Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті = Administrative and legal bases of service on commercial sea transport

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-12-03

Автори

Підпала, І. В.
Podpala, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено науковому дослідженню проходження служби на морському торговельному транспорті, стану її правового регулювання та формулюванню пропозицій щодо удосконалення інституту служби на морському транспорті. Визначено поняття, особливості та принципи служби на морському торговельному транспорті. Охарактеризовано структуру служби та досліджено її елементи. Визначено, що служба на морському торговельному транспорті є професійною діяльністю, що здійснюється за наявності відповідної освіти, професійної підготовки, віку, стану здоров’я, посвідчення особи моряка та ін. Встановлено, що комплекс правовідносин, які виникають у зв’язку з проходженням служби на морському торговельному транспорті виявляється у особливостях адміністративно-правового регулювання управлінських, організаційних, функціональних принципах. Проведено порівняльний аналіз служби на морському торговельному транспорті з іншими видами служби щодо наявності спільних ознак. Охарактеризовано функціонування служби на морському торговельному транспорті за умови застосування адміністративно-правових методів регулювання: встановлення певного порядку дій, заборона певних дій, надання можливості вибору, надання можливості вибору не порушуючи закон. Визначено, що структуру служби на морському торговельному транспорті слід розглядати в широкому розумінні, як набуття статусу моряка, просування по службі, припинення служби, а також в вузькому присвоєння звань, заохочень. Визначено сучасний стан правового регулювання та запроваджено удосконалення законодавства. Досліджено організаційно-правові засади регламентації служби. Акцентовано увагу адміністративному статусу капітана, який наділений управлінсько-владними повноваженнями. = Dissertation is devoted scientific research of passing of service on a marine point-of-sale transport, states of his legal adjusting and grant of suggestions on perfection of institute of service on a marine transport. A concept, features and principles of service, is certain in a marine point-of-sale transport. Described structure of service and its elements are investigational. It is certain that service on a marine point-of-sale transport is professional activity, carried out at presence of the proper education, professional preparation, age, state of health, certificate of identity of seaman and other. It is set that complex of legal relationships, arising up in connection with passing of service in a marine point-of-sale transport appears in the features of the administratively-legal adjusting administrative, organizational, functional principles. Functioning of service are described on a marine point-of-sale transport on condition of application of administratively-legal methods of adjusting: establishment of set procedure of actions, prohibition of certain actions, grants possibility of choice, not violating a grant possibility law. It is certain that structure of service on a marine point-of-sale transport it is necessary to examine in wide sense, as finding of status of seaman, promotion, stopping of service, and also in the narrow appropriation of ranks, encouragements. The modern state of the legal adjusting is certain and entered perfections of legislation. Оrganizationally-legal bases of regulation of service are investigational. Attention is accented administrative status of captain which is provided with administrative-imperious plenary powers. Grounded, necessity of introduction of effective measures in the direction of defence of sea-folk from the side of the state, that will allow to avoid violation of rights for the subjects of service of navy.

Опис

Підпала, І. В. Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Підпала ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. Є. В. Додін. – Миколаїв, 2015. – 20 с.

Ключові слова

служба на морському торговельному транспорті, моряк, правове регулювання, правова регламентація, принципи проходження служби, капітан, адміністративно-правові засади, міжнародні норми, service on a marine point-of-sale transport, seaman, legal adjusting, legal regulation, principles of passing of service, captain, administratively-legal bases, international norms

Бібліографічний опис

Зібрання