Перспективи поглиблення та розвитку економічних відносин між Україною і Японією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження. Становлення України як незалежної держави визначило її зовнішні орієнтири в світовому суспільстві. Невід’ємною складовою в економічній діяльності стала міжнародна співпраця в умовах стрімкого глобального розвитку економік. Вона сприяє економічному зростанню всіх учасників процесу взаємодії, підвищує міжнародну конкурентність країн та розширяє їх потенційні можливості. Україна, як держава з багатими природничими ресурсами, вдалим географічним розташуванням, значним науковим та інтелектуальним потенціалом, викликає великий інтерес до співпраці, зокрема Японії. Формування надійних і довготривалих економічних відносин з країною-лідером світового масштабу забезпечить Україні нові перспективи в промисловості та сільському господарстві, науково-технічній та інноваційній діяльності, енергетиці та в сфері інформаційних технологій. Наслідками продуктивної співпраці з японською стороною стануть економічне зростання країни, диверсифікація внутрішньої й зовнішньої діяльності та покращення добробуту українських громадян. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності України, перспективи розвитку її економічних відносин з Японією вивчали такі науковці як В. Алексєєва, Я.С. Болтівець, О. Гетьманчук, В.В. Козик, О.В. Кравченко, М. Кулінич, К.М. Куркова, Т. Лахматюк, О.В. Іпатюк, І.П. Мандрик, З.В. Мокринська, А.В. Мошко та інші. Дослідженню питань підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів присвятили свої роботи М.М. Єрмошенко, В.П. Карасьов, Л.П. Клименко, І.М. Крейдич, О.В. Кузенко, Є. Солонина, А.П. Трофимчук, Ю.О. Швець, О.М. Ястремська та багато інших вітчизняних вчених. Питанням правового регулювання економічних відносин між Україною та Японією цікавиться досить велике коло науковців та практиків з міжнародного права та зовнішньоекономічних відносин. М. Бєлєсков, В. Будкіна, А. Гетьманчук, Г. Голубова, А. Гриценко, Ю. Костенко, Д. Кітаде, М. Кулінич, О. Іпатюк, І. Мандрик, А. Мошко, Т. Лахманюк, О. Резнікова, С. 5 Солодкий, В. Удовік, О. Ханова та інші в своїх працях розглядають основні аспекти двосторонньої співпраці, їх переваги, існуючі недоліки та перспективи розвитку. Однак, через динамічність процесу розвитку українсько-японських відносин, появу нових чинників та тенденцій розвитку економіки країн та форс мажорні обставини, які склалися в Україні, виникає необхідність у подальших пошуків перспективних шляхів поглиблення та розвитку економічних відносин між нашою країною та Японією, що і обумовило вибір теми дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження нових перспектив поглиблення та подальшого розвитку економічних відносин між Україною і Японією. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – описати основні риси економічної системи Японії та її місце в господарстві світу; – проаналізувати етапи еволюції українсько-японських економічних відносин; – встановити правове підґрунтя економічних відносин між Україною та Японією; – дослідити основні тренди розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами Японії та України на сучасному етапі; – вивчити особливості розвитку економічних відносин між Україною і Японією на сучасному етапі; – оцінити інвестиційну активність Японії в Україні; – описати перспективи економічних відносин Україна-Японія; – намітити напрямки підвищення інвестиційної привабливості України для Японії; – обґрунтувати створення між Японією та Україною зони вільної торгівлі. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є економічні відносини між Україною і Японією. Предметом дослідження є нові перспективи розвитку економічних відносини між Україною і Японією. 6 Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців; законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти щодо регулювання економічних відносин між Україною та Японією, статистична звітність Статистичного бюро Японії, Державної служби статистики України, посольства України в Японії, посольства Японії в Україні, Державної митної служби України; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій і дослідницьких агенцій: Міжнародного валютного фонду, Світового банку, публікації вітчизняних та японських видань. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про стан та тенденції розвитку економічних відносин між Україною та Японією в довоєнний і воєнний час, сильні та слабкі сторони сторін, напрямки перспективного його продовження і внеску Японії в повоєнне відновлення економіки України. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: Желєзна Людмила Перспективи зовнішньоекономічних відносин між Україною і Японією. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 267- 270. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 87 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 77 сторінках. Робота містить 7 таблиць, 29 рисунки. Список використаних джерел налічує 77 найменувань на 7 сторінках.

Опис

Желєзна, Л. В. Перспективи поглиблення та розвитку економічних відносин між Україною і Японією = Prospects for deepening and developing economic relations between Ukraine and Japan : магістерська робота ; спец. 051 ''Економіка'' / Л. В. Желєзна ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 87 с.

Ключові слова

зовнішня торгівля, експорт, імпорт, товар, інвестиції, динаміка, структура, відносини, співпраця, Японія, зона вільної торгівлі, інвестиційна привабливість, 051 ''Економіка'', foreign trade, export, import, commodity, investment, dynamics, structure, relations, cooperation, Japan, free trade zone, investment attractiveness

Бібліографічний опис