Статті (ПЕЕТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Simulation-Based Analysis of Dynamics of Autonomous Electric Power Systems
  (2022) Abdullah Eial Awwad; Mahmoud Al-Soud; Alaa Al-Quteimat; Ushkarenko O.
 • Документ
  Fuzzy logic-based synchronization control system of generators under conditions of frequency instability
  (2023-12-01) Mahmoud M. S. Al-Suod; Abdullah M. Eial Awwad; Alaa Al-Quteimat; Oleksandr Ushkarenko
  Статтю присвячено вивченню та вирішенню питання синхронізації газодизель-генераторних установок автономної електроенергетичної системи за наявності значних коливань частоти напруги. Розробляються MATLAB-моделі, які дозволять вивчати процедури підключення генератора при роботі з повним навантаженням. Коливання частоти обертання газодизель-генераторної установки можна змоделювати шляхом створення реалістичної випадкової процедури та додавання цього випадкового сигналу до схеми керування. У цьому дослідженні автори змоделювали процес синхронізації генератора за наявності випадкових збурень. Результати цього моделювання показали, що наявність випадкових коливань частоти напруги та відмінний від нуля час відгуку автоматичного вимикача (який з’єднує генератор із шинами головного розподільного щита) може порушити умови синхронізації та призвести до значних стрибків струму та провалів напруги на час синхронізації. У даній роботі запропоновано блок-схему системи синхронізації генератора, яка використовує нечітку логіку для керування процесом синхронізації. Розроблено програмні засоби з використанням методів концептуального моделювання для керування процесом синхронізації генератора; ці інструменти являють собою автоматизоване робоче місце оператора.
 • Документ
  Вдосконалення методу контролю коефіцієнту несиметрії в мережі суднової електроенергетичної системи
  (2022) Ушкаренко, Олександр Олегович; Малахова, Надія Григоріївна; Доманський, Олександр Юрійович; Ushkarenko, O.O.; Malakhova, N.G.; Domanskiy, O.Yu.
  В статті представлено результати дослідження, спрямованого на розвиток методів та засобів вимірювання та контролю коефіцієнту несиметрії трифазної системи напруг в мережі суднової електроенергетичної системи. Наявність несиметрії напруги зменшує термін експлуатації електродвигунів через виникнення додаткових магнітних полів, що обертаються зустрічно обертанню ротора, знижується ККД суднових синхронних генераторів електроенергії. Також несиметрія напруги призво- дить до підвищення втрат в нульовому проводі при передачі електроенергії. При цьому можливе порушення безперебійного електропостачання важливих суднових систем, порушення роботи комп'ютерів у складі пультів судноводіння, навігаційного, радіокомунікаційного та іншого обладнання. Розвиток і удосконалення способів та систем контролю, аналізу та моніторингу показників якості електроенергії, зокрема коефіцієнту несиметрії системи трифазних напруг, в мережі суднової електроенерге- тичної системи, дозволяє прийняти своєчасні заходи з усунення несиметрії напруг та знизити втрати в мережі. При виконанні дослідження використано методи системного аналізу, метод вимірювання коефіцієнту несиметрії трифазної системи напруг, об’єктно-орієнтований метод розробки програмного забезпечення, методи цифрової обробки сигналів, метод декомпозиції систем, метод синтезу математичних моделей логіко-динамічних процесів контролю і керування. Для досягнення поставленої в роботі мети проведено аналіз існуючих методів і засобів контролю показників якості електроенергії, зокрема проблеми вимірювання та контролю коефіцієнту несиметрії та шляхів її вирішення. Обґрунтовано необхідність використання вдосконаленого методу вимірювання параметрів напруг в трифазній мережі з використанням підсистеми цифрової обробки сигналів та розрахунку коефіцієнту несиметрії. Вдосконалений метод контролю конефіцієнту несиметрії реалізвано в розробленому програмно-алгоритмічному забезпеченні для мікропроцесорної системи та програмному забезпеченні з графічним інтерфейсом користувача для комп’ютера.
 • Документ
  Method for describing signal conversion processes in analog electronic systems
  (2022) Al-Suod, Mahmoud; Eial Awwad, Abdullah; Al-Quteimat, Alaa; Ushkarenko, Oleksandr Olehovych
  Одним з основних завдань інформаційних технологій є вдосконалення існуючих та розробка нових методів формального запису різноманітних динамічних логічних операцій перетворення аналогових і цифрових сигналів в електронних системах керування, збору та обробки інформації. Етап формального запису будь-якого процесу перетворення сигналу має бути представлений у вигляді аналітичних символів, послідовність яких повинна утворювати повністю функціональну математичну модель. Удосконалений метод опису процесів перетворення сигналів на основі представлення математичних моделей компонентів електронних схем у графоаналітичній формі з підвищеною інформативністю дозволяє інтегрувати розроблені моделі елементів електронної схеми з об'єктно-орієнтованою мовою програмування у вигляді функціональних блоків. Це відкриває шлях до виконання параметричного аналізу схем та інших завдань, пов'язаних з моделюванням електронних систем.
 • Документ
  Метод аналізу процесів перетворення даних в обчислювальних вузлах цифрових систем управління
  (2021) Ушкаренко, Олександр Олегович
  У статті розглядається метод аналізу логіко-динамічних процесів перетворення аргументів в обчислювальних вузлах цифрових систем управління. Визначені обмеження та недоліки формальних методів, які використовуються для опису процесів обробки даних у цифрових системах управління, запропоновано метод опису процесів перетворення аргументів з використанням графоаналітичних моделей. Запропоновано спосіб аналітичного запису процесу перетворення вхідних даних, який більш узгоджений зі структурними схемами, в яких функції представлені у вигляді логічних елементів. Розроблено математичні моделі процесів перетворення аргументів, які являють собою формалізований запис процесів перетворення сигналів. Проведено дослідження логіко-динамічних процесів перетворення цифрових кодів, що відбуваються в суматорах і помножувачах у складі цифрових систем управління. Позиційно-знакова система числення дозволяє істотно підвищити швидкодію суматорів і помножувачів в цифрових системах управління. При цьому з’являється необхідність у формуванні науково обґрунтованих аналітичних правил перетворення логічних аргументів і функціональних структур, за допомогою яких вони реалізуються. Аналітичний опис процесів перетворення інформаційних аргументів у цифрових системах управління дозволяє формувати їх математичні моделі з підвищеними технологічними та інформаційними якостями, а також вирішувати оптимізаційні задачі. Процес додавання в арифметичних пристроях реалізується у відповідності з логікою перетворення аргументів трійкової системи числення. Теоретичною основою процесу додавання аргументів, реалізованих у форматі двійкової системи числення, можуть бути аксіоми трійкової системи числення. Запропонований підхід дозволяє оцінити швидкодію виконуваних арифметичних операцій при використанні різних цифрових кодів, відкриває можливість вдосконалення методів і алгоритмів обробки даних в цифрових системах управління.
 • Документ
  Improving the accuracy of the active power load sharing in paralleled generators in the presence of drive motors shaft speed instability
  (2021) Abdullah M. Eial Awwad; Mahmoud M. S. Al-Suod; Alaa M. Al-Quteimat; Ushkarenko, O. O.; Atia AlHawamleh
 • Документ
  Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії
  (2017) Кириченко, О. С.; Сидорика, І. М.; Марченко, Д. Д.; Kyrychenko, O.; Sidorika, I.; Marchenko, D.
  Проведено електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного лабораторного стенду електротехнічної лабораторії. Отримано картини розподілу електричного потенціалу та температури для різних значень сили постійного струму, що протікає через вольфрамовий резистор. Встановлено залежність температури від величини сили струму для адіабатичної теплової моделі резистора. Показано зручність використання чисельних методів розрахунку для наочної візуалізації фізичних процесів в електрообладнанні електротехнічної лабораторії.
 • Документ
  Несинусоїдальність напруги в автономній електроенергетичній системі з керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм
  (2018) Жук, О. К.; Жук, Д. О.; Криворучко, Д. В.; Zhuk, A. K.; Zhuk, D. A.; Krivoruchko, D. V.
  Запропоновано удосконалений аналітичний метод оцінки спотворень напруги в автономній електроенергетичній системі з потужним перетворювачем та керованим гібридним фільтрокомпенсуючим пристроєм, який містить некерований резонансний фільтр та реакторний компенсатор з широтно-імпульсним регулюванням. Виконано аналіз кусково-неперервної форми напруги в усталеному режимі системи з урахуванням взаємного впливу її елементів та їхніх параметрів. У замкненій скінченій формі одержано аналітичні вирази для коефіцієнта спотворення синусоїдальності (коефіцієнта гармонік), що враховують весь гармонічний спектр напруги. Виконано порівняння результатів аналітичних розрахунків і комп’ютерного моделювання.
 • Документ
  Управляемое фильтрокомпенсирующее устройство для автономной электроэнергетической системы с мощными преобразователями
  (2016) Жук, А. К.; Жук, Д. А.; Криворучко, Д. В.; Степенко, С. А.; Zhuk, A. K.; Zhuk, D. A.; Krivoruchko, D. V.; Stepenko, S. А.
  Рассмотрены направления усовершенствования, предназначенного для автономной электроэнергетической системы (ЭЭС) с полупроводниковыми преобразователями (ПП) управляемого фильтрокомпенсирующего устройства (УФКУ), содержащего резонансный LC-фильтр (РФ) и реакторный компенсатор (РК) с широтно-импульсным регулированием. Установлены условия согласования частотных характеристик ЭЭС со спектрами гармоник, генерируемых в питающую сеть как ПП, так и РК. Показана возможность и целесообразность применения в качестве помехозащитного фильтра для РК основного РФ в составе УФКУ.
 • Документ
  Технологія керування збудженням суднового синхронного генератора в динамічних режимах роботи
  (2020) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.
  Описано технологію керування збудженням суднового синхронного генератора в динамічних режимах роботи електроенергетичної системи для зменшення провалів напруги, яка обумовлює необхідність врахування величини зовнішніх збурень при визначенні величини та часу форсування збудження генератора. Описано оригінальні рішення в отриманих патентах України на спосіб упереджуючої зміни напруги збудження генератора.
 • Документ
  Experimental investigation of time delays data transmission in automatic control systems
  (2015) Ryabenkiy, Vladimir Mikhailovich; Ushkarenko, Alexander Olegovich
  The method of statistical analysis of time-delay transmission of information and control packets over the network in automatic control systems are considered in this article. The results of measurements of time delays, which are obtained based on the analytic dependence of the probability density allow theoretically determine the time delays for datatransmission.
 • Документ
  Моделирование процесса управления дизель-генераторным агрегатом при наличии случайных запаздываний
  (2015) Ушкаренко, Александр Олегович; Халед, Омар Ганнам; Альшайх Исмаил, Язид Джамал
  В статье рассмотрена модель для исследования цифровых систем управления возбуждением синхронного генератора и оборотами дизельного агрегата при наличии случайных запаздываний, которые обусловлены задержками передачи информационно-управляющих пакетов в контуре управления. Цифровые системы управления реализованы в виде конечного автомата, алгоритмы управления представлены в виде диаграммы состояний. Получены зависимости критерия качества управления дизель-генератором от величины временных задержек.
 • Документ
  Модель для исследования судовых электроэнергетических систем в аварийных и динамических режимах работы
  (2015) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, А. О.; Альшайх Исмаил, Язид Джамал
  В статье выполняется разработка модели судовой электроэнергетической системы и исследование ее работы в аварийных и динамических режимах для оценки величины изменения напряжения в различных точках и осуществления наиболее обоснованного выбора мероприятий по оптимизации качества электроэнергии. Для расчета характеристик провалов напряжения учитывается реальная структура и конфигурация судовой электроэнергетической системы и режим работы электрооборудования, подключенных к шинам.
 • Документ
  Використання логічних схем алгоритмів для опису та оптимізації суднових систем автоматизації
  (2016) Ушкаренко, Олександр Олегович; Дорогань, Ольга Ігорівна
  Розглянуто особливості використання логічних схем алгоритмів для опису засобів автоматизації системи моніторингу параметрів та управління автономною електроенергетичною установкою, складено їх логіко-динамічні моделі. На основі аналізу алгоритмів функціонування виявлено можливість появи апаратної надмірності засобів автоматизації. Запропоновано шляхи структурної оптимізації апаратних засобів системи керування.
 • Документ
  Дослідження якості роботи цифрової системи керування дизель-генераторним агрегатом
  (2016) Рябенький, Володимир Михайлович; Ушкаренко, А. О.; Riabenkyi, Vladimir Mikhaylovich; Ushkarenko, A. O.
  Виконано дослідження роботи цифрової розподіленої системи керування дизель-генераторним агрегатом у складі автономної електроенергетичної установки з метою оцінки впливу затримок передачі інформаційно-керуючих пакетів по мережі на якість керування. Розроблено моделі дизельного агрегату та системи збудження синхронного генератора з цифровими регуляторами, що реалізовані у вигляді цифрових автоматів.
 • Документ
  Intelligent Feedback Mobile Robot Control System Using Multiprocessor
  (2017) Mahmoud, Mohammad Al-Suod; Ushakenko, A. O.
  Abstract In This paper a new methodology of using multi stage microprocessor has been used to enhance the robot technology. Managing the movement of the robot based on the information from the on-board sensor systems attached to the first microprocessor allowing the second microprocessor to optimize the movements of the robot. The system has been tested using robot with free movements in multi-dimension wheels.
 • Документ
  Monitoring and Automatic Control for Ship Power Plants Based Logical Algorithms
  (2015) Mahmoud, Mohammad Salem Al-suod; Ushkarenko, Alexander O.; Dorogan, Olga I.
  Abstract Controlling power station systems with diesel engines is vital issue. Algorithms of microprocessors are developed to be used in the control unit of this type of power station systems. Such Algorithms are built in a logic form, and then the control functions are derived using logic functions. Analyzing the contents of the received logic signals allows us to overcome structural redundancy of the systems. Monitor the network parameter is very important to protect the devices used in the power station systems. In this paper automated controller is developed using microprocessor algorithms to view and control the parameters of the system devices such as generator, synchronizers, and load sharers on-line, this will help in improving the system to be fast, reliable and more accurate. This paper proposes an implementation of a subsequent optimization for structural and algorithmic blocks of microprocessor systems automation of ship power plants.
 • Документ
  Optimization of the structure of diesel-generator units of ship power system
  (2015) Mahmoud, Mohammad Salem Al-suod; Ushkarenko, Alexander O.; Dorogan, Olga I.
  The study proposes the algorithm for selecting the optimal values of rated power generating units, based on the statistical processing of information about the daily workings of the energy generators accumulated software top-level automated control system (ACS) power plant. The calculated nominal capacity can be used to select the diesel-generator units when upgrading the ship power station.
 • Документ
  Использование многоуровневой декомпозиции при разработке графоаналитических моделей подсистем цифровой обработки сигналов
  (2020) Ушкаренко, А. О.; Ushkarenko, A. O.
  У статті розглядається вдосконалений метод опису структур цифрових фільтрів, який відрізняється підвищеним інформаційним змістом отриманих моделей систем цифрової обробки сигналів. Використання запропонованого підходу дає змогу виконати синтез графоаналітичних моделей систем цифрової обробки сигналів та провести її аналіз шляхом багаторівневої декомпозиції. Це дає змогу оцінити якість структури системи та елементів, що входять до її складу, з позицій загального системного підходу, і спрощує проведення інтеграційного тестування системи цифрової обробки сигналів за рахунок формального визначення всіх можливих схем взаємодії апаратно-програмних засобів.
 • Документ
  Формалізований опис елементів напівпровідникових перетворювачів електроенергії на різних рівнях декомпозиції
  (2019) Ушкаренко, О. О.; Ushkarenko, O.
  АНОТАЦІЯ. У статті розглянуті принципи математичного опису елементів напівпровідникових перетворювачів електроенергії на прикладі системи частотного керування асинхронним двигуном для визначення її компонентного і структурного складу, а також виконання аналізу процесів логіко-динамічного перетворення інформації при взаємодії між собою всіх підсистем мікропроцесорної системи керування. Показано недоліки і обмеження використовуваних формальних методів опису процесів в системах керування. Визначено правила опису функціональних структур, таких як випрямляч, пасивний фільтр, інвертор, асинхронний двигун, мікроконтролер, на різних рівнях декомпозиції системи керування напівпровідниковим перетворювачем електроенергії. Розроблено структурно-функціональну модель мікропроцесорної системи частотного керування асинхронним двигуном, використання якої дозволило визначити відносини і типи зв'язків між підсистемами керування і візуалізації, а також описати функціональні можливості елементів окремих підсистем і алгоритми обробки сигналів.