Навчально-методичні матеріали (СМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • Документ
  Focus on Interior Design
  (2024) Смуглякова Марина Костянтинівна; Белоусова Світлана Миколаївна
  Уміщено оригінальні тексти за професійними темами зі спеціальності «Дизайн середовища» та комплекс вправ, які сприяють засвоєнню і перевірці знань фахової лексики та спрямовані на формування і розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності з метою підготовки до вільного спілкування у професійному середовищі. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Дизайн середовища» для аудиторної та самостійної роботи.
 • Документ
  English Grammar for Law
  (2024) Овсянко Ганна Вікторівна
  Наведено методичні вказівки з теоретичним матеріалом та граматичними вправами з англійської мови. Мета – сформувати у студентів юридичних спеціальностей граматичну компетенцію, удосконалити знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови в рамках певної ситуації для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі.
 • Документ
  Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів заочного відділення спеціальності «Психологія»
  (2020) Овсянко А. В.; Кириченко С. В.
  Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни, методичні вказівки по темам дисципліни, методичні вказівки з граматики дисципліни, методичні вказівки для виконання контрольних робіт та рекомендовану літературу.
 • Документ
  English Grammar for computer science students
  (2021) Кириченко С. В.; Овсянко Г. В.
  Наведено методичні вказівки з теоретичним матерілом та граматичними вправами з англійської мови. Мета – сформувати у студентів граматичну компетенцію, удосконалити знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови в рамках певної ситуації для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі. Призначено для студентів спеціальностей: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 124 – Системний аналіз; 125 – Кібербезпека; 126 – Інформаційні системи та технології, а також читачів, які цікавляться комп’ютерними науками.
 • Документ
  Довідник-практикум з правильного наголошування та вживання слів
  (2023) Петрович Любов Іванівна
  Розглянуто теми, що становлять особливі труднощі українського літературного слововживання: проблемне наголошування слів; розрізнення значень паронімів та семантичних синонімів; уникнення суржику; правильний добір українських відповідників до запозичених слів; правильне вживання прийменникових та інших граматичних конструкцій; розрізнення значень міжмовних омонімів; розуміння та правильне вживання крилатих висловів тощо. «Довідник-практикум з правильного наголошування та вживання слів» містить теоретичний і практичний матеріал. Теоретичний матеріал – це вступні тематичні міні статті та словники труднощів; практичний матеріал – це тренувальні вправи та тестові завдання для закріплення знань і навичок правильного слововживання. Призначено для студентів і викладачів ЗВО, учнів ЗОШ, державних службовців та посадових осіб; усіх, хто прагне підвищити рівень культури усного й писемного спілкування, збагатити свій словниковий запас.
 • Документ
  English for Career Development in Electrical Engineering
  (2023) Давиденко Олена Борисівна; Задорожна Тетяна Павлівна
  Навчальний посібник створено з метою ознайомлення та використання студентами сучасного стилю ділового та наукового спілкування, що необхідно при працевлаштуванні за фахом, складання резюме, супроводжувальних листів та проходження співбесід. Під час роботи з посібником студенти мають оволодіти необхідним лексичним та граматичним матеріалом ділового та академічного стилю у сфері електротехніки та електротехнологій. Призначено для студентів магістерських програм спеціальності «Електротехніка та електротехнології».
 • Документ
  Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів 1–2 курсів навчання IT-спеціальностей
  (2022) Кириченко Світлана Володимирівна; Овсянко Ганна Валеріївна
  Методичні рекомендації містять довідникову інформацію та методичні поради за чотирма напрямами: лексика, граматика, читання, письмо, необхідні студентам 1–2 курсів навчання спеціальностей: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 124 – Системний аналіз; 125 – Кібербезпека; 126 – Інформаційні системи та технології для самостійного опанування навчального матеріалу, виконання контрольних робіт і підготовки до заліку та іспиту. Призначено для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Наукова комунікація як складова фахової діяльності
  (2023) Гарбар Ірина Валеріанівна; Гарбар Андрій Іванович
  Методичні вказівки укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для організації теоретичного та практичного опрацювання змісту модуля «Наукова комунікація як складова фахової діяльності». Основна мета – розширити уявлення здобувачів вищої освіти про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потребу в нормативному використанні засобів наукової мови у різних жанрах наукової комунікації для успішної презентації результатів наукової діяльності. Призначено для студентів денної форми навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням» за всіма напрямами підготовки, всіма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • Документ
  English Grammar for Psychologists
  (2022) Овсянко Ганна Валеріївна; Кириченко Світлана Володимирівна
  Наведено методичні вказівки з теоретичним матерілом та граматичними вправами з англійської мови. Мета – сформувати у студентів спеціальності «Психологія» граматичну компетенцію, удосконалити знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови в рамках певної ситуації для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; сприяти розвитку здібностей до само¬оцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі. Призначено для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Формування мовленнєво-комунікативної компетенції майбутніх фахівців на заняттях з української мови за професійним спрямуванням
  (2023) Гарбар, Ірина Валеріанівна; Гарбар, Андрій Іванович
  У методичних вказівках проаналізовано сутність, шляхи та умови формування мовленнєво-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з ураховуванням сучасних освітніх тенденцій. Подано систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Призначено для студентів денної форми навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 • Документ
  Культура мовлення
  (2023) Гарбар, Ірина Валеріанівна; Гарбар, Андрій Іванович
  Подано теоретичний матеріал та практичні завдання з дисципліни «Культура ділового мовлення», які мають на меті підвищити загальний мовний рівень майбутніх фахівців, сформувати навички культури усного та писемного мовлення, вміння правильно, точно, у логічній послідовності висловлювати власні думки, встановлювати та підтримувати належний контакт з аудиторією. Система вправ, тестові та комунікативні завдання спрямовані на набуття та вдосконалення мовленнєво-комунікативних умінь і навичок. Призначено для студентів ЗВО, викладачів і всіх, хто прагне підвищити рівень культури усного та писемного мовлення.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»
  (2021) Сорокіна, Тетяна Миколаївна
  Викладено питання, пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами в морському вантажному порту, а також ознайомлення з документами, які супроводжують виконання цих робіт. Запропоновані завдання складено відповідно до робочої програми і з урахуванням сучасних методів навчання. Призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальальністю 271 «Річковий та морський транспорт» освітньої професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок».
 • Документ
  Говоримо й читаємо українською
  (2022) Петрович, Любов Іванівна; Макєєва, Ірина Борисівна; Калуцька, Ірина Миколаївна
  Цей посібник є допоміжним лексичним джерелом до навчального комплексу для тих, хто вивчає українську як іноземну. Сприятиме розвитку комунікативних навичок, розширенню активного й пасивного словникового запасу. Пропонований посібник складається з двох частин. Перша частина містить тематичні діалоги, тексти для читання з поступовим наростанням складності та післятекстові завдання. Друга частина – це художні тексти для читання (притчі, легенди, казки, гуморески) цікавого та повчального змісту. Призначено для слухачів підготовчого відділення, студентів з початковим рівнем володіння українською як іноземною, розрахований як для аудиторної, так і для самостійної роботи.
 • Документ
  An introduction to information and communication technologies
  (2020) Задорожна, Тетяна Павлівна; Давиденко, Олена Борисівна
  Основною метою методичних вказівок є збагачення активного словникового запасу студентів за фахом та його реалізація у мовленнєвому акті, вміння читати та розуміти оригінальні тексти та застосовувати набуті теоретичні навички і вміння на практиці. Матеріал складається з трьох розділів: Learning Assignments, Supplementary Reading, Appendix. Перший розділ (Learning Assignments) складається з шістьох окремих уроків, що містять базові тексти, лексико-граматичні та комунікаційні вправи. У другому розділі (Supplementary Reading) наведені тексти для додаткового читання з метою поширення лексичного запасу. Третій розділ містить оригінальні тестові завдання для здійснення перевірки та систематизації лексичного та граматичного матеріалу.
 • Документ
  Методичні вказівки з практики англомовного наукового письма для студентів освітнього ступеня "магістр"
  (2022) Задорожна, Тетяна Павлівна; Давиденко, Олена Борисівна
  Метою навчальних матеріалів є оволодіння науковим стилем письма, складання резюме для академічних цілей, коротких біографічних довідок для супроводження публікацій, а також анотування оригінальних професійно-орієнтованих текстів. Призначено для практичних занять студентів-магістрів з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)", змістовий модуль 3: "English for Scientific Purposes".
 • Документ
  English for Psychologists : посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Психологія»
  (2021) Овсянко, Г. В.; Кириченко, С. В.
  Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського словника найуживаніших виразів та психологічних термінів. Кожний розділ містить базовий текст професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексичних вправ на засвоєння нового матеріалу, вправи комунікативного характеру для розвитку навичок усного мовлення, вправи на переклад та реферування уривків текстів професійної тематики англійською мовою. Матеріал дібрано відповідно до навчальної програми для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія».
 • Документ
  English for career development
  (2020) Задорожна, Т. П.; Давиденко, О. Б.
  Навчальний посібник створений з метою ознайомлення та використання сучасного академічного стилю англійської мови студентами та її використання для працевлаштування за фахом, складання резюме, супроводжувальних листів та проходження співбесід. Під час роботи з посібником студенти мають оволодіти необхідним лексичним матеріалом академічного стилю у сфері інформаційних технологій, навчитися усному та письмовому перекладу академічних текстів за спеціальністю, компресії тексту з метою вилучення найважливішої інформації та представлення її в усному та письмовому вигляді. Навчальний посібник складається з трьох розділів. Перший розділ складається з семи окремих уроків, що містять лексико-граматичні та комунікаційні вправи. У другому розділі наведені тексти для додаткового читання з метою поширення лексичного запасу. Третій розділ містить оригінальні резюме та супроводжувальні листи, які можуть бути використані як моделі для складання особистого резюме та супроводжувальних листів. Навчальний посібник призначено як для опрацювання на заняттях під керівництвом викладача, так і для самостійного вивчення.
 • Документ
  Методичні вказівки з підготовки до Єдиного вступного іспиту ( ЄВІ) з англійської мови для здобуття ступеня магістра. (частина ,, Читання,, Reading)
  (2021) Задорожна, Т. П.; Давиденко, О. Б.
  Методичні вказівки створені з метою допомогти абітурієнтам підготуватися до проходження тестування ЄВІ з англійської мови (частина,, Читання‘‘) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. У методичних вказівках представлено короткий огляд Програми ЄВІ, детально розглянуто види тестових завдань першої частини ,,Reading‖, наведено тематику текстів, проаналізовано види читання та відповідні техніки та стратегії їх застосування, наведено приклад виконання тестового завдання з читання. Методичні вказівки містять тести з перевірки навичок читання, що запропоновані для самостійного опрацювання. Наведені корисні підказки зорієнтують абітурієнтів на те, як ефективно готуватися до іспиту та як правильно розподілити час і зусилля при виконанні тесту.
 • Документ
  English for Robotics
  (2022) Міняйлова, А. В.
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів освітньої програми «Автоматика та робототехніка» навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової літератури за фахом, презентації результатів наукових досліджень на міжнародних конференціях, ведення наукових дискусій англійською мовою. Навчальний посібник розроблений як основний курс дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням, англійська) і призначений для студентів 1–2 курсів освітньої програми «Автоматика та робототехніка».
 • Документ
  Методичні рекомендації з англійської мови для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  (2022) Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С.
  Методичні рекомендації містять довідникову інформацію та методичні поради за чотирма напрямами: лексика, граматика, читання, письмо, необхідні студентам 1–2 курсів заочного відділення спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для самостійного опанування навчального матеріалу, виконання контрольних робіт і підготовки до заліку/іспиту.