№1 (13) 2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Генеалогическое древо адмирала Степана Осиповича Макарова: история создания
  (2020) Мацкевич, Владислав Витольдович; Митковская, Татьяна Сергеевна; Matskevich, Vladislav V.; Mitkovskaya, Tatiana S.
 • Документ
  Дослідження рівня екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів
  (2020) Степова, Олена Валеріївна; Хоменко, Анна С.; Stepova, Olena V.; Homenko, Anna S.
  Анотація. У статті проаналізовано показники, які оцінюють ступінь екологічного ризику нафтопроводів, для чого пропонується використовувати параметр потоку відмов як індикатор, що оцінює техногенний рівень безпечної експлуатації нафтопроводів. Доцільно розглядати у взаємозв’язку техногенно-екологічні ризики експлуатації нафтопроводів з прогнозуванням екологічних наслідків в разі виникнення аварійної ситуації. Показником надійності відновлюваних об’єктів, до яких відносять і нафтопроводи, є безвідмовність. Безвідмовність оцінюється імовірністю безаварійної роботи, параметром потоку аварійних подій та проміжком часу безаварійної роботи. Перевагою розробки є можливість виявлення небезпечних ділянок нафтопроводів, своєчасне планування ремонтних робіт та запобігання виникненню аварійних ситуацій на нафтопроводах. Розраховано ймовірність виникнення екологічної загрози внаслідок прояву корозійних процесів на сталевих нафтопроводах і визначено її значення, яке складає одну аварію за 10 місяців.
 • Документ
  Дослідження навантажувальних діаграм кінетичних енергонакопичувачів при різних алгоритмах керування
  (2020) Савченко, Наталя Панасівна; Трет’як, Андрій Валерійович; Savchenko, Natalia P.; Tretiak, Andrii V.
  Анотація. Перспективи застосування кінетичних накопичувачів в процесах перетворення, розподілу та збереження електроенергії зумовлені їх екологічністю й довговічністю функціонування. Незважаючи на прогресивний розвиток технічних і технологічних рішень конструктивного виконання кінетичних накопичувачів енергії, питання підвищення енергоефективності їх роботи розглянуті недостатньо глибоко, особливо в прив’язці до виконуваних функцій в електричних мережах. У статті представлено експериментальне дослідження навантажувальних діаграм кінетичних накопичувачів енергії при одиночному та груповому режимах роботи залежно від різних алгоритмів управління й виконуваних функцій. Методи дослідження – експериментальна імітація процесів «заряд–зберігання–розряд» у кінетичних накопичувачах на розробленому прототипі групи кінетичних накопичувачів. У результаті проведених досліджень установлено що одиночне застосування накопичувача є доцільним при режимі роботи, коли накопичувач розряджається приблизно на 60 %, після чого йде його заряд.
 • Документ
  Чинники ризику в роботі медичного персоналу, зумовлені біологічними небезпеками
  (2020) Коваленко, Вікторія Володимирівна; Kovalenko, Viktoriia V.
  Анотація. У статті розглянуті основні проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності медичного персоналу, який працює в умовах біологічної небезпеки та надає медичну допомогу пацієнтам з вірусною інфекцією в умовах стаціонару. Розглянуто статистику інфікування медичних працівників в різних країнах під час епідемії SARS Cov-1 у 2003 році, та наведена статистика зараження новим коронавірусів SARS Cov-2. Готовність до подолання надзвичайних ситуацій біологічного характеру – це, в першу чергу, захист медичних працівників. Показано, що основна причина зараження лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, лаборантів полягає в їх перебуванні в приміщеннях з високою концентрацією вірусу. Друга причина це робота в лікарнях, які не призначені для розміщення інфекційних хворих, мають єдину систему припливновитяжної вентиляції і в них відсутні необхідні очисні пристрої. Метою роботи є дослідження факторів ризику медичного персоналу, залученного для допомоги пацієнтам з COVID-2019. Описана проблема своєчасного забезпечення якісними засобами індивідуального захисту та недостатня підготовка самого медичного персоналу. Проаналізовано питання стресового впливу біологічної загрози на медичних працівників. Виявлено, що медиків можна змусити допомагати хворим в будь-яких умовах, але може настати такий момент, що допомагати стане просто нікому. Встановлено також проблему – це недостатня підготовка самого медичного персоналу до використання ЗІЗ, відсутність проходження комплексної підготовки і підтвердження компетентності виконання відповідних правил і процедур інфекційного контролю, що пов'язано з недоліками в освіті лікарів, в системі організації охорони здоров'я, роботі служб охорони праці та цивільного захисту.
 • Документ
  Методика аероекологічного моніторингу
  (2020) Фролов, Валерій Федорович; Дудар, Тамара Вікторівна; Frolov, Valerii F.; Dudar, Tamara V.
  Анотація. Проблеми забруднення атмосферного повітря в Україні є дуже актуальними та потребують нагального вирішення. Метою статті є огляд аеропалінологічних досліджень в Україні й деяких країнах світу з метою порівняння стану досліджень природних аероалергенів і розвитку цього напряму науки в Україні. Наявність у повітрі підвищеного вмісту біогенних полютантів не лише погіршує його екологічний стан, а й зумовлює забруднення основних компонентів довкілля та негативно впливає на здоров’я людини, викликаючи низку алергічних захворювань. У свою чергу, проблема ускладнюється відсутністю оперативних технічних засобів і методів достовірного оцінювання й запобігання. Представлено стан аероекологічних досліджень за останні роки в Україні та провідних країнах Європи. Показано масштаби забруднення атмосферного повітря біополютантами (пилок алергенних рослин і спор грибів) і їх вплив на здоров’я населення. На особливу увагу заслуговують регіони України, де існують джерела техногенного забруднення довкілля. Обґрунтовано необхідність створення в Україні системи аероекологічного моніторингу та поєднання її із загальноєвропейською, яка успішно працює й уносить вагомий вклад у справу запобігання небезпечним захворюванням і поліпшення якості життя населення.
 • Документ
  Обґрунтування основних категорій енергоентропійної теорії організацій
  (2020) Бондар, Алла Віталіївна; Bondar, Alla V.
  Анотація. Метою дослідження є конкретизація змісту і формалізація основних категорій енергоентропійної теорії організації. Інтуїтивне розуміння і визнання факту існування організації ентропії в енергетичному контексті притаманне багатьом сучасним фахівцям. У дослідженнях має місце концептуальна подача ідеї та закономірностей без представлення конкретних формалізацій для оцінки і вивчення енергоентропії організацій. Методика. Для досягнення мети в роботі використані основні положення першого початку термодинаміки та закони енергоентропіки. Результати. У ході дослідження виявлено, що підходи, які використовуються в термодинаміці та статистичній фізиці, потребують певної модифікації для вивчення енергоентропії організацій. Тому в роботі були обґрунтовані й аналітично виражені основні категорії термодинаміки з урахуванням специфіки організацій: енергія, температура, робота, ентропія і теплота. Прийнято, що з погляду організації, енергія – це універсальна міра різноманітності ресурсів організації (протоенергії) та її інформаційно-речовинно-енергетичного обміну із зовнішнім середовищем.
 • Документ
  Дослідження впливу фазового складу ni-al каталізаторів на їхні фізико-хімічні та каталітичні властивості при знешкодженні газових викидів в атмосферу
  (2020) Бєлоконь, Каріна Володимирівна; Belokon, Karina V.
  Анотація. З великого числа проблем охорони навколишнього середовища питання захисту повітряного басейну від викидів промислових установок є одним із найбільш складних і актуальних. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від промислових установок, є оксид вуглецю (СО) та вуглеводні (CmHn). Одним із перспективних напрямів знешкодження СО та CmHn є каталітичний метод із використанням каталізаторів на основі Ni-Al інтерметалідів зі структурою Ренея. Метою роботи було детальне дослідження фазового складу та структури інтерметалідів системи Ni-Al у реакціях окиснення оксиду вуглецю та вуглеводнів і визначення оптимального фазового складу для підвищення їхньої каталітичної активності та фізико-механічних властивостей. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: каталітичні із хроматографічним аналізом газової суміші, оптична й електронна мікроскопія, рентгенофазовий і мікрорентгеноспектральний аналіз, дослідження питомої поверхні та пористості каталізаторів, математична обробка результатів експериментів.
 • Документ
  A geographic information system for territorial development of the marine regions of China
  (2020) Chang, Liu; Mamonov, Kostiantyn A.; Чан, Лю; Мамонов, Костянтин Анатолійович
  Abstract. The necessity of using geographic information systems to ensure the territorial development of land use in the regions is substantiated, taking into account the influence of spatial, urban, investment and environmental factors, as well as the experience of coastal regions of China. The aim of the study is to develop directions and features of the formation and use of geographic information systems for the territorial development of land use in the coastal regions of China. To achieve this goal, the following tasks are solved: the formation of a system of factors of territorial development of land use in the coastal regions of China; definition of geographic information systems of territorial development of land use in coastal regions; formation of directions for the development and implementation of geographic information systems of territorial development of coastal regions of China. The factors affecting the territorial development of the use of coastal regions are determined: spatial, urban, investment and environmental. They form a system of indicators that allow for an integrated assessment and to build on its basis the geoinformation support for the territorial development of land use in the coastal regions. The components that influence the formation of the geographic information system of the territorial development of land use in coastal regions are identified. An algorithm is proposed and a scheme is created for the creation and operation of geodatabases of indicators of territorial development of land use in the coastal regions of China. The developed system of geoinformation support for the territorial development of land use in the coastal regions of China allows us to build geoinformation maps of systemic spatial, urban, investment, and environmental factors. This makes it possible to build a three-dimensional geoinformation model for monitoring the state of territorial development of land use in the coastal regions of China as an innovative tool for monitoring and making informed decisions in the system of territorial development of land use in the coastal regions of China.
 • Документ
  Система моніторингу довкілля в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
  (2020) Денисенко, Інна Юріївна; Іващенко, Тарас Григорович; Печений, Володимир Леонідович; Denysenko, Inna Yu.; Ivashchenko, Taras H.; Pechenyi, Volodymyr L.
  Анотація. Через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природноресурсного комплексу України екологічну ситуацію в нашій державі можна охарактеризувати як кризову. Причиною цього більшою мірою виступають екологічні чинники, а саме структурна деформація господарства з домінуванням сировинно-видобувного та ресурсоємного виробництва; відсутність екологічного обґрунтування планів і проєктів економічного розвитку, що розробляються відповідними підрозділами міністерств на підставі відповідних нормативних документів; майже відсутні ефективно діючі правові, адміністративні й економічні механізми захисту навколишнього середовища; низький моральний рівень суспільства та відсутність екологічного мислення керівної ланки. Як наслідок, це призвело до стрімкої регресії довкілля України, надмірного забруднення гідросфери, атмосфери та літосфери, накопичення у великих кількостях шкідливих, у т. ч. високотоксичних, відходів виробництва. Саме тому пріоритетними напрямами чинної системи екологічного моніторингу довкілля є контроль за рівнями забруднення в компонентах навколишнього середовища.
 • Документ
  Екологічно безпечний спосіб отримання альтернативного палива із відпрацьованих автомобільних мастильних фільтрів
  (2020) Ганошенко, Олена Миколаївна; Hanoshenko, Olena M.
  Анотація. Більшість країн світу ведуть політику, спрямовану на раціональне поводження з відходами, що зменшить негативний вплив на довкілля та використання природних ресурсів. Кількість утворених відпрацьованих автомобільних фільтрів у зв’язку з необхідністю їх частої заміни дуже велика, а компонентний склад свідчить про можливість отримання високого екологічного й економічного ефекту. У роботі проведено дослідження використання як альтернативного палива для локальних теплогенеруючих установок фільтрувального паперу відпрацьованих автомобільних мастильних фільтрів. При зменшенні потрапляння таких небезпечних відходів у навколишнє середовище підвищиться рівень екологічної безпеки довкілля. Виконаний аналіз системи теплопостачання будівлі заводу ПАТ «НДІ КОЛАН» у м. Полтава, розглянуті інші можливі варіанти та виконане техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень. Визначений енергетичний потенціал відпрацьованих автомобільних фільтрів. Паперова частина нових фільтрів типу «КОЛАН» становить 18–36 г. У процесі утилізації відповідно до запланованого рівня продуктивності технології рециклінгу відпрацьованих автомобільних мастильних фільтрів утворюється від 15 060 до 90 360 кг промасленого фільтрувального паперу. Визначена питома теплота згоряння промасленого фільтрувального паперу, яка становить 6 819,6 ккал/кг. При перерахунку на умовне паливо це становитиме 88,03 тонни за рік.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів робочого процесу на ефективні показники роторно-поршневого двигуна
  (2020) Митрофанов, Олександр Сергійович; Mytrofanov, Oleksandr S.
  Анотація. Мета. Дослідження впливу параметрів робочого циклу та робочого тіла на ефективні показники роторно-поршневого двигуна. Методика. Мета дослідження реалізується методом математичного моделювання з використанням розробленої програми розрахунку робочого циклу роторно-поршневого двигуна. Результати. Розглянуто вплив таких параметрів, як відносний мертвий об’єм і ступінь наповнення на змінення ефективних показників роторно-поршневого двигуна 12РПД-4,4/1,75. Значення цих параметрів прямо залежать від конструкції системи газообміну, її складності й точності виготовлення. Розглянутий роторно-поршневий двигун має конструктивно просту золотникову схему газообміну, однак вона дає змог здійснювати регулювання експлуатаційних режимів роботи двигуна не тільки за рахунок змінення параметрів робочого тіла на вході (тиску й температури), а й за допомогою зміни ступеня наповнення, що є більш продуктивним.
 • Документ
  Особливості управління відходами під час пандемії COVID-19
  (2020) Маркіна, Людмила Миколаївна; Жолобенко, Наталія Юріївна; Ушкац, Світлана Юріївна; Markina, Liudmyla М.; Zholobenko, Natalya Yu.; Ushkats, Svitlana Yu.
  Анотація. У статті розглянуто основні проблеми, які виникли у світовому секторі управління відходами під час пандемії COVID-19, що стосуються практик і процедур муніципального управління відходами, заходів безпеки й гігієни для працівників, вимоги до обробки відходів, загальних процедур, пов’язаних із карантином для сектора відходів. Досліджено фактори ризику при поводженні з небезпечними та потенційно небезпечними відходами під час пандемії COVID-2019. Розглянуто негативний вплив на світовий ринок вторсировини й наведено статистику накопичення твердих побутових відходів і поводження з ними в різних країнах під час епідемії COVID-2019.
 • Документ
  Техногенно-екологічні ризики при експлуатації аміакопроводу на прикладі Миколаївської області
  (2020) Дубінін, Віктор Андрійович; Бродовська, Альбіна Вікторівна; Dubinin, Viktor A.; Brodovska, Albina V.
  Анотація. Метою роботи є дослідження технічних параметрів аміакопроводу «Тольятті–Одеса», визначення факторів, які підвищують ризики виникнення аварій, їх наслідки для населення та навколишнього середовища, та проведення моделювання аварії на ділянки аміакопроводу в Миколаївський області. Проведено аналіз технічних характеристик аміакопроводу Тольятті–Одеса, визначено фізико-хімічні і токсичні властивості аміаку. Встановлено фактори, які підвищують ризики виникнення аварій, їх наслідки для населення та навколишнього середовища. Розглянуті потенційні аварії при експлуатації аміакопроводу, особливості витоку аміаку на поверхню ґрунту, потрапляння його у атмосферу та подальше поширення. Проведено моделювання аварії на ділянки аміакопроводу в Миколаївський області.
 • Документ
  Проектирование судовых палубных лебедок морских привязных систем с гибкими связями с применением математических моделей описания их динамики
  (2020) Трунин, Константин Станиславович; Trunin, Kostyantyn S.
  Аннотация. Все судовые палубные механизмы (СПМ), в том числе и судовые кабельные лебедки, эксплуатируются в условиях динамических воздействий, источником которых могут быть силовые воздействия привода; воздействия, связанные с гашением энергии перемещавшегося судна или подходящего к нему объекта; ударные воздействия масс воды; кинематические возбуждения от перемещений судна и связанного с ним объекта (груза, подводного или буксируемого аппарата) на волнении. В последние годы в проектировании таких лебедок наметилась тенденция повышения мощности и увеличения скоростей движения их рабочего органа (РО) и др. деталей. Это, в свою очередь, привело к повышению уровня нагрузок и частоты их приложения. В связи с этим возросли требования к прочностным расчетам, которые все более усложняются, т. к. возникает необходимость учета многих факторов, влияющих на конструкцию судовых машин и механизмов, а именно: режимов работы, механических свойств материала, технологических требований, условий нагружения и эксплуатации и многих других факторов. Экспериментальные (натурные) испытания СПМ по исследованию нагрузок, действующих на их РО, являются предпочтительными, несмотря на всю их сложность и трудоемкость. Однако такие эксперименты являются весьма затратными и требуют огромных усилий по их организации, подготовке и проведению.