Особливості математичного моделювання процесу згоряння поршневих двигунів працюючих з добавками синтез-газу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Ткач, М. Р.
Тимошевський, Б. Г.
Митрофанов, О. С.
Познанський, А. С.
Проскурін, А. Ю.
Tkach, M. R.
Tymoshevskyi, B. G.
Mytrofanov, O. S.
Poznanskyi, A. S.
Proskurin, A. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлені результати досліджень роботи двигуна 2Ч 7,2/6 з іскровим запалюванням і зовнішнім сумішоутворенням при роботі на бензині з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми і характеристики тепловиділення при роботі по навантажувальній характеристиці при добавках синтез-газу – 25…64%. Запропоновано універсальне рівняння для визначення швидкості тепловиділення при згорянні воденьмістких палив, що враховує змінний характер показника m при коефіцієнті надлишку повітря 1,1...1,22. Визначено, що в залежності від величини добавки синтез-газу тривалість згоряння φz лежить в діапазоні 40...66°, а показник m = 2,4...4,53
Presented are the results of studies of the engine operation 2H 7.2/6 with spark ignition and external mixture formation when working on gasoline with synthesis gas additives. Indicator diagrams and heat dissipation characteristics are obtained for work on the load characteristic with additions of synthesis gas - 25...64%. A universal equation is proposed for determining the rate of heat release during the combustion of hydrogen-containing fuels, which takes into account the variable nature of the exponent m with an air excess ratio of 1.1...1.22. It is determined that, depending on the amount of the synthesis gas addition, the combustion time φz lies in the range 40...66°, and the exponent m = 2.4…4.53.

Опис

Ткач, М. Р. Особливості математичного моделювання процесу згоряння поршневих двигунів працюючих з добавками синтез-газу / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов, А. С. Познанський, А. Ю. Проскурін // Авиационно-космическая техника и технология. – 2017. – № 9(144). – С. 14–18.

Ключові слова

синтез-газ, добавка, характеристики тепловиділення, коефіцієнті надлишку повітря, згоряння, індикаторна діаграма, synthesis gas, additive, heat dissipation characteristics, air excess ratio, combustion, indicator diagram

Бібліографічний опис