Удосконалення математичної моделі для оцінювання розміру програмних проектів, що створені мовою Python, та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Птичкін, Владислав Віталійович
Ptychkin, Vladislav Vitaliovich

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 138 стор., 17 табл., 25 рис., 15 вик. джер., 5 додатків. Актуальність теми. Ефективна математична модель для оцінки розміру програмних проектів є важливою проблемою для розробки програмного забезпечення, тому що під час розробки програмного забезпечення, важливим є процес проектування і планування, для виявлення необхідного простору, виділеного на розроблене програмне забезпечення. Мета і завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання розміру програмних проектів створених мовою Python та розробка програмного забезпечення для її реалізації. Завдання дослідження. Удосконалити математичну модель для оцінювання розміру програмних проектів створених мовою Python. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру програмних проектів. Предмет дослідження. Предметом дослідження є математична модель для оцінювання розміру програмних проектів, написаних мовою Python. Методи дослідження. Методами дослідження є методи для знаходження важелів математичної моделі через метод найменших квадратів, пошук викидів через видалені залишки та зворотне логарифмічне перетворення. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено математичну модель для оцінювання розміру програмних проектів створених мовою Python, за рахунок приведення лінійної регресії до степеневої регресії через зворотне логарифмічне перетворення та знаходження викидів, що дозволить поліпшити коефіцієнт детермінації, середню величину відносної похибки та рівень прогнозування. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання розміру програмних проектів створених мовою Python. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Опис

Птичкін, В. В. Удосконалення математичної моделі для оцінювання розміру програмних проектів, що створені мовою Python, та розробка програмного забезпечення для її реалізації = Improving the mathematical model for the size estimation of Python-based software projects and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / В. В. Птичкін ; наук. кер. І. В. Устенко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 141 с.

Ключові слова

удосконалення математичної моделі, нелінійна регресійна модель, зворотнє перетворення, оцінювання розміру програмних проектів, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, improvement of mathematical model, nonlinear regression model, inverse transformation, estimation of size of software projects

Бібліографічний опис