Статті (ФВтаС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 72
 • Документ
  Ролі спрямованого використання засобів фізичного виховання під час навчання у ЗВО
  (2023) Сокол О. В; Sokol O. V.
  Фізичні вправи – основний чинник протидії негативним наслідкам гіподинамії, а також розумового та нервово-емоційного навантаження.
 • Документ
  Вплив оздоровчої фізичної культури на організм
  (2023) Сокол О. В.; Колоскова І. В; Sokol O. V; Koloskova I. V
  Заняття фізичними вправами, загартовування, активний відпочинок і спорт вже сьогодні в масових експериментах довели свій високий оздоровчий потенціал.
 • Документ
  Формування морально-вольових якостей студентів закладів вищої освіти
  (2023) Сокол О. В; Sokol O. V.
  Єдиний процес навчання та виховання у спорті спрямований не тільки на опановування руховими навичками та вміннями, на розвиток фізичних якостей, а й на формування духовного світу людини.
 • Документ
  Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні
  (2023) Бабаджанян Вікторія; Семаль Наталія; Беседа Наталія; Фаріонов Володимир; Курій Олена
  У статті розкрито особливості організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні. Виявлено недоліки дистанційного навчання під час занять фізичними вправами. Зазначено сучасні підходи, рішення та методи фізичного виховання студентів в умовах війни. Проведено аналіз рівня фізичної підготовленості та рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано стан здоров'я сучасної молоді та досліджено рівень мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Під час аналізу літературних джерел визначено різні підходи до вирішення цієї проблеми: переосмислення змісту фізкультурно-оздоровчої освіти; удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах вищої освіти та педагогічної підготовки фахівців; підвищення рівня соматичного здоров'я в результаті впровадження контролю за функціональним станом організму в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності. Певне занепокоєння викликає невизначеність самої системи організації фізичного виховання студентів. На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура є одним з найважливіших чинників формування, зміцнення і збереження здоров'я людини. Все це безпосередньо стосується студентської молоді. Підвищення ефективності фізичного виховання студентів вимагає вирішення низки наукових проблем, пов'язаних з пошуком і науковим обґрунтуванням більш раціональних форм, засобів і методів оптимізації стану їх здоров'я і фізичної працездатності. Визначено, що основним завданням сучасної системи фізичного виховання у закладах вищої освіти є: підвищення у студентів рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, формування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Аргументовано, що кожний заклад вищої освіти та викладачі мають змогу самі обирати методи та способи викладання фізичної культури, головне, щоб студенти досягали результатів та покращували своє фізичне та емоційне здоров’я.
 • Документ
  Innovative Technologies in Physical Education: Adapting to a Postmodern Society
  (2022) Pohrebniak Dmytro; Bolotnykova Tetiana; Farionov Volodimyr; Liliya Tomich; Nataliia Beseda; Anastasova Olha
 • Документ
  Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів-волейболістів груп початкової підготовки
  (2022) Сокол, О. В.; Смірнова, І. М.; Sokol, O. V.; Smirnova, I. N.
  У статті позначена проблема організації і планування процесу фізичної підготовки у волейболістів груп початкової підготовки за рахунок раціональної побудови тренувального режиму в підготовчому періоді з застосуванням засобів і методів, спрямованих на розвиток швидкісно-силових здібностей, спеціальної витривалості і сили.
 • Документ
  Передумови розвитку та специфіка організації тренувального процесу з чирлідингу в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
  (2022) Слободян, Л. В.; Мухін, Є. О.; Косенчук, В. О.; Slobodjan, L. V.; Mukhin, Je. O.; Kosenchuk, V. O.
  Обґрунтовано передумови розвитку і розглянуто специфіку організації тренувального процесу з чирлідингу, як масового виду спорту, в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Визначено етапи підготовки студентів-чирлідирів та запропоновано основні методи їх фізичних тренувань. Проведено класифікацію та розроблено комплекси фізичних вправ для студентів 1-2 курсів університету, які займаються чирлідингом, з урахуванням оцінювання рівня їх фізичного розвитку та динаміки фізичної спроможності.
 • Документ
  Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами
  (2022) Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L.
  Стаття систематизує та поширює знання з теорії та методики фізичної культури, необхідні для опанування практичних навичок, зміцнення здоров’я, організації здорового способу життя студентів. Розглянуті проблеми мотивації студентів до самостійних занять фізичними вправами та організації самоконтролю за станом здоров’я під час тренування. В основі запропонованої методики лежить формування у студентів потреби в систематичних заняттях рухової активності та в здоровому способі життя.
 • Документ
  Дослідження стресостійкості стейкхолдерів закладів фізичної культури і спорту
  (2022) Савіна, О. Ю.; Шепіль, М. О.; Колоскова, І. В.; Косенчук, В. О.; Бірюк, В. В.; Фаріонов, В. М.; Savina, O. Yu.; Shepil, M. O.; Koloskova, I. V.; Kosenchuk, V. O.; Biryuk, V. V.; Farionov, V. M.
  Проведений аналіз теоретичних основ стресостійкості в спорті. Означено поняття стресостійкості спортсменів. Визначені стрес-фактори спортивних проектів. Досліджено механізми формування стресостійкості спортсменів закладів фізичної культури та спорту. Обґрунтовано шляхи зменшення стресостійкості.
 • Документ
  Пріоритети інтересів молоді міста Миколаєва щодо організації регулярної фізичної активності у системі «спорту для всіх»
  (2022) Кувалдіна, О. В.; Суслова, О.
  Здоров’я і благополуччя населення є одними з вагомих факторів соціального та економічного розвитку. Система центрів «Спорт для всіх» має на меті залучення людей всіх вікових груп до оздоровчої фізичної активності. Зокрема, формування здорового способу життя серед молодого населення є одним з важливих завдань. Метою дослідження є аналіз даних стосовно пріоритетів молодого населення м. Миколаєва щодо залучення до організації регулярної фізичної активності. За допомогою анкетного опитування визначено загальний рівень задоволення потреб молоді у руховій активності. Також, з’ясовано причини зниження фізичної активності та розглянуто рівень ефективності діяльності системи спорту в цілому. В результаті дослідження виявлено ряд проблем, які заважають правильній організації регулярної фізичної активності та можливі шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Функциональное состояние гребцов на байдарках в процессе предварительного отбора
  (2019) Богуш, Владимир; Богатьрев, Константин; Резниченко, Оксана; Сокол, Ольга; Веселова, Ирина; Фарионов, Владимир; Bogush, Volodymyr; Bogatyirev, Konstantin; Reznichenko, Oksana; Sokol, Olga; Veselova, Irina; Farionov, Vladimir
  Мета: провести комплексне дослідження функціонального стану спортсменів, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, для подальшого визначення перспективності в даному виді спорту. Матеріал і методи: обстежувалися учні різних спортивних шкіл у віковій групі 13–14 років, юнаки – 23 людини, дівчата – 28 осіб, всього 51 спортсмен. Визначалися індивідуальні показники за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувальної дії, а також вимірювалися візуально-моторні і слухо-моторні реакції, рівень м'язовосуглобової чутливості та координації рухів, потужність форсованого вдиху і видиху. Результати: проведені дослідження характеризують функціональний стан і функціональні можливості організму спортсменів. Оптимальна структура спортивної діяльності сприяє їх вдосконаленню, що на підставі закономірностей розвитку фізичних якостей у даному віковому періоді може істотно не впливати на рівень спортивного результату, проте, має великий вплив на появу відповідної функціональної основи і максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Особливості реакції організму спортсменів є проявом ефективної індивідуальної адаптації до інтенсивних і складних подразників тренувальної та змагальної діяльності. Висновки: запропоновані тести вимірювання ефекту тренувального дії, електроміорефлексометрія, пневмотахометрія і реверсивна динамометрія є досить інформативними в спортивній практиці і дозволяють визначити і оцінити індивідуальні передумови спортивних досягнень, виявити індивідуальні особливості організму спортсмена, можливість їх корекції і управління тренувальним процесом.
 • Документ
  Комплектування і керування командою в умовах учбово-тренувального процесу у ЗВО
  (2021) Сокол, О. В.; Смірнова, І. М.; Яцунський, О. С.; Sokol, O. V.; Smirnova, I. N.; Yatsunskiy, О. S.
  Фізичне виховання у ЗВО дуже специфічно. Поряд з оздоровчими і прикладними цілями воно вирішує також задачі підготовки висококваліфікованих спортсменів. Захоплення студентів різноманітні, але особливою популярністю користуються спортивні ігри (волейбол). В структурі вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту спортивні ігри є складовою частиною у циклі базових фізкультурно-спортивних дисциплін відповідно державним освітнім стандартам, навчальним планам і програмам.
 • Документ
  Інноваційні технології формування здорового способу життя студентів
  (2021) Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L.
  Розглянуто проблеми реформування системи фізичного виховання в вищих навчальних закладах у зв’язку з переходом до кредитно-модульної форми навчання. В основі запропонованої методики лежить формування у студентів потреби в систематичних заняттях рухової активності та в здоровому способі життя.
 • Документ
  Укрепление свода стопы у юных фигуристов спортивно-оздоровительных групп
  (2019) Слободян, Л. В.; Мухин, Е. А.; Slobodian, L. V.; Мukhin, E. A.
  Представлены практические рекомендации, основанные на многолетнем тренерском опыте и результатах исследований способов укрепления свода стопы при организации тренировочного процесса юных фигуристов спортивно-оздоровительных групп.
 • Документ
  Опанування раціональною схемою рухів та координацією в академічному веслуванні
  (2019) Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L.
  З метою навчання контролю весляра за постійним тиском лопатки весла у воді під час проводки необхідно опанування раціональною схемою рухів та координацією.
 • Документ
  Определение скоростных способностей гребцов на байдарках (девушки)
  (2019) Гетманцев, С. В.; Яцунский, А. С.; Смирнова, И. Н.; Getmantcev, S. V.; Yatsunskiy, A. S.; Smirnova, I. N.
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в гребле на байдарках. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростных способностей по темпу, времени и скорости одного движения, частоте движений. Проведенные исследования позволили определить индивидуальные особенности организма спортсменов и рекомендовать предложенную методику для целенаправленного изучения и развития одной из составляющих физического качества быстроты, формирования и совершенствования двигательных способностей.
 • Документ
  Скоростная выносливость в академической гребле у юношей
  (2018) Яцунский, А. С.; Колосова, И. В.; Фарионов, В. Н.; Yatsunskiy, A. S.; Koloskova, I. V.; Pharionov, V. N.
  Обследовались юноши двух возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростной выносливости – темп, время и скорость одного движения, частота движений
 • Документ
  Фізичне виховання, як засіб формування особистості студентів
  (2018) Семенов, А. С.; Cеменова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, I. L.
  Фізична підготовленість як результат фізичного виховання та занять спортом є умовою всебічного розвитку особистості. У сучасному суспільстві формування особистості стало програмою виховання людини
 • Документ
  "Бойовий гопак" – національна система фізичної підготовки в Україні
  (2018) Васильєва, А. Є.; Веселова, І. М.; Чумак, М. Ю.; Vasileva, A. E.; Veselova, I. M.; Chumak, M. J.
  У статті розкрита сучасна структура української системи «бойового гопака». Розглянута його роль у розвитку фізичних якостей та патріотичному вихованні молоді
 • Документ
  Скоростные способности в академической гребле у девушек
  (2017) Яцунский, А. С.; Сокол, О. В.; Лебедева, В. К.; Yatsunskii, O.; Sokol, O.; Lebedeva, V.
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростных способностей по темпу, времени и скорости одного движения, частоте движений. Проведенные исследования позволили определить индивидуальные особенности организма спортсменок и рекомендовать предложенную методику для целенаправленного изучения и развития одной из составляющих физического качества быстроты, формирования и совершенствования двигательных способностей