єктів. У результаті аналізу структури водних шляхів, погодних умов експлуатації суден на цих водних шляхах і застосування методу моделювання детермінованих воднотранспортних операцій розроблена математична модель функціонування ББС і СС ЗП, яка забезпечує визначення ефективності їх експлуатації, формує тривіальні й функціональні обмеження оптимізаційної задачі. Оптимізаційна задача, результатом розв'язку якої є теоретичне обґрунтування оптимальних характеристик ББС і СС ЗП, зведена до знаходження мінімального терміну окупності при варіаціях коефіцієнта загальної повноти й реальних експлуатаційних швидкостей ББС і СС ЗП. Розроблено програмний комплекс «Dnepro-max», який дозволяє визначати оптимальні значення їх головних розмірень і характеристик. Визначені основні варіанти експлуатації ББС і СС «Дніпро-макс» класу. Для суден «Дніпро-макс» класу оптимальним значенням коефіцієнта загальної повноти є = 0,930 на річкову осадку до 3,6 м при експлуатаційній швидкості на річці 9,5 вуз. = The purpose of thesis research is development of method of optimal principal dimensions and characteristics of river-sea tug-barge combinations and integrated vessels (RS TBC and IV) definition including for operation in river and sea water transport systems of Ukraine. For achievement of purpose on the basis of application of correctional-regression analysis methods and specially set up author's experiment mathematical model of engineering and navigation properties of RS TBC and IV including for use in river and sea water transport systems of Ukraine is developed. Model makes connection between these properties and sought-for optimal principal dimensions and general characteristics of investigated objects. As a result of waterways structure analysis, weather operating conditions of vessels on these waterways and application of simulation method of deterministic water transport operations mathematical model of RS TBC and IV functioning which provides definition of their operation efficiency, generates trivial and functional restrictions of optimization task is developed. Optimization task, result of which is theoretical justification of RS TBC and IV optimal characteristics, is traced to finding of minimal payback period at different variations of block coefficient and real range of service speeds of RS TBC and IV. Program complex «Dnepro-max» which allows finding up of optimal values of principal dimensions and general characteristics is developed. The main operation models of RS TBC and IV «Dnepro-max» class are defined. Calculations for these models are executed. For «Dnepro-max» class optimal value of block coefficient is = 0,930 on river draught up to 3,6 m with service speed on river is of 9,5 kn.

Опис

Єгоров, О. Г. Вибір оптимальних характеристик составних суден і барже-буксирних составів змішаного плавання : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.08.03 / О. Г. Єгоров ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. – Миколаїв, 2015. – 25 с.

Ключові слова

барже-буксирний состав, составне судно, район плавання, головні розмірення, основні характеристики, функціонування, модель експлуатації, критерії ефективності, оптимізація, tug-barge combination, integrated vessel, sailing area, principal dimensions, general characteristics, functioning, operation model, efficiency criteria, optimization

Бібліографічний опис

Зібрання