Регіональні аспекти розвитку футболу в Миколаєві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Співак, В. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Футбол, як органічна складова фізичної культури і спорту, є частиною культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки, люди з інвалідністю та з обмеженими можливостями. Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування регіональних аспектів розвитку футболу в Миколаєві та розробка стратегії його пoдальшoго удосконалення. У прoцeсi викoнання магiстeрськoї рoбoти були викoристанi наступнi мeтoди дoслiджeння: теоретичні, аналіз документів, історичний метод, системний аналіз, анкетування, педагогічне спостереження. Здiйсненено аналіз наукoвoмeтoдичнoї лiтeратури з метою визначення історичних етапів розвитку футболу в Миколаєві. Досліджено регіональні аспекти залучення населення до занять футболом в Миколаєві. Розроблено та здійснено моніторинг. Визначено стан та перспективи розвитку футболу в Миколаєві. Для дослідження стану та перспектив розвитку футболу у м. Миколаєв було проведено анкетування тренерів та спортсменів СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу. Загальна кількість 30 респондентів. Серед них: тренерів 10 осіб і спортсменів 20 осіб. Результати дослідження показали, що існуюча ситуація з миколаївським футболом потребує розробки Стратегії розвитку футболу в Миколаєві і пошуку шляхів її реалізації у тісній співпраці влади, органів місцевого самоврядування, спортивних організацій і громадськості. Тому було обґрунтувано та розроблено стратегію розвитку футболу в Миколаєві.

Опис

Співак, В. В. Регіональні аспекти розвитку футболу в Миколаєві : магістерська робота ; спец. 017 “Фізична культура і спорт“ / В. В. Співак ; наук. кер. О. О. Адаменко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 67 с.

Ключові слова

розвиток футболу, регіональні аспекти, результати дослідження, стратегія розвитку, 017 “Фізична культура і спорт“, football development, regional aspects, research results, development strategy

Бібліографічний опис