Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region

dc.contributor.authorMihai, N. B.
dc.contributor.authorМігай, Н. Б.
dc.contributor.authorМигай, Н. Б.
dc.date.accessioned2022-10-24T11:00:56Z
dc.date.available2022-10-24T11:00:56Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionMihai N. B. Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region = Підходи до формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні // Проблеми економіки. – № 3 (37). – 2018. – С. 63–68.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено розробці теоретико-методологічних основ формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні. Вказано, що особливої актуальності сьогодні набуває формування зазначеного механізму через кризові тенденції в розвитку економіки України, диспропорційність стану регіонів і складність функціонування ринкового середовища. Розроблено концептуальну схему механізму управління інноваційними процесами в регіоні та визначено його як єдину систему, взаємопов’язану сукупність організаційних, технічних, фінансових, економічних форм, методів і засобів впливу на інноваційні процеси, які застосовуються на різних рівнях управління з метою досягнення стабілізації та нарощування темпів регіонального розвитку та конкурентоспроможності. Розглянуто можливість застосування різних підходів до формування механізму управління інноваційними процесами, а саме: системного, диференційованого, програмно-цільового,проектного, логістичного, кластерного, ситуаційного та процесного. Обґрунтовано складові забезпечення реалізації механізму. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки, що формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні можливе за умови фінансової та організаційної підтримки державою регіональних ініціатив.uk_UA
dc.description.abstract1he article considers the development of the theoretical and methodological bases to form a mechanism for managing innovation processes in a region. It is indicated that the formation of this mechanism through crisis tendencies in the development of the economy of Ukraine, the disproportion in the state of regions and the complexity of the functioning of the market environment are acquiring special relevance today. A conceptual scheme of the mechanism for managing innovation processes in a region is developed and defined as a single system, an interconnected set of organizational, technical, financial, economic forms, methods, and means of influencing innovation processes that are used at different levels of government in order to achieve stabilization and increase the pace of development and competitiveness of regions. The possibility for applying various approaches to the formation of a mechanism for managing innovation processes, namely: system, differentiated, program- and goal-oriented, project, logistic, cluster, situational, and process one, is considered.uk_UA
dc.description.abstract2Cтатья посвящена разработке теоретико-методологических основ формирования механизма управления инновационными процессами в регионе. Указано, что особую актуальность сегодня приобретает формирование указанного механизма через кризисные тенденции в развитии экономики Украины, диспропорциональность состояния регионов и сложность функционирования рыночной среды. Разработана концептуальная схема механизма управления инновационными процессами в регионе, и он определен как единая система, взаимосвязанная совокупность организационных, технических, финансовых, экономических форм, методов и средств воздействия на инновационные процессы, которые применяются на разных уровнях управления с целью достижения стабилизации и наращивания темпов регионального развития и конкурентоспособности. Рассмотрена возможность применения различных подходов к формированию механизма управления инновационными процессами, а именно: системного, дифференцированного, программно-целевого, проектного, логистического, кластерного, ситуационного и процессного. Обоснованы составляющие обеспечения реализации механизма. По результатам проведенного исследования сделаны выводы, что формирование механизма управления инновационными процессами в регионе возможно при условии финансовой и организационной поддержки государством региональных инициатив.uk_UA
dc.identifier.issn2222-0712 (Print)
dc.identifier.issn2311-1186 (Online)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6330
dc.language.isoenuk_UA
dc.relation.ispartofseries330.341.1uk_UA
dc.subjectinnovation processuk_UA
dc.subjectregionuk_UA
dc.subjectmanagement approachuk_UA
dc.subjectmechanism for managing innovation processes in a regionuk_UA
dc.subjectінноваційний процесuk_UA
dc.subjectрегіонuk_UA
dc.subjectпідхід до управлінняuk_UA
dc.subjectмеханізм управління інноваційними процесами в регіоніuk_UA
dc.subjectинновационный процессuk_UA
dc.subjectрегионuk_UA
dc.subjectподход к управлениюuk_UA
dc.subjectмеханизм управления инновационными процессами в регионеuk_UA
dc.titleApproaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Regionuk_UA
dc.title1Підходи до формування механізму управління інноваційними процесами в регіоніuk_UA
dc.title22018
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Mihai N.B. problems-of-economy-2018-3_0-pages-63_68.pdf
Розмір:
445.67 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання