Удосконалення моделі якості програмного забезпечення діагностики двигунів та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Алексєєв, Д. Ю.
Alekseev, D. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: _78_ стор., __10_ табл., _9_ рис., _30_ використаних джерел, __5_ додатків. Актуальність теми. Сучасний кваліфікований фахівець-діагност не може обійтись без навичок володіння програмним забезпеченням для діагностики двигунів. Ці програмні продукти є достатньо складними і тому витратними у придбанні і впровадженні. Застосування моделі якості в розробці програмного забезпечення діагностики двигунів дозволяє оптимізувати цикл розробки програмного забезпечення та вигоди від його використання. Мета і завдання дослідження. Покращення якісних характеристик програмного забезпечення для діагностики двигунів та їх реалізації. Об’єктом дослідження є програмне забезпечення для діагностики двигунів. Предметом дослідження є якість програмного забезпечення для діагностики двигунів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючої моделі якості шляхом урахування особливостей програмного забезпечення для діагностики двигунів. Практичне значення одержаних результатів. Результатом роботи було отримання програмного забезпечення діагностики двигунів покращеного за допомогою удосконаленої моделі якості.

Опис

Алексєєв, Д. Ю. Удосконалення моделі якості програмного забезпечення діагностики двигунів та розробка програми для її реалізації = Improving the quality model of engine diagnostics software and developing a program for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / Д. Ю. Алексєєв ; наук. кер. С. В. Суслов. – Миколаїв : НУК, 2020. – 79 с.

Ключові слова

діагностика двигунів, моделі якості, покращення якісних характеристик, двигун, якість, програмне забезпечення діагностики, 121 “Інженерія програмного забезпечення“

Бібліографічний опис