076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Застосування фінансово-економічних інструментів щодо аналітики господарської діяльності підприємства (на прикладі АТ ''Дніпроазот'')
  (2023) Стаценко А. І.; Statsenko A. I.; Комишник В. І.
  Стаценко А. І. «Застосування фінансово-економічних інструментів щодо аналітики господарської діяльності підприємства (на прикладі АТ «Дніпроазот»)» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імена адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Мета і завдання дипломної роботи полягає в розгляді та дослідженні теоретичних засад та розробленні рекомендацій стосовно вдосконалення організації обліку та звітності соціально-відповідальної діяльності товариства. Об’єктом дослідження є процес організації обліку та звітності із соціально-відповідальної діяльності на АТ «Дніпроазот». Методи дослідження. В процесі дослідження сутності теми дослідження застосовувалися загальнонаукові методи: системний підхід, аналіз і синтез, діалектичний метод, метод індукції та дедукції. Використовувалися також специфічні методи: спостереження, реєстрація та класифікація, яка мала на меті систематизацію; вимірювання засобів та процесів, а також підсумовування даних для звітності.
 • Документ
  Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом застосування кластерного підходу
  (2023) Поткіна М. В.; Potkina M. V.; Комишник В. І.
  Поткіна М. В. ''Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом застосування кластерного підходу'' магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою роботи є розробка шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом застосування кластерного підходу в сучасних умовах. Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі були вирішені такі завдання: ознайомлення з конкуренцією в системі базових елементів ринкової економіки; розробка ефективного механізму формування кластерів в Україні; дослідження системи показників ефективності конкурентоспроможності підприємства; аналіз фінансово-економічної діяльності СП «АГРО-ДАР»; розробка шляхів зміцнення конкурентної позиції підприємства на ринку; обґрунтування запропонованих напрямів підвищення конкурентоспроможності СП «АГРО-ДАР». Об'єктом дослідження є процес підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі СП «АГРО-ДАР» в кластерній системі. Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 • Документ
  Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємств
  (2022) Луц, Д. М.; Lutz, D. M.; Корнієнко О. П.
  Луц Д. М. «Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємства» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою квалiфiкацiйної роботи є дослідження ефективного використання маркетингової діяльності та вибір напрямків її вдосконалення і розробка практичних рекомендацій та оцінка таких рекомендацій при здійсненні маркетингової діяльності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Об'єктом дослiдження є процеси організації маркетингової діяльності підприємства. В квалiфiкацiйнiй роботi здійснено теоретичне узагальнення і нові рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Дослідження дало змогу систематизувати, доповнити та розвинути теоретико – методологічні та концептуальні засади і сформувати науково-методичні підходи до організації маркетингу на підприємстві. Проведено вдосконалення структури бюджету маркетингових комунікацій та інструментів, які забезпечували зростання фінансового результату від їх використання. Досліджено ефективну маркетингову діяльність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингу на підприємстві ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ».
 • Документ
  Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу
  (2021) Калашнікова, І. В.; Kalashnikov, I. V.; Дибач І. Л.
  Калашнікова І. В. «Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу», магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: вивчення сутності економічної ефективності підприємств; дослідження чинники та напрямки підвищення ефективності господарської діяльності підприємств; опрацювання методичних підходів до економічного аналізу економічної ефективності підприємств; дослідити сучасні тренди в морегосподарюванні; здійснити техніко-економічну характеристику ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; проаналізувати економічну ефективність діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; вивчити діджиталізацію як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства в сфері В2В; розробити інноваційний інструментарій підвищення ефективності діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; економічно обґрунтувати заходи підвищення ефективності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс».
 • Документ
  Удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу
  (2021) Самойлова, С. О.; Samoilova, S. O.; Дибач І. Л.
  Самойлова С. О. «Удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти є розробка теоретичних та прикладних аспектів удосконалення системи збуту продукції на засадах маркетингу. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання: вивчення збуту як елементу маркетингової діяльності; опрацювання принципів та функцій системи збуту продукції; описати специфіку маркетингової збутової політики підприємства; дати організаційно-економічну характеристику ТОВ «Вознесенський хлібозавод»; здійснити аналіз системи збуту продукції ТОВ «Вознесенський хлібозавод»; дослідити передумови удосконалення системи збуту продукції підприємства; окреслити новітні засоби покращання просування продукції підприємства; опрацювати організаційні засади створення служби маркетингу на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу.
 • Документ
  Формування та ефективність використання обігових коштів виробничого підприємства
  (2020) Кузнєцов, Є. В.; Жукова О. Ю.
  Магістерська робота на здобуття кваліфікації «магістр» за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2020. В умовах ринкових відносин обігові кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, обігові кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства. Мета роботи полягає в розкритті сутності обігових коштів, поглибленому аналізі їх методів управління і на цій основі – проведенні аналізу обігових коштів на обраному підприємстві.
 • Документ
  Ціноутворення в оптовому та роздрібному продажі
  (2020) Урсолова, О. В.; Дибач І. Л.
  У кваліфікаційні роботі описано теоретико-методологічні засади ціноутворення. Дано оцінку практичного інструментарію ціноутворення в оптовій та роздрібній торгівлі та розглянуто вдосконалення стратегії ціноутворення в оптово-роздрібній торгівлі.
 • Документ
  Digital-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу
  (2020) Усатюк, В. С.; Слепуха, М. О.; Usatyuk, V. S.; Slepukha, M. O.; Дибач І. Л.
  Усатюк В. С., Слепуха М. О. «Digital-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу» – Рукопис. Робота на здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Бізнес та приватне підприємництво». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. У роботі досліджено теоретичні основи поняття digital-маркетингу та його впливу на конкурентоспроможність підприємства. Також було розглянуто найбільш ефективні інструменти просування підприємства у сфері послуг. Авторами надано загальну характеристику підприємства «Eco bike» та досліджено його маркетингову діяльність. Здійснено оцінку існуючих каналів просування на підприємстві. У роботі запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності просування за допомогою оптимізації існуючих каналів реклами та доповнення іншими інструментами digital-маркетингу. Підхід щодо аспекту управління оборотним капіталом підприємства. Запроваджено алгоритм оцінки ефективності роботи digital-маркетингу за допомогою спеціальних показників аналітики.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування заходів щодо розвитку підприємства у морегосподарському комплексі
  (2020) Головчун, В. А.; Майстренко О. М.
  У кваліфікаційній роботі узагальнено та розглянуто розвиток науково-теоретичних засад визначення понять «державно-приватне партнерство» та «концесія», дослідження проблем та перспектив концесійних відносин як форми державно-приватного партнерства, а також розроблення практичних рекомендацій щодо впровадження концесії на підприємстві. Концесія не є новою формою господарювання. Вона в різних видах існує, можливо, приблизно стільки ж, скільки існує держава. Це пояснюється тим, що держави завжди делегували управління своєю власністю тим або іншим суб'єктам господарської діяльності і держави були обов'язковою стороною концесійного договору. На нинішньому етапі питання власності та інституційних змін в галузях, які ще двадцять років тому знаходилися виключно у державній власності і державному управлінні (електроенергетика, залізничний, автодорожній, морський і повітряний транспорт, комунальне господарство), є першочерговими. Бо без чіткого закріплення за власником прав і обов'язків, прозорості бази даних (що і кому належить), без пошуку форм фінансування великих проектів вперед не просунутися.
 • Документ
  Шляхи розвитку машинобудівного підприємства в умовах переорієнтації ринку збуту
  (2020) Кошова, Юлія; Koshova, Yuliia; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерську роботу присвячено аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства машинобудування і визначенню шляхів його розвитку в умовах переорієнтації ринку збуту. У роботі проведений аналіз динаміки та структури балансу, аналіз руху грошових коштів, аналіз фінансових коефіцієнтів, визначені концептуальні підходи до оптимізації системи управління АТ «Гідросталь», визначений порядок реінжинірингу бізнес-процесів, розроблений механізм взаємодії зі споживачами продукції в контексті організації збуту, запропонований підхід до формування стратегії розвитку підприємства.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства
  (2020) Коноваленко, Діана; Konovalenko, Diana; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерська робота присвячена розробці варіантів рішень щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства за рахунок прискорення оборотності дебіторської заборгованості, удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю та проведення реконструкції складських приміщень з метою покращення якості послуг зберігання товарів, залучення нових орендарів та отримання додаткового прибутку.
 • Документ
  Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту
  (2020) Клочко, Олена; Klochko, Olena; к.е.н., доцент Ломоносва О. Е.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фінансових результатів діяльності підприємства, оцінка наявних ризиків та розробка комплексу антикризових заходів для покращення фінансової стійкості та запобігання банкрутству. Основними завданнями дослідження є: - розглянути особливості функціонування підприємств пасажирського наземного транспорту міського і приміського сполучення в Україні, виділити основні тенденції та проблеми розвитку сфери пасажирських перевезень; - дослідити сутність та місце лізингу у забезпеченні ефективності функціонування автотранспортного підприємства; - ознайомитися з існуючими інструментами антикризового управління підприємствами пасажирського наземного транспорту; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження; - проаналізувати рівень та динаміку фінансових результатів; - провести кореляційно-регресійний аналіз прибутку; - проаналізувати показники рентабельності; - визначити основні ризики та надати характеристику існуючій системі управління ризиками на підприємстві; - провести оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства; - розробити систему антикризових заходів на підприємстві; - розробити проєкт оновлення рухомого складу. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження у кваліфікаційній роботі використано такі методи: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, емпіричні методи, системного та комплексного підходу, статистичного аналізу, статистичні і графічні. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали щорічної фінансової звітності ПрАТ «Автотранс», матеріали періодичних та спеціалізованих видань, офіційні дані Державної служби статистики України. У магістерській роботі проаналізовано рівень і динаміку фінансових результатів, проведено кореляційно-регресійний аналіз прибутку та аналіз показників рентабельності підприємства. За результатами аналізу фінансових результатів визначено основні ризики діяльності підприємства та надано характеристику існуючої системи управління ризиками, проведено оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства, розроблено систему антикризових заходів, розроблено проєкт оновлення рухомого складу за рахунок лізингу.
 • Документ
  Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства
  (2020) Кіпніс, Катерина; Kipnis, Kateryna; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерську роботу присвячено визначенню факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на фінансовий потенціал підприємства. В роботі виділено особливості діяльності будівельного підприємства, а також особливості формування його активів та джерел фінансування, сформульовано основні завдання обліку запасів, розглянуто методи формування оптимального обсягу запасів та запропоновано модель управління запасами підприємства, визначено етапи управління дебіторською заборгованістю та форми її рефінансування, визначено тактичні підходи до залучення позикових коштів та запропоновано заходи з удосконалення структури капіталу підприємства, що дає змогу істотно підвищити обґрунтованість управлінських рішень.