Маркетинг сфери туризму та гостинності: інноваційні підходи

dc.contributor.authorУгоднікова, Олена Ігорівна
dc.contributor.authorUhodnikova, Olena І.
dc.date.accessioned2023-02-14T09:30:28Z
dc.date.available2023-02-14T09:30:28Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionУгоднікова, О. І. Маркетинг сфери туризму та гостинності: інноваційні підходи = Tourism and hospitality marketing: innovative approaches / О. І. Угоднікова // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2022. – № 1 (16). – С. 63–69.uk_UA
dc.description.abstractЗастосування інноваційних технологій маркетингових комунікацій у сфері туризму, готельному та ресторанному господарстві, при реалізації напряму круїзних подорожей є необхідним процесом для кожного закладу. Метою дослідження є розробка механізмів практичного впровадження шляхів реалізації ефективних маркетингових систем у сфері обслуговування в умовах викликів зовнішнього середовища. Майже всі сфери бізнесу, включаючи готельно-ресторанну індустрію взяли напрям на розвиток клієнторієнтованості та індивідуальний підхід до кожного клієнта, що за останні п’ять років сприймається, як норма та піднімає рівень клієнтського досвіду споживача. У статті використовуються методи аналізу, порівняльного аналізу, синтезу та моделювання практичних проекцій реалізації запропонованих інноваційних підходів до побудови систем маркетингу в умовах зовнішніх викликів для підприємств сфери обслуговування та круїзних суден. У статті визначено причини, які є основними для підтримки того ж рівня економічного розвитку працюючих закладів та можливості відкриття нових закладів в умовах військових дій. Одним із елементів цифровізації процесів надання послуг, що аналізується у статті, є маркетинговий контент. Механізми застосування маркетингового контенту і матеріалів, створених для покупців та оптимізованих на базі їх думки, аналізуються у дослідженні. Аналіз дослідження трендів готельно-ресторанної індустрії, круїзних подорожей на цифровому ринку дозволяють узагальнити, як використовуються можливості соціальних мереж і способи роботи з їх адресатами. Опрацьовано питання ведення сторінок туристичних підприємств, готелів і ресторанів, пропозицій круїзних лайнерів у соціальних мережах, що підпорядковується деяким стандартним правилам, описаним у статті. Головна особливість соціальних мереж полягає в тому, що коли сторінка стає популярною, то управління нею не вимагає додаткових вкладень і зусиль, що визначає актуальність запропонованих механізмів. Визначено, що Інтернет-маркетинг повинен відповідати на всі запитання та коментарі (позитивні та негативні), фахівці повинні брати участь в обговореннях, запитувати відгуки та надавати зворотній зв’язок. Отже, можливості маркетингових механізмів цифрового формату дозволяють підвищити ефективність та результативність діяльності туристичного підприємства та закладів готельно-ресторанної індустрії, в тому числі при наданні послуги на круїзних лайнерах.uk_UA
dc.description.abstract1The application of innovative technologies of marketing communications in the field of tourism, hotel and restaurant business, when implementing the direction of cruise travel is a necessary process for every institution. The purpose of the study is to develop mechanisms for the practical implementation of ways to implement effective marketing systems in the field of service in the conditions of challenges of the external environment. Almost all areas of business, including the hotel and restaurant industry, have taken the direction of developing client orientation and an individual approach to each client, which over the past five years has been perceived as the norm and raises the level of the consumer’s client experience. The article uses the methods of analysis, comparative analysis, synthesis and modeling of practical projections of implementation of the proposed innovative approaches to building marketing systems in the conditions of external challenges for enterprises in the field of service and cruise ships. The article identifies the main reasons for maintaining the same level of economic development of working establishments and the possibility of opening new establishments in the conditions of military operations. One of the elements of digitalization of service provision processes analyzed in the article is marketing content. Mechanisms of using marketing content and materials created for buyers and optimized based on their opinion are analyzed in the study. Analysis of research trends in the hotel and restaurant industry, cruise travel on the digital market allows us to generalize how the possibilities of social networks are used and ways of working with their recipients. The issue of maintaining the pages of tourist enterprises, hotels and restaurants, offers of cruise liners in social networks, which is subject to some standard rules described in the article, has been worked out. The main feature of social networks is that when a page becomes popular, its management does not require additional investments and efforts, which determines the relevance of the proposed mechanisms. It is determined that Internet marketing should respond to all questions and comments (positive and negative), professionals should participate in discussions, ask for feedback and provide feedback. Therefore, the possibilities of marketing mechanisms of the digital format allow to increase the efficiency and effectiveness of the activity of the tourist enterprise and establishments of the hotel and restaurant industry, including when providing services on cruise liners.uk_UA
dc.identifier.govdocDOI https://doi.org/10.15589/smi2022.1(16).07
dc.identifier.issn2409-3858 (Print)
dc.identifier.issn2519-1845 (Online)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6520
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries005.521: 658.5uk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectсфера гостинностіuk_UA
dc.subjectтуризмuk_UA
dc.subjectмаркетингові комунікаціїuk_UA
dc.subjectкруїзні лайнериuk_UA
dc.subjectmarketinguk_UA
dc.subjecthospitalityuk_UA
dc.subjecttourismuk_UA
dc.subjectmarketing communicationsuk_UA
dc.subjectcruise linersuk_UA
dc.titleМаркетинг сфери туризму та гостинності: інноваційні підходиuk_UA
dc.title1Tourism and hospitality marketing: innovative approachesuk_UA
dc.title22022
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Uhodnikova.pdf
Розмір:
3.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання