Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Іртищева, І. О.
Тубальцева, Н. П.
Гришина, Н. В.
Крамаренко, І. С.
Сергійчук, С. І.
Irtyshcheva, I.
Tubaltseva, N.
Hryshyna, N.
Kramarenko, I.
Sergiychuk, S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою статті є обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку системи управління як вагомого чинника активізації малого підприємництва, використовуючи раціонально функції планування та підвищення компетенцій персоналу підприємств. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва в Україні показав на негативні тенденції за досліджуваний період кількість суб'єктів господарювання та кількість зайнятих працівників значно скоротилася. Однак спостерігаємо позитивну динаміку щодо збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами при цьому вони майже на 23 % збиткові. Таку тенденцію спостерігаємо за рахунок неправильно вибраного підходу до управління, невикористовування в достатній мірі функцій менеджменту та некомпетентності керівників малих підприємств. Для функціонування в умовах дестабілізації економіки та ринкової невизначеності малим підприємствам необхідно шукати нові підходи до управління, використовуючи свій та іноземний досвід. Основна частина керівництва малого бізнесу спирається на розглянуті етапи стратегічного планування безсистемно, епізодично, ігноруючи необхідність їх використання. Використання планування, опис власних цілей і їх відстеження в режимі онлайн дозволить створити найбільш сприятливі умови для зростання компанії, її зміцнення на ринку і ефективного розподілу наявних усередині організації ресурсів. Український менеджмент не має системних знань у сфері компетентнісного підходу в управлінні малим підприємництвом і, як наслідок, слабо орієнтується в процесі та інструментах підвищення компетенції, індивідуально не заохочує грамотних фахівців, що також негативно відбивається на продуктивності праці і на конкурентоспроможності підприємства. Така ситуація потребує підвищення вимог до управління трудовими ресурсами враховуючи компетентності співробітників. Запропонований перелік компетенцій можна використовувати для планування подальшого розвитку співробітника в інтересах підприємства. Підвищення компетентнісного рівня управлінського персоналу, обґрунтованого напряму стратегічного розвитку, визначення сильних і слабких сторін, потенційних можливостей і загроз, а також відстеження ситуації в режимі реального часу дозволить створити найбільш сприятливі умови для зростання підприємств малого бізнесу та їх зміцнення на ринку.

Опис

Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління = Economic development on the basis of activation of small business: historical processes and management tasks / І. О. Іртищева, Н. П. Тубальцева, Н. В. Гришина, І. С. Крамаренко, С. І. Сергійчук // Економіка та держава. – 2020. – № 5. С. – 75–80.

Ключові слова

функції й завдання управління, стратегічне планування, показники компетентності, еномічний розвиток, мале підприємство, management functions and tasks, strategic planning, competence indicators, economic development, small business

Бібліографічний опис