№ 1 (16) 2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Регулювання водних відносин при проведенні робіт з розчистки русел річок
  (2022) Чушкіна, Ірина Вікторівна; Максимова, Наталія Миколаївна; Chushkina, Iryna V.; Maksymova, Nataliіa M.
  Гідрологічні та екологічні проблеми басейнів малих річок набули загальнодержавного значення і стали одними з головних чинників національної безпеки. Надмірна або недостатня кількість поверхневих вод та її забруднення, негативно впливають на економіку країни, здоров’я населення та в цілому на безпеку життєдіяльності. Наприклад, замулення та захаращення болотяною рослинністю, чагарниками русла річки Чаплинка зменшило її гідравлічні параметри, що призвело до зменшення пропускної спроможності, до підняття рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях, в тому числі і селітебних. Для нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки були виконані днопоглиблювальні роботи впродовж 2017-2020рр. Аналітичний огляд проектно-кошторисної та регламентуючої документації, польовий огляд водотоку на різних ділянках після виконання будівельних робіт та аналіз різних інформаційних джерел показав недотримання вимог до організації і технології будівельних робіт. Були порушені цілісність природного ложа річки, посилено гідравлічний зв’язок поверхневих і підземних вод, що обумовило перетік та перерозподіл водних ресурсів басейну р. Чаплинка. В результаті аналітичних досліджень виявлено необхідність внесення більш чітких й жорстких регламентуючих рекомендацій, насамперед у ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва», ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Виявлена доцільність передбачити аналіз фізико-хімічних показників донних відкладень в якості обов’язкового елементу у структурі звітів з оцінки впливу на довкілля від планової діяльності, а також необхідність посилення контролю за дотриманням рекомендацій затвердженої проектної документації на всіх стадіях організації і технології робіт з розчистки русла річок. На сьогодні багато впроваджується робіт з розчистки русел малих річок, а тому доцільно вести посилений післяпроєктний моніторинг за гідрологічним та екологічним станом річок хоча б продовж декількох років після проведення днопоглиблювальних робіт. А також постають питання передбачення відповідальності виконавців будівельних робіт у випадку недоброякісного їх виконання.
 • Документ
  Маркетинг сфери туризму та гостинності: інноваційні підходи
  (2022) Угоднікова, Олена Ігорівна; Uhodnikova, Olena І.
  Застосування інноваційних технологій маркетингових комунікацій у сфері туризму, готельному та ресторанному господарстві, при реалізації напряму круїзних подорожей є необхідним процесом для кожного закладу. Метою дослідження є розробка механізмів практичного впровадження шляхів реалізації ефективних маркетингових систем у сфері обслуговування в умовах викликів зовнішнього середовища. Майже всі сфери бізнесу, включаючи готельно-ресторанну індустрію взяли напрям на розвиток клієнторієнтованості та індивідуальний підхід до кожного клієнта, що за останні п’ять років сприймається, як норма та піднімає рівень клієнтського досвіду споживача. У статті використовуються методи аналізу, порівняльного аналізу, синтезу та моделювання практичних проекцій реалізації запропонованих інноваційних підходів до побудови систем маркетингу в умовах зовнішніх викликів для підприємств сфери обслуговування та круїзних суден. У статті визначено причини, які є основними для підтримки того ж рівня економічного розвитку працюючих закладів та можливості відкриття нових закладів в умовах військових дій. Одним із елементів цифровізації процесів надання послуг, що аналізується у статті, є маркетинговий контент. Механізми застосування маркетингового контенту і матеріалів, створених для покупців та оптимізованих на базі їх думки, аналізуються у дослідженні. Аналіз дослідження трендів готельно-ресторанної індустрії, круїзних подорожей на цифровому ринку дозволяють узагальнити, як використовуються можливості соціальних мереж і способи роботи з їх адресатами. Опрацьовано питання ведення сторінок туристичних підприємств, готелів і ресторанів, пропозицій круїзних лайнерів у соціальних мережах, що підпорядковується деяким стандартним правилам, описаним у статті. Головна особливість соціальних мереж полягає в тому, що коли сторінка стає популярною, то управління нею не вимагає додаткових вкладень і зусиль, що визначає актуальність запропонованих механізмів. Визначено, що Інтернет-маркетинг повинен відповідати на всі запитання та коментарі (позитивні та негативні), фахівці повинні брати участь в обговореннях, запитувати відгуки та надавати зворотній зв’язок. Отже, можливості маркетингових механізмів цифрового формату дозволяють підвищити ефективність та результативність діяльності туристичного підприємства та закладів готельно-ресторанної індустрії, в тому числі при наданні послуги на круїзних лайнерах.
 • Документ
  Результативність економічної діяльності підприємств ресторанного господарства
  (2022) Соколенко, Анна Сергіївна; Давидов, Євген Олександрович; Sokolenko, Anna S.; Davydov, Yevhen О.
  Для підвищення ефективності роботи закладів готельно-ресторанної індустрії доцільним є впровадження автоматизованих систем управління інформацією, які дозволять реалізувати програми ресурсозбереження, підвищити кваліфікацію та продуктивність праці обслуговуючого персоналу, підвищити якість робіт та послуг, скоротити терміни надання послуг, покращити якість обслуговування гостей. Для домінування на ринку заклади ресторанного бізнесу мають відрізнятися універсальними послугами та рівнем обслуговування клієнтів. Така ситуація із ресторанним бізнесом буде сприяти залученню інвестицій у розвиток країни. Саме такі умови зможуть забезпечити національному виробнику конкурентоспроможність на світовому ринку. Світовий ринок вже сформований та не перестає розвиватися за рахунок матеріально-технічної бази, що в свою чергу підтримує економіку країн, забезпечуючи робочі місця на підприємствах. Тому, для розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні слід застосувати інноваційні технології, сконцентрувати увагу на потребах клієнтів, персоніфікувати процеси обслуговування; створювати національні та міжнародні зв’язки через глобалізацію світового господарства. Розвиток готельної та ресторанної індустрії тісно пов’язаний із пошуком нових шляхів забезпечення прогресу цієї галузі не лише у короткостроковій перспективі, а й у довгострокових періодах. Подальший розвиток вітчизняної готель-но-ресторанної індустрії передбачає аналіз, планування та прогнозування майбутньої діяльності на відповідному етапі, починаючи з аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, визначення загальної стратегії функціонування бізнесу з урахуванням сучасних потреб, визначаючи власні можливості, і на цій основі розробляється стратегія діяльності та розробка концепції, бізнес-планів, і нарешті, процесів реалізації проєктів удосконалення. Отже, у статті розглядається впровадження систем, які зможуть забезпечити прогрес розвитку та підвищення економічної результативності для готельно-ресторанної індустрії, їх застосування дасть змогу покращити рекреаційні ресурси та підтримати прогрес на довгостроковий період. Запропонована методика може бути використана у закладах ресторанного господарства на круїзних суднах.
 • Документ
  Концептуальні основи системи менеджменту якості технічної експлуатації суден
  (2022) Кар’янський, Сергій Анатолійович; Karianskyi, Sergii A.
  Водний транспорт відіграє важливу роль у світовій економіці та світовій торгівлі, виступаючи рушійною силою для багатьох секторів економіки. Суднохідна галузь є основним засобом глобального ланцюгу поставок, ефективність діяльності якої значною мірою залежить від стійкості роботи суднового обладнання та механізмів під час повсякденної експлуатації судна. Тому здійснення сучасних інспекцій та заходів з технічного обслуговування мають першочергове значення для відповідного забезпечення безперебійного функціонування системи технічної експлуатації судна. Робота спрямована на дослідження теоретичних основ системи менеджменту якості технічної експлуатації суден. В роботі проведено ґрунтовний аналіз наукових публікацій з метою визначення низки важливих взаємопов’язаних питань системи менеджменту якості технічної експлуатації суден. Економічно обґрунтовано доцільності проведення досліджень теоретичних основ системи менеджменту якості технічної експлуатації суден. Проведено аналіз рівня рентабельності (збитковості) виробництва та операційної діяльності підприємств вантажного морського та річкового транспорту. В процесі дослідження міжнародних та національних стандартів визначено сутність термінів «якість», «система управління», «управління якістю», «система управління якістю». Встановлено, що складові частини системи управління якістю і принципи управління якості. Встановлено теоретичні основи системи технічної експлуатації суден та її функціональні елементи. Побудовано в загальному вигляді модель системи управління якістю технічної експлуатації суден, яка базується на системно-процесному підході. Запропоновано створення стабільної системи менеджменту якості технічної експлуатації суден з мінімальним хаосом та виокремлено першочергові необхідні умови для реалізації такої концепції, яка сприятиме задоволенню потреб та очікувань споживачів.
 • Документ
  Теоретико-методологічні основи моделювання трудового потенціалу України: формування бази знань
  (2022) Заюков, Іван Вікторович; Zayukov, Ivan V.
  Актуальність дослідження пов’язана із необхідністю вирішення важливої стратегічної проблеми України – збереження і розвиток трудового потенціалу. Проблема нині загострюється не тільки деструктивними процесами в економіці, зокрема на ринку праці, демографічною кризою, протікання пандемії COVID-19, але і війною. В основі розробки державних програм в напряму збереження і розвитку трудового потенціалу має бути покладений механізм його оцінювання. Саме це вимагає формування теоретико-методологічних основ моделювання трудового потенціалу. Тому на першому етапі створення зазначеного механізму має бути формування відповідної бази знань. Метою статті є розробка теоретико-методологічних основ формування бази даних для моделювання трудового потенціалу України як важливої передумови його збереження і розвитку. Обґрунтовано гіпотезу, що інтегральні оцінки набувають нині актуальності у вимірюванні трудового потенціалу, зокрема України. Визначено теоретико-методологічні засади процесу моделювання трудового потенціалу України. Запропоновано оцінювати трудовий потенціал України на основі застосування теорії нечіткої логіки. Узагальнено алгоритм моделювання трудового потенціалу України. Запропоновано конкретні параметри математичної моделі оцінювання трудового потенціалу та наведено склад факторів, які мають бути визначені при його оцінюванні. Побудовано дерево логічного висновку ієрархічних зв’язків факторів та визначені терми для оцінки трудового потенціалу України. Запропонована експертно-моделююча математична модель, яка ґрунтується на теорії нечіткої логіки. В структуру даної моделі включаються три групи факторів медико-демографічні, соціальноекономічні і освітні, які дозволили сформувати базу знань і побудувати систему нечітких логічних рівнянь для оцінювання стану трудового потенціалу. Використовуючи систему нечітких логічних рівнянь та здійснивши відповідні математичні розрахунки можна отримати узагальнене кількісне значення оцінювання трудового потенціалу України. Запропонований підхід моделювання трудового потенціалу України здатний підвищити ефективність системи державних управлінських рішень в напряму збереження і розвитку трудового потенціалу, підвищення ефективності функціонування ринку праці та економіки в цілому.
 • Документ
  Особливості роботи дрібнозернистого бетону, призначеного для ремонту гідротехнічних споруд, під навантаженням
  (2022) Шишкіна, Олександра Олександрівна; Шишкін, Олександр Олексійович; Shyshkina, Oleksandra A.; Shyshkin, Oleksandr А.
  Сучасні наукові розробки в галузі технології бетону засновані на використанні суперпластифікованих портландцементів і суміші портландцементу з різними реактивно-активними порошками. За певних умов збільшення швидкості гідратації сполучної речовини підвищує міцність бетон на стиск та змінюється його деформативність. Вивчено вплив поверхнево-активних речовин, здатних утворювати міцели, за швидкістю утворення та результуючою величиною міцності при стисненні реактивних порошкових бетонів. Одним із способів зміни структури бетону є міцелярний каталіз, який застосовують у виробництві щільні, ніздрюваті та інші види бетонів на основі портландцементу. Таким чином, враховуючи специфічний вплив міцел з поверхнево-активних речовин, це актуальне завдання для проведення дослідження спрямовані на подальше вдосконалення та розвиток с технологія бетонів. Особливістю дослідження було вивчення одночасної дії поверхнево-активних речовин, що утворює міцели і реакційно-здатного порошку або наповнювача на зміну міцності та деформативності бетонів. Було встановлено, що зазначені міцелярні розчини та реакційні порошки змінюють характер утворення та величину міцності та деформативності реакційно-здатного порошку бетони. Швидкість формування міцності та деформативності бетону на ранніх стадіях збільшується за рахунок міцелярного каталізу гідратації в’яжучої речовини, тоді як їх підвищена міцність на стиск та деформативність зберігаються на пізніх стадіях твердіння. Міцність реактивно-порошкового бетону при застосуванні поверхневоактивних речовин, що утворюють міцели, досягає 260% від міцність аналогічних бетонів, які виготовлялися без застосування будь-яких добавок. Було доведено, що міцелярний каталіз можна використовувати для контролю процесів твердіння в’яжучих речовин, зокрема портландцементу, так і сполучної речовини, що складається з доменного гранульованого шлаку та лужного компонента, та утворення міцність та деформативних властивостей отриманого штучного каменю. Це скорочує час, необхідний бетону для досягнення проектних показників міцності і деформативності та покращує абсолютну величину міцності на стиск таких бетонів у віці 28 діб.
 • Документ
  Особливості багатошарового наплавання з використанням модуляції параметрів дугового процесу
  (2022) Лебедєв, Володимир Олександрович; Тищенко, Віктор Олексійович; Спіхтаренко, Володимир Володимирович; Лой, Сергій Анатолійович; Lebedev, Vladimir A.; Tishchenko, Victor A.; Spihtarenko, Vladimir V.; Loi, Serhii A.
  Наплавлення застосовується в основному для відновлення вузлів, що вже перебували в експлуатації, і тим самим продовжують термін їх експлуатації. Серед способів наплавлення можна відзначити два основних напрямки, які реалізуються за рахунок імпульсних і модульованих алгоритмів впливу на дуговий процес. Це насамперед способи, що впливають роботу джерела зварювального струму з періодичною зміною вихідної напруги та системи подачі електродного дроту з можливістю управління струмом зварювання – наплавлення. Метою роботи є підвищення експлуатаційних характеристик наплавлення за рахунок реалізації імпульсних та модульованих методів на дуговий процес. У даній роботі наведено дослідження та аналіз характеристик металу в зоні між наплавленими валиками, а також у зоні багатошарового наплавлення з оцінкою їх впливу на експлуатаційні можливості вузлів та деталей при використанні наплавлення з модульованими режимами. Для проведення програми досліджень було обрано комплекс обладнання у складі автомата А-874Н з випрямлячем ВДУ-506. Модуляція параметрів режиму проводилася за допомогою дослідної приставки модулятора ОИ-10 – конструкції ІЕЗ ім. Є.О. Патона шляхом періодичної зміни частоти обертання валу приводного електродвигуна механізму подачі електродного дроту, або синхронізованого впливу на електричні ланцюги управління джерела живлення та електроприводу двигуна подачі електродного дроту. У модуляторі є два канали управління – для електроприводу механізму подачі електродного дроту, а також заданням рівнів максимальної та мінімальної вихідної напруги і максимальної та мінімальної частот обертання валу приводного електродвигуна і відповідно струму зварювання. Наплавлення дослідних зразків проводилося високолегованим порошковим самозахисним електродним дротом ПП-АН-140 діаметром 2,0 мм. Наплавлення виконували на стандартних зразках, виконаних з легованих конструкційних сталей, переважно матеріалів штампового інструменту. Наплавлений шар випробовувався на зносостійкість. Вивчалася мікротвердість та мікроструктура отриманого шару. Результати дослідження показали, що використання модульованого струму при наплавленні зносостійкого шару дозволяє збільшити показники зносостійкості, при цьому модуляція режимів дугового процесу дозволяє поліпшити показники зносостійкості, так і показники твердості.
 • Документ
  Проєкти розвитку наглядової діяльності регістру судноплавства України в умовах цифровізації
  (2022) Слободян, Сергій Олегович; Харитонов, Юрій Миколайович; Slobodian, Serhii O.; Kharytonov, Yuriy M.
  Сучасне суднобудування орієнтоване на запровадження процесів цифровізації всіх етапів життєвого циклу судна. Основними складовими подальшого розвитку суднобудування слід вважати елементи технологічної платформи Shipbuilding 4.0. Зацікавленість суднобудівних підприємств різних країн світу у впроваджені елементів технологічної платформи пояснюється потенційною можливістю підвищення їх конкурентоздатності, набуття лідерства в галузі. Виконаний аналіз показав, що ефективна реалізація даного напрямку розвитку потребує суттєвої реорганізації в діяльності організацій та підприємств суднобудівного кластеру. Зазначені обставини актуалізують вирішення задачі адаптації діяльності Регістрів судноплавства до умов стрімкого розвитку процесів цифрової трансформації суднобудування шляхом розробки та реалізації відповідних проєктів. Метою дослідження стало визначення та обґрунтування необхідності формування і реалізації першочергових проєктів, а також, розробка узагальнених моделей управління ними, які забезпечать ефективну адаптацію діяльності Регістру судноплавства України до умов цифрової трансформації суднобудівної галузі. На підставі методологій з управління проєктами та системного аналізу було сформовано матрицю змін, яка визначила необхідність та ступінь важливості вдосконалення процесів у функціях діяльності Регістру судноплавства України. Узагальнення результатів аналізу розробленої матриці змін дозволило визначити основні проєкти адаптації діяльності підприємства, пов’язані із: формуванням нормативно-законодавчої бази забезпечення наглядової діяльності, створенням Єдиного інформаційного простору, формуванням технологічної бази наглядової діяльності та вимог до надання Сертифікатів відповідності на проведення технічних оглядів, а також цільового підвищення кваліфікації співробітників підприємства. Розроблені узагальнені процесні моделі управління проєктами розвитку діяльності Регістру судноплавства України, які можуть слугувати основою для їх практичного використання при організації процесів адаптації підприємства до умов цифровізації.