Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Казимиренко, Ю. О.
Kazymyrenko, Yuliia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота ''Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці'' за спеціальністю 124 ‒ системний аналіз. Робота присвячена вирішенню важливого науково-прикладного завдання управління вантажними операціями на припортових залізницях на підставі нового системно-аналітичного підходу з розробкою нового інформаційного забезпечення. Мета роботи ‒ за допомогою методів системного аналізу дослідити процеси функціонування транспортно-технологічних систем припортових залізниць і розробити інформаційне забезпечення завантаження суден. Наукова новизна виконаних досліджень полягати у наступному: • вперше для припортових залізниць застосовано синергетичний підхід до організації вантажних операцій, за допомогою якого визначено організаційні, економічні та експлуатаційні складові функціонування транспортно-технологічних систем як складних технічних систем • удосконалено підхід до управління вантажними операціями на припортових залізницях, який за рахунок розробки нової інформаційної системи дає змогу формувати завантаженість суден за принципами ефективного розміщення вантажів та скорочення терміну простою транспорту. Практичне значення роботи полягатиме у ситуаційному аналізі організаційно-технічних рішень з інформаційного забезпечення та розробці програми заходів щодо їх усунення. Результати роботи можуть бути застосовані у сучасній практиці стивідорних та логістичних компаній. Методи досліджень: синергетичний підхід, теорія складних систем, графічний метод інтерпретації причинно-наслідкових зав’язків, метод аналізу ієрархій, технології проєктування баз даних. Апробація роботи: результати були представлені на трьох Міжнародних науково-технічних конференціях і викладені у науковій статті. Робота написана на 119 сторінках машинописного тексту, містить 22 рисунка, 23 таблиці, 1 додаток і список використаних джерел з 31 найменування.

Опис

Казимиренко, Ю. О. Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці = System and analytical investigation of freight operations on the port railway : магістерська робота ; спец. 124 ''Системний аналіз'' / Ю. О. Казимиренко ; наук. кер. І. Л. Міхелєв. – Миколаїв : НУК, 2020. – 120 с.

Ключові слова

транспортно-технологічні системи, складні технічні системи, інформаційна система, системно-аналітичне дослідження, синергетичний підхід, припортова залізниця, вантажні операції, 124 ''Системний аналіз'', transport and technological systems, complex technical systems, information system, system and analytical research, synergetic approach, port railway, freight operations

Бібліографічний опис