Удосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Сербулов, Г. В.
Serbulov, G. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 112 стор., 8 табл., 10 рис., 29 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ) інформаційних систем (ІС) з кодом на PHP. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP за допомогою нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; удосконалити регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; розробити програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Предметом дослідження є регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP на основі нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB, яка дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Опис

Сербулов, Г. В. Удосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізації = Improving the nonlinear regression model to estimate a software size of PHP-based information systems and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Г. В. Сербулов ; наук. кер. С. Б. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2021. – 112 с.

Ключові слова

регресійна модель, оцінювання розміру програмного забезпечення, інформаційна система, PHP, 121 "Інженерія програмного забезпечення", regression model, software size estimation, information system, PHP

Бібліографічний опис