Транскордонне співробітництво як специфічна сфера міжнародних економічних відносин: порівняльний аналіз європейського та вітчизняного досвіду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Смородінов, І. П.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження. Глобалізація і інтеграція – явища притаманні сучасному етапу розвиту, прискорені темпи розвитку науково-технічного прогресу, новітніх технологій є тими чинниками, які дозволяють змінювати сам уклад життя. Розширення Європейського Союзу, вступ України до СОТ, світова економічна криза, інші процеси глобалізації мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток української держави. Життя ставить перед українським суспільством нові виклики зовнішнього і внутрішнього походження, які у своїй сукупності спричиняють різку диференціацію українських регіонів, насамперед прикордонних, в першу чергу, за інтегральним показником, яким є показник рівня людського розвитку. Така диференціація спричинює соціальну напруженість і веде до наростання відчуженості між громадами та регіонами, що становить загрозу національній безпеці української держави. Важливим кроком для виходу із такого становища є використання потенціалу транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної регіональної політики. Актуальність дослідження визначається вище сказаним і зростаючою роллю морських кластерів в умовах переходу української економіки до інноваційного способу розвитку. У зв’язку з цим завдання формування єдиної інноваційної інфраструктури, забезпечення ефективного використання науково-технічного потенціалу Чорноморського Єврорегіону, створення умов для модернізації морської галузі та прискореного розвитку її найбільш встигаючого, конкурентоспроможного сегменту набувають головного значення. Питання транскордонного співробітництва, його законодавчого регулювання на європейському і національному рівнях, форм і організації розглядаються в працях українських і зарубіжних науковців – К. Гороховська, О. Гребельник, О. Демедюк, А. Дунська, С. Коваленко, В. Шипоша, В. Цеханович, Н. Стрижиченко, Н. Самойленко, І. Михалків, Л. Мельник, Л. Літвін та ін. Але форми ТКС дуже різноманітні, існує багато проблем по його організації, нормативно-законодавчим забезпеченням, спільним діям. Тому тем роботи актуальна і важлива. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних основ, систематизація європейського і українського практичного досвіду транскордонного співробітництва як специфічної сфери міжнародних економічних відносин, порівняння досягнень та проблем для вироблення рекомендацій щодо перспектив його розвитку в Україні. Досягнення поставленої в роботі мети стало можливим після вирішення наступних завдань: визначити сутність транскордонного співробітництва як важливого чинника системи регіонального розвитку та специфічної сфери міжнародних економічних відносин; описати основні форми економічного співробітництва прикордонних територій ; систематизувати інформацію про правове поле європейського ТКС; дослідити динаміку транскордонного співробітництва в Європі; проаналізувати стан та тенденції розвитку ТКС в Україні на прикладі єврорегіонів; виконати соціологічну оцінку тенденцій розвитку ТКС прикордонних регіонів України; обґрунтувати процес розвитку інституціолізованих форм ТКС в Україні як перспективний напрям його вдосконалення; визначити стан, напрями вдосконалення та рівень імплементації правових норм Європейського Союзу з питань ТКС у законодавство України; обґрунтувати створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні як ефективної форми ТКС в Україні. Об’єктом дослідження є процеси транскордонного співробітництва. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти організації та функціонування різних форм ТКС в Європі та Україні. Методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені проблемам транскордонного співробітництва. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти ЄС, Верховної Ради України, офіційні дані Державної служби статистики України, дані соціологічних опитувань, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет тощо. Наукова новизна результатів дослідження полягає в систематизації європейського та українського досвіду ТКС для його використання в стратегічному плануванні розвитку, обґрунтуванні доцільності створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні шляхом співставлення необхідних і наявних в регіоні передумов для цього та розробці алгоритму процесу з метою отримання цілого ряду економічних ефектів на рівні держави, регіону, підприємств-учасників. Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизованій інформації про нормативно-законодавчу основу ТКС на рівні європейському та національному, кращий досвід ТКС в Україні та ЄС, фактичні докази доцільності кластерогенезу в Чорноморському регіоні, яка може стати довідковою для суб’єктів ТКС, та органів влади, зацікавлених в розвитку ТКС. Апробація результатів дослідження. Окремі положення і висновки дослідження були оприлюднені на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання», присвячених пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В. Ч. Лі (м. Миколаїв, 2021 р.), за результатами опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021; на X Міжнародній научно-практичній конференції «Trends of development modern science and practice» (м. Стокгольм, Швеція, 2021 р.), матеріали розміщено на сайті конференції. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 91 сторінку і містить 1 таблицю, 36 рисунків, список використаних джерел із 100 найменувань, що займає 9 сторінок.

Опис

Смородінов, І. П. Транскордонне співробітництво як специфічна сфера міжнародних економічних відносин: порівняльний аналіз європейського та вітчизняного досвіду : магістерська робота ; спец. 051 “Економіка“ / І. П. Смородінов ; наук. кер. С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2021. – 92 с.

Ключові слова

транскордонне співробітництво, єврорегіон, транскордонний кластер, індустріальний парк, 051 “Економіка“, cross-border cooperation, Euroregion, tcross-border cluster, industrial park

Бібліографічний опис