Торговельно-економічні відносини України і Китаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні світові глобалізаційні процеси призводять до поглиблення взаємозалежності держав. Зовнішньополітичні відносини країн характеризуються значним динамізмом і, як наслідок, активізацією двосторонніх міжнародних відносин. Геополітика Китайської Народної Республіки в XXI столітті переступила свої національні кордони і активною економічною діяльністю стала впливати на перерозподіл сфер впливу світових центрів сили (США, Європа) на свою користь, витісняючи їх з багатьох регіонів, де вони до недавнього часу домінували. У зв’язку з цим не тільки вченим, але і політичним елітам інших країн необхідно знати і враховувати в своїх зовнішньополітичних планах бачення КНР світової геополітичної архітектоніки, місця своєї країни в ієрархії інтересів іншої держави світу. Широкомасштабна війна, розв’язана росією проти України, змінила картину світу, зумовила низку ризиків і загроз, спричинила турбулентні процеси в політичному, економічному, безпековому середовищах, наслідки яких нині важко спрогнозувати. Сьогодні дружні обміни між Китаєм і Україною переживають серйозні випробування, тому дослідження перспективи їх подальшого розвитку є важливим питанням. Різносторонні аспекти торговельно-економічної інтеграції досліджували: М. Алле, Б. Баласс, В.Геєць, А. Гончарук, Н. Грущинська, Г. Дугінець, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, А. Маршаль, В. Репке, П. Стріттен, Я. Тінберген, І. Федун, Ю. Шишкова та ін. Проблематику торговельно-економічного співробітництва країн за умов економічної глобалізації вивчали: Л. Антонюк, О. Булатова, Л. Гальперіна, Н. Калюжна, О. Кірєєв, Р. Лоуренс, , Л.Побоченко, А. Поручник, Л. Саркісян, Я. Столярчук, А.Румянцев, М. Харт, Е. Хелпман, А.Філіпенко, Т. Циганкова та інші. Вивченню становлення та розвитку україно-китайських торговельно-економічних відносин, визначенню пріоритетних напрямків співробітництва та можливостей його поглиблення в умовах швидко змінюваного світового економічного простору 5 приділяють увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як Т. Власюк, С. Войтко, В. Голод, О. Дроботюк, О. Кіктенко, Т. Чернявська, А. 8 Шаповал, О. Яценко, Зе Тянь Ін Ван, Лі Їму, Лі Янь, Чжан Хенлун, Шеньюе Ся, Чжан Чженьчжень та інші. Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються недостатньо вивченими питання щодо подальшої економічної співпраці України і КНР в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження стану та перспектив економічного співробітництва України і Китаю в сучасних умовах. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – окреслити перспективи та виклики розвитку економіки КНР; – дослідити динаміку економічних відносин України і Китаю в довоєнний період; – систематизувати правове регулювання економічних відносин між Україною та Китаєм; – дати критичну оцінку зовнішньоекономічного потенціалу Китаю; – оцінити зовнішньоекономічної діяльності України; – проаналізувати тенденції розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та КНР на сучасному етапі; – дослідити вплив глобальних політичних трансформацій на стан світової економіки на прикладі Китаю; – окреслити проблеми розвитку економічних відносин між Україною та КНР в воєнний період. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю. Предметом дослідження є стан та перспективи розвитку торговельноекономічних відносин України і Китаю в довоєнний та воєнний період Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, 6 теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативноправові акти, інформаційні матеріали Державної служби статистики України, Національного бюро статистики Китаю, Міністерства економіки України, Посольства Китаю в Україні, Посольства України в Китаї, міжнародних експертних та рейтингових агентств, звіти та публікації Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Світового банку (СБ), Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), ЮНКТАД та ін.), аналітичні огляди торговельної політики країн, дані мережі Internet, результати особистих спостережень автора. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про динаміку та стан, закономірності, проблеми розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю в довоєнний і воєнний період, шляхи їх вирішення. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: «Захаров Олег Тенденції зовнішньої торгівлі між Україною і Китаєм. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 271-273. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 69 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 64 сторінках. Робота містить 2 таблиці, 33 рисунки. Список використаних джерел налічує 60 найменувань на 4 сторінках.

Опис

Захаров, О. В. Торговельно-економічні відносини України і Китаю = Trade and economic relations between Ukraine and China : магістерська робота ; спец. 051 ''Економіка'' / О. В. Захаров ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 70 с.

Ключові слова

перспективи, торговельно-економічні відносини, експорт, імпорт, тренди, чинники, розвитку, інвестиційна привабливість, заходи, ВВП, 7 інвестиції, товар, Китай, 051 ''Економіка'', prospects, trade and economic relations, export, import, trends, factors, development, investment attractiveness, measures, GDP, investment, goods, China

Бібліографічний опис