Організація бюджетного управління на виробничому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Лощинська, С. В.
Loshchynska, S. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Доповідь присвячено дослідженню підходів до розуміння бюджетування як технології управління. Розглянуто поняття «бюджетування». Виділено складові бюджетного процесу як управлінської категорії. Наведена організаційна та фінансова структура на виробничому підприємстві. Показана система бюджетів. Запропоновані мотиваційні механізми через центри фінансової відповідальності та інформаційне забезпечення системи бюджетів.
The report is devoted to the study of approaches to the understanding of budgeting as a management technology. The concept of "budgeting" is considered .. The components of the budget process as a management category are highlighted. The organizational and financial structure at the production enterprise is given. The system of budgets is shown. The proposed motivational mechanisms through the centers of financial responsibility and information support of the budget system.

Опис

Лощинська, С. В. Організація бюджетного управління на виробничому підприємстві / С. В. Лощинська // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю «Трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України», 17–18 груд. 2019 р. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2019. – С. 89–93.

Ключові слова

бюджетування, бюджетування як технологія управління, технологія бюджетування, бюджет, система бюджетів, budgeting, budgeting as a management technology, budget, budget system

Бібліографічний опис