Перспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингу

dc.contributor.advisorЗінченко А. І.uk_UA
dc.contributor.authorЄфименко, Н. В.
dc.date.accessioned2023-01-12T11:07:08Z
dc.date.available2023-01-12T11:07:08Z
dc.date.issued2023-01-12
dc.descriptionЄфименко, Н. В. Перспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингу : магістерська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Н. В. Єфименко ; наук. кер. А. І. Зінченко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 101 с.uk_UA
dc.description.abstractАктуальність теми. На сучасному етапі світова та вітчизняна фінансові системи характеризуються суттєвим дисбалансом економічних процесів, який супроводжується низькою ліквідністю цінних паперів, підвищеним ризиком інвестицій, дефіцитом боргового фінансування та волатильністю біржових ринків. Банківські установи, небанківські фінансово-кредитні інститути, великі корпоративні структури та фондові ринки шукають принципово нові фінансові інструменти, які забезпечували підвищенні вимоги щодо дохідності, ліквідності, управління ризиками та структурування грошових потоків. Вирішенню означених проблем сприяє використання фінансового інжинірингу, який є домінуючим напрямом модернізації глобальних фінансових ринків. Питаннями розробки нетрадиційних методів корпоративного та банківського фінансування, які в подальшому систематизувались у самостійний напрям – фінансовий інжиніринг, займались українські та зарубіжні науковці. Проте, економічна сутність фінансового інжинірингу, дієвість його інструментів та методів, визначення сфер застосування є недостатньо теоретично обґрунтованими. Метою кваліфікаційної роботи. Метою дослідження є вивчення сутності застосування міжнародних інструментів фінансового інжинірингу та пошук практичних шляхів мінімізації фінансових ризиків за допомогою інструментів фінансового інжинірингу. В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: - визначити сутність міжнародного фінансового інжинірингу; - розглянути особливості виникнення та поширення міжнародного фінансового інжинірингу на світових фінансових ринках; - охарактеризувати інструменти міжнародного фінансового інжинірингу; - проаналізувати обсяги, структуру та динаміку світового ринку фондових деривативів; - оцінити показники світового ринку позабіржових деривативів; - проаналізувати застосування екзотичних інноваційних фінансових інструментів; - охарактеризувати сучасні тенденції функціонування ринку деривативів в Україні; - запропонувати шляхи оптимізації та можливості застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності міжнародного фінансового інжинірингу в Україні. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу та їх роль в розвитку ринку деривативів. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження: методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, порівняльних та експертних оцінок, а також методи логічного, системно- структурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного та структурного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Наукова новизна. Новизна отриманих результатів полягає у виявленні шляхів оптимізації використання інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження є актуальними для створення належних і достатніх умов для функціонування ринку деривативів в України, і можуть бути використані при розв’язанні проблем застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу для хеджування валютних ризиків. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської роботи обговорювались на Всеукраїнських наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної4 економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст №12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Обсяг роботи становить 101 стор. тексту, який містить 9 таблиць і 16 рисунків. Список використаної літератури налічує 107 найменувань.uk_UA
dc.description.abstract1Actuality of theme. At the current stage, the world and domestic financial systems are characterized by a significant imbalance of economic processes, which is accompanied by low liquidity of securities, increased risk of investments, deficit of debt financing and volatility of stock markets. Banking institutions, non-banking financial and credit institutions, large corporate structures and stock markets are looking for fundamentally new financial instruments that provide increased requirements for profitability, liquidity, risk management and cash flow structuring. Solving these problems is facilitated by the use of financial engineering, which is the dominant direction of modernization of global financial markets. Ukrainian and foreign scientists dealt with the development of non-traditional methods of corporate and bank financing, which were later systematized in an independent direction - financial engineering. However, the economic essence of financial engineering, the effectiveness of its tools and methods, and the definition of application areas are insufficiently grounded in theory. The purpose of the qualification work. The purpose of the research is to study the essence of the application of international financial engineering tools and search for practical ways to minimize financial risks using financial engineering tools. During the work, the following tasks were set and solved: - to determine the essence of international financial engineering; - to consider the peculiarities of the emergence and spread of international financial engineering in world financial markets; - describe the tools of international financial engineering; - to analyze the volumes, structure and dynamics of the world market of stock derivatives; - evaluate the indicators of the world market of over-the-counter derivatives; - analyze the application of exotic innovative financial instruments; - to describe the current trends in the functioning of the derivatives market in Ukraine;6 - to propose ways of optimization and the possibility of applying the tools of international financial engineering in the domestic financial market. The object of the study is the process of increasing the efficiency of international financial engineering in Ukraine. The subject of the study is the theoretical, scientific-methodical and practical aspects of the application of international financial engineering tools and their role in the development of the derivatives market. Research methods. Both general scientific and special methodological studies were used: methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, abstractlogical, economic-mathematical modeling, comparative and expert evaluations, as well as methods of logical, system-structural analysis of economic processes and connections, statistical, comparative, factorial and structural, sectoral-industry and dialectical approaches Scientific novelty. The novelty of the obtained results lies in the identification of ways to optimize the use of international financial engineering tools on the domestic financial market. Practical significance of the obtained results. The results of the research are relevant for creating proper and sufficient conditions for the functioning of the derivatives market in Ukraine, and can be used in solving the problems of applying international financial engineering tools for hedging currency risks. Approbation of the results of the master's thesis and publication. The main provisions of the master's thesis were discussed at the Ukrainian scientific economic lectures "Ensuring sustainable development of the national economy" (Mykolaiv, December 1-2, 2022), and were also published in the Economist #12, 2022. Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of used literature. The volume of the work is 101 pages. text, which contains 9 tables and 16 figures. The list of used literature includes 107 titles.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6443
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectфінансовий ринокuk_UA
dc.subjectфінансові інструментиuk_UA
dc.subjectдеривативиuk_UA
dc.subjectпохідні цінні папериuk_UA
dc.subjectфінансовий інжинірингuk_UA
dc.subjectхеджуванняuk_UA
dc.subject072 "Фінанси, банківська справа та страхування"uk_UA
dc.subjectfinancial marketuk_UA
dc.subjectfinancial instrumentsuk_UA
dc.subjectderivativesuk_UA
dc.subjectderivative securitiesuk_UA
dc.subjectfinancial engineeringuk_UA
dc.subjecthedginguk_UA
dc.titleПерспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингуuk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Yefymenko_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
1.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: