Дослідження рівня екологічної безпеки м'ясопереробного приватного підприємства Продовольчої компанії «Золотой теленок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кравченко, М. В.
Kravchenko, M. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломна робота магістра на тему «Дослідження рівня екологічної безпеки м'ясопереробного приватного підприємства Продовольчої компанії "Золотой теленок". Робота представлена пояснювальною запискою на 102 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 17. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновком та списком літератури. У роботі використано 14 таблиць та 9 рисунків, список використаних джерел містить 25 найменувань. У вступі поставлена мета, актуальність теми, об’єкт, предмет та завдання. У першому розділі магістерської роботи розглянута загальна характеристика об’єкта дослідження, наведені основні технологічні процеси, що проводяться на виробництві в м’ясній промисловості, ресурсоспоживання та утворення відходів при переробці м’яса. У другому розділі наведена оцінка впливу підприємства на навколишне середовище, зроблені розрахунки валових викидів забруднюючої речовини в атмосферне повітря. У третьому розділі описані засоби очищення стічних вод на м’ясокомбінаті. У четвертому розділі дипломної роботи наведено положення з охорони праці в м’ясній промисловості, проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів праці на м’ясокомбінаті. У п’ятому розділі проведений аналіз економічного збитку, заподіяного викидами в атмосферне повітря від роботи котлів BALI RTN E70. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення та можуть бути використані на інших виробництвах з переробки м’яса в Україні. Магістерська робота виконана українською мовою.

Опис

Кравченко, М. В. Дослідження рівня екологічної безпеки м'ясопереробного приватного підприємства Продовольчої компанії «Золотой теленок» = Research of the Food company «Zolotoy telyonok» meat-processing private enterprise ecological safety level : магістерська робота ; спец. 101 “Екологія“ / М. В. Кравченко ; наук. кер. Г. Г. Трохименко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 102 с.

Ключові слова

м’ясопереробне виробництво, стічні води, викиди в атмосферне повітря, економічний збиток, 101 “Екологія“, meat processing, wastewater, air emissions, economic damage

Бібліографічний опис