Адміністративно-правове регулювання обмеження монополізму та недобровісної конкуренції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кучера, Марина Олегівна
Kuchera, Marina Olegivna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі охарактеризовано правові особливості, порядок здійснення, процедуру регулювання, сутність та зміст адміністративно-правового регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні. Досліджено нормативно-правову базу та теоретичний матеріал, які регулюють монополізм та недобросовісну конкуренцію.У роботі визначено значимість регулювання діяльності природних монополій в сучасних ринкових процесах, висвітлено форми реалізації контролюючої функції за діяльністю суб'єктів природних монополій. Також досліджено питання про сучасний механізм правового (законодавчого) регулювання діяльності різних сфер природних монополій та особливостей адміністративного порядку захисту конкуренції. Запропоновані теоретичні рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, а також програм і стратегій, які необхідні Україні для ефективного регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції. У першому розділі «Характеристика економічного монополізму та конкуренції як об’єктів адміністративно-правового регулювання в Україні» здійснено теоретичний огляд термінології за темою, з’ясовано стан дослідження монополізму та конкуренції, висвітлено різні підходи до вивчення економічного монополізму та конкуренції як особливої сфери економічних відносин, визначено роль та функції даного інституту. У другому розділі «Особливості антимонопольного регулювання господарської діяльності» проведено аналіз чинного законодавства в частині захисту економічної конкуренції, досліджено діяльність Антимонопольного комітету України, проаналізовано специфіку адміністративно-правового регулювання економічної діяльності. У третьому розділі «Практичний аналіз регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні» представлені основні проблеми сучасного монополізму та запропоновано напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства щодо забезпечення економічної конкуренції.

Опис

Кучера, М. О. Адміністративно-правове регулювання обмеження монополізму та недобровісної конкуренції в Україні = Administrative and legal regulation of restriction of monopoly and unfair competition in Ukraine : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / М. О. Кучера ; наук. кер. Т. М. Федоренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 86 с.

Ключові слова

монополізм, конкуренція, недобросовісна конкуренція, антимонопольний комітет, адміністративні заходи, адміністративно-правове регулювання, економічна конкуренція, обмеження монополізму, захист конкуренції, адміністративний контроль, суб’єкти адміністративного впливу, спеціальність : 081 “Право“, monopoly, competition, unfair competition, antimonopoly committee, administrative measures, administrative and legal regulation, economic competition, restriction of monopoly, protection

Бібліографічний опис