Аналіз тенденцій та чинників розвитку міжнародного ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Баненкова, Д. К.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми. У сучасному світі однією з основних рушійних сил економічного розвитку виступає міжнародна торгівля, яка є сферою міжнародних економічних відносин і являє собою сукупність зовнішньої торгівлі товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці всіх країн світу. Сьогодні вона становить 80 % усіх міжнародних відносин. Ринок цінних паперів відіграє важливу роль у розвитку світової торгівлі. За допомогою цінних паперів компанії можуть займатися залученням грошей для розвитку свого бізнесу або продавати свою частку в ньому в обмін на залучення додаткового капіталу. Також компанії можуть продавати свою продукцію за допомогою опціонів і ф'ючерсів, обмінювати валюту і проводити міжнародні розрахунки. Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. Прискорення глобалізаційних процесів, які стають характерною ознакою сучасності, потребує дослідження особливостей входження національних ринків у міжнародний інвестиційний простір. В умовах глобалізації до найвпливовіших тенденцій, що сприяють активізації процесу формування світового фондового ринку і розширенню його простору, відносять посилення взаємодії і взаємозалежності між національними та іноземними ринковими сегментами, підвищення ролі міжнародних фондових бірж, ринкову трансформацію однієї валюти в іншу та ін. За останні два десятиліття на світовому фінансовому ринку загалом і на міжнародному ринку цінних паперів зокрема, відбулися значні структурні зрушення, які докорінно змінили умови та особливості їх функціонування. Провідну роль на міжнародному ринку акцій відіграють розвинуті країни, національні фондові ринки яких належать до так званих зрілих ринків (mature markets). Найбільшого поширення позабіржовий ринок отримав у США, де переважна більшість торгових угод з державними цінними паперами виробляється через комп'ютерні мережі, без посередництва біржі. Протягом останніх десяти років щорічний обсяг міжнародних емісій цінних паперів зріс понад шість разів. Через концентрацію глобальної пропозиції капіталу міжнародний ринок цінних паперів останніми роками посів провідне місце серед основних сегментів світового фінансового ринку. Завдяки стрімким перетворенням, що спостерігаються на ринку цінних паперів, він почав відігравати й роль головного структуроутворюючого фактору розвитку світової фінансової системи. Ринок цінних паперів є невід’ємною частиною фінансового сектору економіки. Він є регулятором багатьох процесів у ринковій економіці, і перш за все накопичення та перерозподілу капіталу. Саме ринок цінних бумаг з відповідною йому системою фінансових інститутів представляє собою ту сферу, у якій формуються основні джерела економічного зростання, а також концентруються і розподіляються необхідні інвестиційні ресурси. Ринок цінних бумаг стає більш інтегрованим в міжнародну економіку. Обвал індексів на РЦП небезпечний для міжнародної торгівлі, так як викликає різке скорочення грошової маси і ліквідності в економіці і ускладнюється перерозподіл капіталу. Сучасна монетарна політика основних центральних банків, створена для збільшення ліквідності в системі і збільшення інвестиційної активності не дає необхідного результату. Низькі відсотки по кредиту, сприяють зростанню спекуляцій на ринку цінних паперів з метою швидкого збагачення, збільшують зростання державного боргу і підвищують ризик інфляції. Інвестиційні банки і пенсійні фонди грають в спекулятивні ігри на біржі, ставлячи під загрозу майбутнє людей і їх пенсійні накопичення, а легкі гроші створюють проблему перевиробництва, екологічні проблеми і не раціональний розподіл ресурсів в економіці. Подальше продовження фінансових вливань в економіку не призводить до зростання ВВП і економічного розвитку, а сприяє зростанню спекуляцій і торгівлі з великим кредитним плечем. Така політика посилює розрив у суспільстві між багатими і бідними, а також від цього страждають країни з економікою, що розвивається, які не можуть конкурувати у залученні іноземних інвестицій в свою країну. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення структури і сутності цінних паперів, організації та функціонування цінних паперів на ринку цінних паперів, методи його регулювання, а також вивчення впливу монетарної політики на РЦП, економічних індикаторів і тенденцій, що виконують роль барометра стану світової економіки в цілому. Об’єктом дослідження виступає міжнародний ринок цінних паперів. Предметом дослідження є проблеми і перспективи розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: розглянути сутність та структуру міжнародного ринку цінних паперів; пояснити механізм регулювання РЦП і операцій з цінними паперами; дослідити методи оцінки ефективності цінних паперів та їх інвестиційної привабливості; проаналізувати сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку акцій; дослідити біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів; проаналізувати вплив міжнародного ринку цінних паперів на глобальну економіку і міжнародну торгівлю; дослідити вплив монетизації на ріст спекуляцій на фондовому ринку; зробити аналіз історичного досвіду великої депресії, її наслідки та шляху відновлення економіки; оцінити економічні наслідки іпотечної кризи 2007 року, пандемії і державної політики США та їх вплив на ринок цінних паперів; показати шляхи подолання проблем спекуляційоного росту цін на ринку цінних паперів та забезпечення стабільного росту міжнародної торгівлі. У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: системний підхід; фінансово-економічний аналіз; графічний; метод порівняння, метод абстрагування, методи аналізу зв’язку, кореляційний аналіз та ін. Теоретичну и методологічну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених- економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань регулювання та аналізу ринку цінних паперів, а також статистичні данні з офіційних сайтів ФРС та ФІНРА. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел із 64 найменувань. Дана робота виконана на 80 сторінках, містить 6 таблиці, 33 рисунків та 2 додатки.

Опис

Баненкова, Д. К. Аналіз тенденцій та чинників розвитку міжнародного ринку цінних паперів : бакалаврська робота ; спец. 051 “Економіка“ / Д. К. Баненкова ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 85 с.

Ключові слова

ринок цінних паперів, інфляція, фінансово-економічна криза, спекуляції на РЦП, пастка ліквідності, економічна криза, монетарна політика, QE, QT, ринковий ризик, гіпотеза «фінансової крихкості», індекси ринку, первинне публічне розміщення акцій (IPO), акція, відсоткові ставки, грошова маса, 051 “Економіка“, securities market, inflation, financial and economic crisis, speculation on securities market, liquidity trap, economic crisis, monetary policy, QE, QT, market risk, hypothesis of "financial fragility", market indices, initial public offering (IPO), stocks, interest rates, money supply

Бібліографічний опис