Аутсорсінг та офшорінг як складові міжнародного поділу праці: стан, тенденції, перспективи

dc.contributor.advisorМайстренко О. М.uk_UA
dc.contributor.authorКомарницька, О. Г.
dc.date.accessioned2022-01-17T08:28:26Z
dc.date.available2022-01-17T08:28:26Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionКомарницька, О. Г. Аутсорсінг та офшорінг як складові міжнародного поділу праці: стан, тенденції, перспективи : магістерська робота ; спец. 051 “Економіка“ / О. Г. Комарницька ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 89 с.uk_UA
dc.description.abstractАктуальність теми дослідження. Глобалізація і інтеграція – явища притаманні сучасному етапу розвитку, прискорені темпи розвитку науково-технічного прогресу, новітніх технологій є тими чинниками, які дозволяють змінювати сам підхід до організації виробництва. На шляху пошуку нових конкурентних переваг компанії вирішують багато питань стосовно підвищення ефективності діяльності, зниження витрат, ефективного використання ресурсів. Немаловажним чинником такого розвитку є вільне переміщення робочої сили, капіталу, ресурсів, технологій через кордони, співпраця на відстані тощо. Також варто відмітити, що міжнародний поділ праці дозволяє розвивати кооперацію та спеціалізацію, перерозподіляти можливості між різними країнами і регіонами. В кінцевому результаті підвищується рівень розвитку країн, що розвиваються, до рівня розвинутих країн і підвищується рівень життя населення світу. Проте нові форми взаємодії як аутсорсинг окрім беззаперечних переваг має досить багато проблемних питань. Наприклад, в плані вирішення питань організації аутсорсингу, діяльності офшорних юрисдикцій, які через недосконалі законодавства країн, складність регулювання та нечесність окремих суб’єктів міжнародної економічної діяльності приводять до негативних наслідків для національних економік та світової економіки. Питання організації аутсорсингу і офшорингу, їх законодавче регулювання на національному рівні розглядаються в працях українських і зарубіжних науковців – Стадник М., Мельник М., Кальна Т., Брінь П., Прохоренко О., Дергачова В., Островерха Д., Іваненко В., Лайчук С., Кавчук А., Леган І. М., Супрунова І. В., Романашенко М. Проте проблеми залишаються в міжнародному аутсорсингу і офшорингу, використання цих форм міжнародного поділу праці в Україні, використання аутсорсингу на підприємстві. Тому тема роботи актуальна і обрана нами для дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних основ аутсорсінгу та офшорінгу як складових міжнародного поділу праці, дослідження їх стану та окреслення перспектив подальшого розвитку. Досягнення поставленої в роботі мети стало можливим після вирішення наступних завдань: визначити сутність і значення міжнародного поділу праці та його форм; охарактеризувати сфери застосування, класифікаційну систему аутсорсингових послуг, визначити місце офшорінгу в цій системі; систематизувати методичні підходи до обґрунтування рішення компаній про аутсорсинг; провести аналіз загальних тенденцій розвитку міжнародного аутсорсингу; виконати дослідження досягнень українського ринку аутсорсингових послуг; розкрити сутності офшорних юрисдикцій як інструменту транснаціонального шахрайства та тінізації економіки; встановити потенційні можливості, ефекти та проблеми міжнародного ринку аутсорсингу; систематизувати проблеми та перспективи розвитку міжнародного аутсорсингу в Україні; розробити модель прийняття рішень про аутсорсинґ на підприємстві з врахуванням ризиків та заходів їх нейтралізації. Об’єктом дослідження є процеси міжнародного поділу праці. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти здійснення аутсорсингу та офшорінгу. Методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені проблемам міжнародного поділу праці, аутсорсінгу і офшорінгу. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, офіційні дані Державної служби статистики України, офіційні дані Світового банку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах. Наукова новизна результатів дослідження полягає у вдосконаленні структурної моделі прийняття рішення на підприємстві про переведення на аутсорсинг певних його функцій з урахуванням в ній управління ризиками аутсорсингу на етапі прийняття рішення і в процесі використання аутсорсингу, що дозволить знижувати їх рівень та уникати небезпек, пов’язаних з рядом ймовірних негативних проявів з метою забезпечення ефективності такого рішення і отримання вигод від аутсорсингу. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці ряду рекомендацій підприємствам щодо алгоритму прийняття рішення про аутсорсинг з врахуванням ризиків та заходів їх нейтралізації, що дозволить дозволять спростити процедури вибору і реалізації рішення та підвищити його ефективність. Апробація результатів дослідження. Окремі положення і висновки дослідження були оприлюднені на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання», присвячених пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора Василя Чангировича Лі (м. Миколаїв, 2021 р.), за результатами опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 88 сторінок і містить 6 таблиць (з яких дві на двох повних сторінках), 33 рисунки (з яких один на повній сторінці), список використаних джерел із 76 найменувань, що займає 8 сторінок.uk_UA
dc.description.abstract1Relevance of the research topic. Globalization and integration - the phenomena inherent in the current stage of development, the accelerated pace of scientific and technological progress, the latest technologies are the factors that change the approach to the organization of production. On the way to finding new competitive advantages, companies solve many issues related to improving efficiency, reducing costs, efficient use of resources. An important factor in this development is the free movement of labor, capital, resources, technology across borders, cooperation at a distance and more. It should also be noted that the international division of labor allows to develop cooperation and specialization, redistribute opportunities between different countries and regions. As a result, the level of development of developing countries rises to the level of developed countries and the standard of living of the world's population increases. However, new forms of interaction as outsourcing, in addition to the undeniable advantages, have many problematic issues. For example, in terms of addressing the organization of outsourcing, the activities of offshore jurisdictions, which due to imperfect legislation, the complexity of regulation and dishonesty of individual actors in international economic activities lead to negative consequences for national economies and the world economy. Issues of outsourcing and offshoring, their legislative regulation at the national level are considered in the works of Ukrainian and foreign scientists – Stadnyk M., Melnyk M., Kalna T., Brin P., Prokhorenko O., Dergachova V., Ostroverkha D., Ivanenko V. ., Laichuk S., Kavchuk A., Legan IM, Suprunova IV, Romanashenko M. However, problems remain in international outsourcing and offshoring, the use of these forms of international division of labor in Ukraine, the use of outsourcing in the enterprise. Therefore, the topic of the work is relevant and chosen by us for research. The purpose and objectives of the study. The purpose of the qualification work is to generalize the theoretical foundations of outsourcing and offshoring as components of the international division of labor, study their state and outline prospects for further development. Achieving the goal set in the work became possible after solving the following tasks: to determine the essence and significance of the international division of labor and its forms; describe the areas of application, classification system of outsourcing services, determine the place of offshoring in this system; to systematize methodical approaches to substantiation of companies' decision on outsourcing; to analyze the general trends in the development of international outsourcing; perform research on the achievements of the Ukrainian market of outsourcing services; to reveal the essence of offshore jurisdictions as an instrument of transnational fraud and shadowing of the economy; identify potential opportunities, effects and problems of the international outsourcing market; to systematize the problems and prospects of international outsourcing in Ukraine; to develop a model of decision-making on outsourcing in the enterprise taking into account the risks and measures to neutralize them. The object of study there are processes of international division of labor. The subject of research there are theoretical, methodological and practical aspects of outsourcing and offshoring. The methodological basis of the study is the scientific works of domestic and foreign economists on the problems of international division of labor, outsourcing and offshoring. The information base of the study is legislative and regulatory acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, official data of the State Statistics Service of Ukraine, official data of the World Bank, scientific works of domestic and foreign scientists, materials of scientific conferences, materials posted on the Internet on specialized sites. Scientific novelty of research results is to improve the structural model of decision-making in the company to outsource certain of its functions, taking into account the risk management of outsourcing at the decision-making stage and in the process of using outsourcing, which will reduce their level and avoid dangers associated with a number of possible negative manifestations in order to ensure the effectiveness of such a solution and benefit from outsourcing. The practical significance of the results obtained is to develop a number of recommendations to companies on the algorithm for deciding on outsourcing, taking into account the risks and measures to neutralize them, which will simplify the procedures for selecting and implementing a solution and increase its efficiency. Approbation of research results. Some provisions and conclusions of the study were published at the All-Ukrainian scientific economic readings "Modern trends in maritime management", dedicated to the memory of the first dean of the Faculty of Engineering and Economics of NUS Professor Vasily Changirovich Lee (Nikolaev, 2021). The Economist ”№12. 2021 Structure and scope of work.Qualification work consists of an introduction, three chapters, conclusions, appendices and a list of references. The total volume of the work is 88 pages and contains 6 tables (two of which are on two full pages), 33 figures (one of which is on a full page), a list of used sources of 76 items, occupying 8 pages.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4903
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectміжнародний поділ праціuk_UA
dc.subjectаутсорсингuk_UA
dc.subjectофшорінгuk_UA
dc.subjectоншорингuk_UA
dc.subjectаутсорсерuk_UA
dc.subjectкоопераціяuk_UA
dc.subjectспеціалізаціяuk_UA
dc.subjectбізнес-процесиuk_UA
dc.subjectІТ-сфераuk_UA
dc.subject051 “Економіка“uk_UA
dc.subjectinternational division of laboruk_UA
dc.subjectoutsourcinguk_UA
dc.subjectoffshoringuk_UA
dc.subjectonshoringuk_UA
dc.subjectoutsourcinguk_UA
dc.subjectcooperationuk_UA
dc.subjectspecializationuk_UA
dc.subjectbusiness processesuk_UA
dc.subjectITuk_UA
dc.titleАутсорсінг та офшорінг як складові міжнародного поділу праці: стан, тенденції, перспективиuk_UA
dc.title22021
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Komarnytska_magister. pdf.pdf
Розмір:
1.79 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: