Аналіз тенденцій та чинників розвитку міжнародного ринку цінних паперів

dc.contributor.advisorЄфімова Г. В.uk_UA
dc.contributor.authorБаненкова, Д. К.
dc.date.accessioned2021-09-10T11:01:09Z
dc.date.available2021-09-10T11:01:09Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionБаненкова, Д. К. Аналіз тенденцій та чинників розвитку міжнародного ринку цінних паперів : бакалаврська робота ; спец. 051 “Економіка“ / Д. К. Баненкова ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 85 с.uk_UA
dc.description.abstractАктуальність теми. У сучасному світі однією з основних рушійних сил економічного розвитку виступає міжнародна торгівля, яка є сферою міжнародних економічних відносин і являє собою сукупність зовнішньої торгівлі товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці всіх країн світу. Сьогодні вона становить 80 % усіх міжнародних відносин. Ринок цінних паперів відіграє важливу роль у розвитку світової торгівлі. За допомогою цінних паперів компанії можуть займатися залученням грошей для розвитку свого бізнесу або продавати свою частку в ньому в обмін на залучення додаткового капіталу. Також компанії можуть продавати свою продукцію за допомогою опціонів і ф'ючерсів, обмінювати валюту і проводити міжнародні розрахунки. Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. Прискорення глобалізаційних процесів, які стають характерною ознакою сучасності, потребує дослідження особливостей входження національних ринків у міжнародний інвестиційний простір. В умовах глобалізації до найвпливовіших тенденцій, що сприяють активізації процесу формування світового фондового ринку і розширенню його простору, відносять посилення взаємодії і взаємозалежності між національними та іноземними ринковими сегментами, підвищення ролі міжнародних фондових бірж, ринкову трансформацію однієї валюти в іншу та ін. За останні два десятиліття на світовому фінансовому ринку загалом і на міжнародному ринку цінних паперів зокрема, відбулися значні структурні зрушення, які докорінно змінили умови та особливості їх функціонування. Провідну роль на міжнародному ринку акцій відіграють розвинуті країни, національні фондові ринки яких належать до так званих зрілих ринків (mature markets). Найбільшого поширення позабіржовий ринок отримав у США, де переважна більшість торгових угод з державними цінними паперами виробляється через комп'ютерні мережі, без посередництва біржі. Протягом останніх десяти років щорічний обсяг міжнародних емісій цінних паперів зріс понад шість разів. Через концентрацію глобальної пропозиції капіталу міжнародний ринок цінних паперів останніми роками посів провідне місце серед основних сегментів світового фінансового ринку. Завдяки стрімким перетворенням, що спостерігаються на ринку цінних паперів, він почав відігравати й роль головного структуроутворюючого фактору розвитку світової фінансової системи. Ринок цінних паперів є невід’ємною частиною фінансового сектору економіки. Він є регулятором багатьох процесів у ринковій економіці, і перш за все накопичення та перерозподілу капіталу. Саме ринок цінних бумаг з відповідною йому системою фінансових інститутів представляє собою ту сферу, у якій формуються основні джерела економічного зростання, а також концентруються і розподіляються необхідні інвестиційні ресурси. Ринок цінних бумаг стає більш інтегрованим в міжнародну економіку. Обвал індексів на РЦП небезпечний для міжнародної торгівлі, так як викликає різке скорочення грошової маси і ліквідності в економіці і ускладнюється перерозподіл капіталу. Сучасна монетарна політика основних центральних банків, створена для збільшення ліквідності в системі і збільшення інвестиційної активності не дає необхідного результату. Низькі відсотки по кредиту, сприяють зростанню спекуляцій на ринку цінних паперів з метою швидкого збагачення, збільшують зростання державного боргу і підвищують ризик інфляції. Інвестиційні банки і пенсійні фонди грають в спекулятивні ігри на біржі, ставлячи під загрозу майбутнє людей і їх пенсійні накопичення, а легкі гроші створюють проблему перевиробництва, екологічні проблеми і не раціональний розподіл ресурсів в економіці. Подальше продовження фінансових вливань в економіку не призводить до зростання ВВП і економічного розвитку, а сприяє зростанню спекуляцій і торгівлі з великим кредитним плечем. Така політика посилює розрив у суспільстві між багатими і бідними, а також від цього страждають країни з економікою, що розвивається, які не можуть конкурувати у залученні іноземних інвестицій в свою країну. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення структури і сутності цінних паперів, організації та функціонування цінних паперів на ринку цінних паперів, методи його регулювання, а також вивчення впливу монетарної політики на РЦП, економічних індикаторів і тенденцій, що виконують роль барометра стану світової економіки в цілому. Об’єктом дослідження виступає міжнародний ринок цінних паперів. Предметом дослідження є проблеми і перспективи розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: розглянути сутність та структуру міжнародного ринку цінних паперів; пояснити механізм регулювання РЦП і операцій з цінними паперами; дослідити методи оцінки ефективності цінних паперів та їх інвестиційної привабливості; проаналізувати сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку акцій; дослідити біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів; проаналізувати вплив міжнародного ринку цінних паперів на глобальну економіку і міжнародну торгівлю; дослідити вплив монетизації на ріст спекуляцій на фондовому ринку; зробити аналіз історичного досвіду великої депресії, її наслідки та шляху відновлення економіки; оцінити економічні наслідки іпотечної кризи 2007 року, пандемії і державної політики США та їх вплив на ринок цінних паперів; показати шляхи подолання проблем спекуляційоного росту цін на ринку цінних паперів та забезпечення стабільного росту міжнародної торгівлі. У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: системний підхід; фінансово-економічний аналіз; графічний; метод порівняння, метод абстрагування, методи аналізу зв’язку, кореляційний аналіз та ін. Теоретичну и методологічну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених- економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань регулювання та аналізу ринку цінних паперів, а також статистичні данні з офіційних сайтів ФРС та ФІНРА. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел із 64 найменувань. Дана робота виконана на 80 сторінках, містить 6 таблиці, 33 рисунків та 2 додатки.uk_UA
dc.description.abstract1Relevance of the research topic. In the modern world, one of the main driving forces of economic development is international trade, which is a sphere of international economic relations and is a set of foreign trade in goods, services, intellectual products of all countries. Today it accounts for 80% of all international relations. The securities market plays an important role in the development of world trade. With the help of securities, companies can raise money to develop their business or sell their share on it in exchange for raising additional capital. Companies can also sell their products through options and futures, exchange currency and make international payments. The emergence and circulation of capital represented in securities is closely related to the functioning of the real assets market in which the purchase and sale of material resources takes place. Acceleration of globalization processes, which are becoming a characteristic feature of modern world, requires a study of the peculiarities of the entry of national markets into the international investment space. In the context of globalization, the most influential trends contributing to the formation of the global stock market and expanding its space include strengthening interaction and interdependence between national and foreign market segments, increasing the role of international stock exchanges, market transformation of one currency into another and others. Over the past two decades, the global financial market in general and the international securities market in particular have undergone significant structural changes that have radically changed the conditions and features of their operations. The leading role in the international stock market is played by developed countries, whose national stock markets belong to the so-called mature markets. The most common over-the-counter market is in the United States, where the vast majority of trade transactions with government securities are made through computer networks, without the mediation of the stock exchange. Over the past ten years, the annual volume of international securities issues has increased more than six times. Due to the concentration of global capital supply, the international securities market has in recent years taken a leading place among the main segments of the global financial market. Due to the rapid transformations observed in the securities market, it began to play the role of a major structural factor in the development of the global financial system. The securities market is an integral part of the financial sector of the economy. It is the regulator of many processes in a market economy, and above all the accumulation and redistribution of capital. It is the securities market with its corresponding system of financial institutions is the area in which the main sources of economic growth are formed, as well as the necessary investment resources are concentrated and distributed. The securities market is becoming more integrated into the international economy. The collapse of stock exchange indexes is dangerous for international trade, as it causes a sharp decline in money supply and liquidity in the economy and complicates the redistribution of capital. Modern monetary policy of major central banks, designed to increase liquidity in the system and increase investment activity does not give the desired result. Low interest rates on loans contribute to the growth of speculation in the securities market with the aim of rapid enrichment, increase the growth of public debt and increase the risk of inflation. Investment banks and pension funds are playing speculative games on the stock market, jeopardizing the future of people and their pension savings, easy money creates the problem of overproduction, environmental problems and the irrational allocation of resources in the economy. Further financial inflows into the economy do not lead to GDP growth and economic development, but contribute to the growth of speculation and trade with a large leverage. Such policies widen the gap in society, between rich and poor, and affect countries with developing economies that cannot compete to attract foreign investment to their country. The purpose of the qualification work is the study of the structure and nature of securities, the organization and functioning of securities in the securities market, methods of its regulation, as well as the study of the impact of monetary policy on RCP, economic indicators and trends that act as a barometer of the world economy as a whole. The object of study is the international securities market. The subject of research is a set of problems and prospects for the development of the international securities market. To achieve this goal, it is necessary to solve the following main tasks: consider the nature and structure of the international securities market; explain the mechanism of regulation of securities market and securities transactions; explore methods of assessing the effectiveness of securities and their investment attractiveness; to analyze current trends in the international stock market; to study the stock and over-the-counter securities market; analyze the impact of the international securities market on the global economy and international trade; to study the impact of monetization on the growth of speculation in the stock market; to analyze the historical experience of the Great Depression, its consequences and ways to restore the economy; assess the economic consequences of the 2007 mortgage crisis, the US pandemic and public policy and their impact on the securities market; show ways to overcome the problems of speculative growth of prices in the securities market and ensure stable growth of international trade. The following research methods were used in the work to achieve this goal: a systematic approach; financial and economic analysis; graphic; method of comparison, method of abstraction, methods of communication analysis, correlation analysis, etc. The theoretical and methodological basis of the study are scientific, theoretical conclusions and generalizations of domestic and foreign economists, contained in monographic, special and periodical literature on regulation and analysis of the securities market, as well as statistics from the official websites of the Fed and FINRA. Qualification work consists of an introduction, three sections, conclusions and a list of used sources of 64 items. This work is performed on 80 pages, contains 6 tables, 33 figures and 2 appendices.uk_UA
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4355
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectринок цінних паперівuk_UA
dc.subjectінфляціяuk_UA
dc.subjectфінансово-економічна кризаuk_UA
dc.subjectспекуляції на РЦПuk_UA
dc.subjectпастка ліквідностіuk_UA
dc.subjectекономічна кризаuk_UA
dc.subjectмонетарна політикаuk_UA
dc.subjectQEuk_UA
dc.subjectQTuk_UA
dc.subjectринковий ризикuk_UA
dc.subjectгіпотеза «фінансової крихкості»uk_UA
dc.subjectіндекси ринкуuk_UA
dc.subjectпервинне публічне розміщення акцій (IPO)uk_UA
dc.subjectакціяuk_UA
dc.subjectвідсоткові ставкиuk_UA
dc.subjectгрошова масаuk_UA
dc.subject051 “Економіка“uk_UA
dc.subjectsecurities marketuk_UA
dc.subjectinflationuk_UA
dc.subjectfinancial and economic crisisuk_UA
dc.subjectspeculation on securities marketuk_UA
dc.subjectliquidity trapuk_UA
dc.subjecteconomic crisisuk_UA
dc.subjectmonetary policyuk_UA
dc.subjectQEuk_UA
dc.subjectQTuk_UA
dc.subjectmarket riskuk_UA
dc.subjecthypothesis of "financial fragility"uk_UA
dc.subjectmarket indicesuk_UA
dc.subjectinitial public offering (IPO)uk_UA
dc.subjectstocksuk_UA
dc.subjectinterest ratesuk_UA
dc.subjectmoney supplyuk_UA
dc.titleАналіз тенденцій та чинників розвитку міжнародного ринку цінних паперівuk_UA
dc.title22021
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Banenkova-bakalavr.pdf.pdf
Розмір:
2.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
бакалаврська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: