Перспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-01-12

Автори

Єфименко, Н. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми. На сучасному етапі світова та вітчизняна фінансові системи характеризуються суттєвим дисбалансом економічних процесів, який супроводжується низькою ліквідністю цінних паперів, підвищеним ризиком інвестицій, дефіцитом боргового фінансування та волатильністю біржових ринків. Банківські установи, небанківські фінансово-кредитні інститути, великі корпоративні структури та фондові ринки шукають принципово нові фінансові інструменти, які забезпечували підвищенні вимоги щодо дохідності, ліквідності, управління ризиками та структурування грошових потоків. Вирішенню означених проблем сприяє використання фінансового інжинірингу, який є домінуючим напрямом модернізації глобальних фінансових ринків. Питаннями розробки нетрадиційних методів корпоративного та банківського фінансування, які в подальшому систематизувались у самостійний напрям – фінансовий інжиніринг, займались українські та зарубіжні науковці. Проте, економічна сутність фінансового інжинірингу, дієвість його інструментів та методів, визначення сфер застосування є недостатньо теоретично обґрунтованими. Метою кваліфікаційної роботи. Метою дослідження є вивчення сутності застосування міжнародних інструментів фінансового інжинірингу та пошук практичних шляхів мінімізації фінансових ризиків за допомогою інструментів фінансового інжинірингу. В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: - визначити сутність міжнародного фінансового інжинірингу; - розглянути особливості виникнення та поширення міжнародного фінансового інжинірингу на світових фінансових ринках; - охарактеризувати інструменти міжнародного фінансового інжинірингу; - проаналізувати обсяги, структуру та динаміку світового ринку фондових деривативів; - оцінити показники світового ринку позабіржових деривативів; - проаналізувати застосування екзотичних інноваційних фінансових інструментів; - охарактеризувати сучасні тенденції функціонування ринку деривативів в Україні; - запропонувати шляхи оптимізації та можливості застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності міжнародного фінансового інжинірингу в Україні. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу та їх роль в розвитку ринку деривативів. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження: методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, порівняльних та експертних оцінок, а також методи логічного, системно- структурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного та структурного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Наукова новизна. Новизна отриманих результатів полягає у виявленні шляхів оптимізації використання інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження є актуальними для створення належних і достатніх умов для функціонування ринку деривативів в України, і можуть бути використані при розв’язанні проблем застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу для хеджування валютних ризиків. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської роботи обговорювались на Всеукраїнських наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної4 економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст №12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Обсяг роботи становить 101 стор. тексту, який містить 9 таблиць і 16 рисунків. Список використаної літератури налічує 107 найменувань.

Опис

Єфименко, Н. В. Перспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингу : магістерська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Н. В. Єфименко ; наук. кер. А. І. Зінченко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 101 с.

Ключові слова

фінансовий ринок, фінансові інструменти, деривативи, похідні цінні папери, фінансовий інжиніринг, хеджування, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", financial market, financial instruments, derivatives, derivative securities, financial engineering, hedging

Бібліографічний опис