Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми, виготовленого намотуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Присташ, С. Ф.
Prystash, S. F.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Присташ С. Ф. Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми, виготовленого намотуванням. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Отримано математичну модель, яка, на відміну від існуючих моделей, враховує змінну товщину оболонки в результаті використання намотування та рекомендації класифікаційного товариства Bureau Veritas щодо оцінки пружних характеристик композиційного матеріалу за властивостями його компонентів. За допомогою отриманої математичної моделі удосконалено метод розрахунку напружено-деформованого стану і оцінки міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми при гідростатичному стисканні, що дало змогу врахувати конструктивно-технологічні фактори виготовлення із полімерних композиційних матеріалів способом намотування волокном (або стрічкою). Розроблено методику розрахунку напружено-деформованого стану міцного корпусу підводного апарату тороїдальної форми при гідростатичному стисканні з урахуванням конструктивно-технологічних факторів виготовлення його способом намотування волокном із ПКМ. Сформульовано практичні рекомендації щодо проектування тороїдальних міцних корпусів із ПКМ, зокрема із склопластика та вуглепластика, які задовольняють вимогам технологічності та критерію мінімуму маси.

Опис

Присташ, С. Ф. Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми, виготовленого намотуванням = Improvement of the method of calculating the strength of the pressure hull of an underwater vehicle of toroidal shape, made by winding : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / С. Ф. Присташ ; наук. кер. Є. Т. Бурдун ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 27 с.

Ключові слова

тороїдальний міцний корпус, напружено-деформований стан, гідростатичний тиск, склопластик, вуглепластик, намотування, toroidal pressure hull, stressed-deformed state, hydrostatic pressure, fiberglass, carbon fiber, winding

Бібліографічний опис

Зібрання