Розробка моделі розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем за допомогою використання генетичного алгоритму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Тарасова, Анастасія Олегівна
Tarasova, Anastasia Olehivna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 100 стор., 11 табл., 17 рис., 14 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення ефективності розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення швидкості обробки запитів задяки розподіленню навантажень на складові інформаційновимірювальної системи за допомогою використання генетичного алгоритму. Об'єктом дослідження є процес розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем. Предметом дослідження є модель розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем за допомогою використання генетичного алгоритму. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії прийняття рішень, теорія ймовірності, математичної статистики, оптимізаційні методи. Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено модель розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем, яка за допомогою використання генетичного алгоритму дає можливість минімізувати максимально навантаження в мережі інформаційно-вимірювальної системи. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для розподілення навантажень інформаційно-вимірювальної системи . Апробація результатів роботи. Робота пройшла апробацію на ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. Публікації. За результатами опубліковано тези у збірнику матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р.

Опис

Тарасова, А. О. Розробка моделі розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем за допомогою використання генетичного алгоритму = Development of the model of load distribution of information-measuring systems by means of use of genetic algorithm : магістерська робота ; спец. 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка“ / А. О. Тарасова ; наук. кер. Т. В. Пономаренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 100 с.

Ключові слова

модель розподілення навантажень, інформаційно-вимірювальна система, генетичний алгоритм, 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка“, load distribution model, information measuring system, genetic algorithm

Бібліографічний опис